لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نقش و اهميت بازي درپيش دبـــســــتـــانــي.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نقش و اهميت بازي درپيش دبـــســــتـــانــي.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

ازآنجا که بازی اغلب با فعالیتهای بدنی همراه است ارتباط نزدیکی با رشـــد و تربیــت انــدام بچــه هــا،مهــارتهای جنبشی مناسب و آمادگی بدن دارد.

کودکـان بـا فعالیت هـای جسمـانی به مهـارتهای حرکتی می رسنـد کـه آنهـا را قـــادر مــی سـازد تـا از نظــر جسمــانی ،اطـمـینان ایمنی و اتکــا بـه نفــس پیــدا کننــد از طــرف دیگربــازی وظایف متعددی را در سطـــوح مختلف رشد بر عهده می گیرد به طور مثال کودکان نیــاز بــه اجتماعــی شــدن دارندو بازی فرصت مناسبـی به آنهــا می دهــد تا رفتارشان را بـا دیگران هماهنــگ کــرده ،چیزی را که شاید با دیــده آنها متفــاوت اســت بپذیرند شــواهــد بسیار دال بر وجود رابطه بین بازی و رشد شناختی نیز وجود دارد.

افزایش مهارت در برنامه ریزی ،توانایی حل مسئله ،خلاقیت،دست یافتن بـه دور اندیشــی ،رشــد زبــان،همه و همه در بازی کودکان متجلی می شود برای پی بردن بــه ارزش و اهمیـت بــازی بـایـد بــازی کودکـان و نحـوه انجـام آنرا بشناسیم و هـرگـز بـازی کودکان را بیهـوده تلقـی نکنیم چرا که زمان بازی زمان به دست آوردن دانش و تجربه است.

اسلاید ۲ :

تعــاریف بــازی از دیـدگـاه صـاحـب نـظــران

          فعالیـــت هـا ی که آگاهانه و به قصــد حصـــول نتیجــه انجــــام نمــی شود   (جــان دیــویــی)                        

      فعـــــالیـــت هــا ی در جهــت تـــداوم شــادمـانـــی(شاند)    

بـــــازی یعنــــی یکــی ســاخـتـــن واقــعـیــت بــا خــود(ژان پیاژه)

            فعــالیتـی فـی نفسه آزاد،بی هدف،سرگرم کننده یا تفریحی (لازاروس))

تمرینی غریزی و بی هدف از اعمالی که در زندگی آینده نقش اساسی دارند (گروس)

آزادانه ابراز وجود کردن برای کسـب لذت مترتب بر آن(سی شور)                       

تعریف کلی: به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار گفته می    شــــود که به صورت فردی یا گروهی انجــــــام       می پذیــردو مــــوجـــب کســب لــذت و اقنـاع کـــــــودک     مـــی شـــود

 

اسلاید ۳ :

انــــــــواع بــــــازی

۱)بازی جسمی:ازقدیمی ترین نوع بازی هاست ،به ابزار مخصوص

نیازمند است،هــم به صورت فردی و هم بـه صــورت گروهی انجام می شود.

۲)بازی نمایشی:کودک در تقلید از بزرگترها از لباس و وسایل مخصــوص آنهـا استفـاده می کندماننده پسری که کت پدر را برتن کرده ویا دختر بچه ای که کفـــش پاشنــه دار مادر راپوشیده و به زحمت راه می رود.

۳)بازی تقلیدی:کـــودک به تقلیـد نقــش های مــی پردازد که آنها را بـاور کـرده اسـت معمولاً بهترین شخصیت ها بـرای شروع ایفــای نقــش،والــدین،بــرادران،خــواهران و دوستان هستند.

۴)بازی نمادین:کــودک نیـازهـا و آرزو هـای خود را با استفاده از وسایل نمـــادیـن و از طریق بازی بیان می کندبرای مثــال کودک بر تکه چوبی سوار شده وایـن طـرف و آن طرف می رودماننده اینکه سوار بر اسبی شده و آنرا هدایت می کند.

۵)بازی آموزشی:مهمتریــن وسیلــه آمــوزش کـودک اسـتـفـاده از وسـایـل منـاسـب است ماننده مکعب های چوبی که کودک با جور کردن و دسته بندی کردن آنها مـی -تواند با مسائل اساسی اما ساده و آسان ریاضی آشنا شود.

