لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت : نظریه زبانها و ماشینها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت : نظریه زبانها و ماشینها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فصل اول: ریاضیات مقدماتی

اهداف رفتاري:

دانشجو پس  از مطالعه اين فصل با مفاهيم زير آشنا خواهد شد:

n مفاهیم نمادگذاری و مفهوم تابع

n نظریه مجموعه ها

n مفهوم استقراء ریاضی

n گراف و انواع آن

اسلاید ۲ :

۱-۱ نمادگذاری

nنماد x: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. -۳٫۷=-۳                 

۴٫۵= ۵                                                      

نماد x را جزء صحیح بالای x می نامیم.

n نماد x: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. -۳٫۷=-۴                

۴٫۵= ۴                                                    

نماد x را جزء صحیح پایین x می نامیم.

اسلاید ۳ :

۱-۲ توابع

تابع f: تشکیل شده از یک متغیر با قاعده و قانون می باشد که به ازاء یک مقدار x ، مقدار منحصر به فردی را به f(x) نسبت می دهد.

نمودار یک تابع: مجموعه ای است از کلیه زوجهای مرتب که بوسیله تابع تعیین می شوند.

دامنه یک تابع: مجموعه مقادیری است که تابع به ازاء آنها تعریف می شود

اسلاید ۴ :

۱-۲ توابع

تابع جامع: تابعی که از XبهY یک رابطه دودویی روی X*Y را داراست.

تابع جزئی: رابطه بین X*Yاست وقتی که

                                                 єf [x,y2]و єf [x,y1]

تابع یک به یک: تابعی که در آن هر عنصر xبه یک عنصر مجزا در برد تصویر شود.

تابع f:X   Y پوشاست اگر که برد f کل مجموعهYباشد.

اسلاید ۵ :

۱-۳ نظریه مجموعه ها

نماد є به معنای عضویت است. بطوریکه x є X مشخص می کند که x یک عضو یا عنصر مجموعه Xاست.

از دو براکت{ } برای تعریف یک مجموعه استفاده می شود.  

   X= { 1,2,3 }                                                             

مجموعه هایی که تعداد زیاد یا تعداد نامتناهی عضو دارند بایستی به صورت ضمنی تعریف شوند.

                 {n l n=m² for some natural number m}

                                                          

اسلاید ۶ :

۱-۳ نظریه مجموعه ها

یک مجموعه با اعضایش مشخص می شود.

زیر مجموعه: مجموعه Yزیر مجموعهXاست به طوری که

Y   X اگر هر عضو Y عضوی از X نیز باشد.

اگرY یک زیر مجموعه از Xباشد و XYآنگاه به Yیک زیر مجموعه کامل X میگوئیم.

اسلاید ۷ :

۱-۳ نظریه مجموعه ها

اجتماع دو مجموعه به صورت زیر تعریف می شود:

                                       XυY = { z l z є X or z є Y}

اختلاف دو مجموعه به صورت زیر تعریف می شود:

X-Y = { z l z є X and  z є Y}                                    

مکمل X نسبت به U مجموعه عناصری در U است که در X نمی باشد.

اسلاید ۸ :

۱-۴ استقراء ریاضی

مفاهیم مورد استفاده در استقراء ریاضی

پایه استقراء: عبارت به ازاء n=1(یا هر مقدار اولیه دیگر) درست است.

فرض استقراء: عبارت برای هر عدد دلخواه n۱(یا هر مقدار اولیه دیگر) درست است.

گام استقراء: اگر عبارت به ازاء n درست است، آنگاه به ازاء n+1 نیز درست می باشد. 

اسلاید ۹ :

 

۱-۶ گراف ها

گراف جهت دار: اگر هر لبه گراف دارای جهت باشد به آن گراف جهت دار(digraph)می گویند.

گراف وزن دار: اگر به لبه ها مقادیری تخصیص یافته باشدبه آن مقادیر وزن و به آن گراف،گراف وزن دار می گوییم.

مسیر(path): در یک گراف جهت داربه دنباله ای از گره ها که بین هر گره و گره بعدی یک لبه وجود داشته باشد گفته می شود.

اسلاید ۱۰ :

۱-۶ گراف ها

چرخه(cycle): به مسیری که از یک گره شروع شده و به خودش باز می گردد گفته می شود.

گراف چرخه ای: اگر گرافی شامل یک چرخه باشد به آن گراف چرخه ای گفته می شود.

مسیر ساده: مسیری که از از یک گره دو بار عبور نکند.

طول(length)یک مسیر در یک گراف وزن دار برابر مجموع وزنهای مسیر است.