لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nنماد x: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. -۳٫۷=-۳                 

۴٫۵= ۵                                                      

نماد x را جزء صحیح بالای x می نامیم.

n نماد x: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. -۳٫۷=-۴                

۴٫۵= ۴                                                    

نماد x را جزء صحیح پایین x می نامیم.

اسلاید ۲ :

نماد є به معنای عضویت است. بطوریکه x є X مشخص می کند که x یک عضو یا عنصر مجموعه Xاست.

مجموعه هایی که تعداد زیاد یا تعداد نامتناهی عضو دارند بایستی به صورت ضمنی تعریف شوند.

                 {n l n=m² for some natural number m}

اسلاید ۳ :

پایه استقراء: عبارت به ازاء n=1(یا هر مقدار اولیه دیگر) درست است.

فرض استقراء: عبارت برای هر عدد دلخواه n۱(یا هر مقدار اولیه دیگر) درست است.

گام استقراء: اگر عبارت به ازاء n درست است، آنگاه به ازاء n+1 نیز درست می باشد. 

اسلاید ۴ :

گراف جهت دار: اگر هر لبه گراف دارای جهت باشد به آن گراف جهت دار(digraph)می گویند.

گراف وزن دار: اگر به لبه ها مقادیری تخصیص یافته باشدبه آن مقادیر وزن و به آن گراف،گراف وزن دار می گوییم.

مسیر(path): در یک گراف جهت داربه دنباله ای از گره ها که بین هر گره و گره بعدی یک لبه وجود داشته باشد گفته می شود.

اسلاید ۵ :

چرخه(cycle): به مسیری که از یک گره شروع شده و به خودش باز می گردد گفته می شود.

گراف چرخه ای: اگر گرافی شامل یک چرخه باشد به آن گراف چرخه ای گفته می شود.

مسیر ساده: مسیری که از از یک گره دو بار عبور نکند.

طول(length)یک مسیر در یک گراف وزن دار برابر مجموع وزنهای مسیر است.

اسلاید ۶ :

گراف بدون جهت: گرافی که لبه های ان هیچ جهتی نداشته باشند.

گراف متصل:گرافی بدون جهت که بین هر دو گره دلخواه از آن یک مسیر مشخص وجود داشته باشد.

درخت: یک گراف بدون جهت، پیوسته و بدون چرخه است.

درخت ریشه دار:درختی که در آن یک گره به عنوان ریشه درخت انتخاب می شود. 

درخت پوشا برای G: یک زیر گراف متصل است که اولاً شامل همه گره های G بوده و ثانیاً یک درخت باشد.

اسلاید ۷ :

زبان: یک زبان یک مجموعه از رشته ها روی یک الفبا است.

رشته: یک رشته روی یک مجموعه X یک دنباله متناهی از عناصر Y است.

الفبای زبان: به مجموعه عناصری که رشته ها از آن ساخته می شوند الفبای زبان گوئیم.

رشته تهی: رشته فاقد عنصر را رشته تهی می نامیم که باλ نشان می دهیم.

اسلاید ۸ :

* :

فرض کنید که {a,b,c} = باشد.عنصر * شامل:

λ : طول ۰

a b c : طول ۱

aa ab ac ba bb bc ca cb cc : طول ۲

aaa aab aac aba abb abc aca acb acc : طول۳

         baa bab bac bba bbb bbc bca bcb bcc

         caa cab cac cba cbb cbc cca ccb ccc

اسلاید ۹ :

یک زبان شامل رشته هایی روی الفبا است.

تعریف زبان

 یک زبان روی یک الفبای یک زیر مجموعه از * است.

الحاق: الحاق یک عمل دودویی است که دو رشته را به عنوان ورودی گرفته و با چسباندن آنها در کنار هم یک رشته جدید ایجاد می کند. الحاق عمل اصلی در تولید رشته هاست.

 

اسلاید ۱۰ :

فرض کنید کهvє∑* باشد.الحاق uوv، که به صورت uv نوشته می شودف یک عمل دودویی روی * است که به صورت زیر تعریف می شود:

  (iپایه: اگر length(v)=0 باشد. آنگاهv= و uv=u خواهد بود.

(ii گام بازگشت: فرض کنید که v یک رشته با طول length(v)=n›۰ باشد. در اینصورت ، به ازای برخی رشته هایw با طول n-1و a є ، v=waو در نتیجه uv=(uw)a خواهد بود.