 

اسلاید ۴ :

بازي هاي رايانه اي

 • يكي از سرگرمي هاي كودكان نوجوانان و جوانان وحتي بزرگسالان در عصرجديدبازي هاي رايانه اي است اين بازي هاي مهيج و پركشش ساعت هاافراد رادرمقابل صفحه نمايشگرنگه مي دارد،اوراازدنياي واقعيت به عالم تخيلات فرو مي بردويا چيزي را به او مي آموزدويااز او مي گيرد.
 • محاســـــن
 • ۱)به عقيده بعضي از پزشكان،اين بازي ها به كودكان كمك مي كندكه به داروهاي مسكن كمتر احتياج كند
 • ۲)باعث هماهنگي چشم ودست وپرورش عضلات و ظرفيت كودك مي شوند
 • ۳)يادگيري را آسان وتوجه بچه هارا جلب مي كند
 • ۴)مفاهيم و مباني رياضيات را آموزش مي دهند
 • معايــــب
 • ۱)تقويت حـس پرخاشگري و خشونت
 • ۲)ايجاد روحيه انزوا طلبي در كودكان
 • ۳)تنبـل شـــدن كودكــان و نــو جوانان
 • ۴)تاثيرمنفــي بــر روابــط خانوادگــي

اسلاید ۵ :

ویژگی های بازی دردوره پیش دبستانی

۱)از درون برانگیخته می شود

۲)لذت بخش است

۳) آزادانه انتخاب می شود

۴)واقعیت گریز است

۵)بازیکنان به طور فعال در آن شرکت می کنند

اسلاید ۶ :

نقش بازی دررشداجتماعی کودک

۱)موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی اورا گسترش می دهد.

۲)رقابت را می آموزد و شکست را به طـور واقعــی تجربه می کند.

۳)موجب شکوفایی استعدادهای نهفتــه و بــروز خلاقیت می شود.

۴)با رعــایت اصول و مقــررات آشنا مــی شــود.

۵)حمــایــت از افــراد ضعیف را می آموزد.

۶)همانند سازی بابزرگسال را می آموزد.

۷)همکاری ،همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.

۸)قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس ،کمرویی وخجالت بیهوده رها می شود.

اسلاید ۷ :

نقش بازی در رشد عاطفی کودک

۱)نیــاز بـــه برتر ی جــویی را ارضــا مـــی کند.

۲)تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را کم می کند.

۳)بـــرون نـگــری کــودک را افــزایــش مــی -دهــد.

۴)موجـــب ابــراز احســاســات ،عواطف،ترس ها و تردیدها،مهر و محبت ،خشم ،کینه و نگرانی مــی شود

                                             نقش بازي در رشد جسمي كودك

۱)موجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای مختلف بدن می شود.

۲)باعـــث تقـــویت حــــواس کـــودک مـــی شـود.

۳)نیرو و انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف می کند.

۴)کودک به توانمندیهای فکری و بدنی خود آگاهی پیدا می کند.

اسلاید ۸ :

نقش مربی و والدین در بازی کودک

۱)مشاهده گر باشد(مربی)

۲)طراح یا سازمان دهنده فضای بازی و مواد آموزشی لازم باشد(مربی)

۳)ارزش گذار باشد(مربی)

۴)چنانکه تعداد کودکان بیشتر شود زمان بازی را زیاد کند(مربی)

۵)باید در خانه نقش همبازی کودک را بر عهده گیرند(والدین)

۶)باید زمینه شادی و نشاط کودک را از طریق بازی فراهم آورند(والدین)

۷)بازی کودکان را جدی بگیرند(والدین)

۸)در بازی کودک شرکت کنند و شرایط لازم برای بازی آنها فراهم آورند(والدین)

اسلاید ۹ :

پیشنهاداتی جهت بالا بردن کیفیت بازی کودکان

۱)از محـــدود کــردن کــــودک در هــنــــگام بــــازی بپــرهیـزیــم.

۲)بـــرای متــوقف کــردن بــازی از امــر و نهــی استفــاده نکنیـم.

۳)در انتخاب نوع بازی به سن ، جنس و توانایی کودک توجه کنیم.

۴)در بازی کودکان دخالت نکنیم  اما راهنما و کمک کننده خوبــــی باشیم.

۵)مراقب باشیم که محیط بازی موجب آسیب جسمی ،فکری و یا روانی نشود.

۶)کاری کنیم که بازی به صورت تجربه لذت بخش در ذهــن کــودک باقی بماند.

۷) بر مطـــالب و نحـــوه ی بیــان کــودکان در بــازی توجــه کنیـــم.

۸) به بـازی کودکــان اهمیت دهیم زیرا زندگی آنها در بازی شکــل واقعی به خود می گیرد.

۹)در محیط های بازی گروهی (پارکها ،اماکن عمومی)اجازه دهیم تا کودکان با یکدیگرهمبازی شـوند و از واردشـــدن بــه محیــط بازی کودکان بپرهیزیم.

۱۰)محیــط وشــرایط لازم بــرای انجــام بــازی کودکــان فراهم کنیم.

اسلاید ۱۰ :

*بـــازی دنیـــای کودکان است بــا دنیــــای کودکـــان بــــازی نکــنـــیــــم*