لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تاریخچه

باظهورمدرنیسم درمعماری وشروع عصرمدرن وهمزمان باروی کارامدن معمارانی چون میس وندرو ومعماران تحصیل کرده مدارسی مانندباوهاوس وعلاقه جهانیان به ایجادبناهای بلندمرتبه وبه طورکل شروع ساخت وسازهای صنعتی درغرب بحث پیش ساختگی واستفاده ازمصالح پیشرفته به یکی ازمهمترین دغدغه های طراحان ومجریان وتولیدکنندگان بدل شد.

دراین میان نگاههای معمارانه به سمت آلومینیوم وتولیدات اکسترودشده آلومینیوم سوق پیداکرد.

چراکه آلومینیوم به علت خصوصیت منحصر به فردخودهمچون سبکی وعایق بودن,انعطاف پذیری ودردسترس بودن,دردسترس بودن نسبی,باربربودن وجلال خاص می توانست تمام نیازهای مخاطبان خودرابراورده سازدتاسرانجام ورقهای کامپوزیت درسال۱۹۶۹ درآلمان ابداع گردیدودرحال حاظردردنیابه عنوان یکی ازمصالح اصلی وپرکاربردمطرح است.

قریب ده سال پیش شرکتهای تجاری که درحوزه مصالح ساختمانی نوین فعالیت می کردندیکی

اززیرمجموعه های صنایع آلومینیومی راواردایران کردندکه بانام <<پانل>>یا <<پنل>>

مشهور شدند . نام کامل این محصول ورقهای کامپوزیت آلومینیوم است و درنماهای خارجی بنا,دیوارهای داخلی وفضاهای اداری,درهای عایق بادوطوفان,قابهای پنجره,ساختمانهای تجاری     

وساختمانهای نمادین مورداستفاده قرارمیگیرند.

اسلاید ۲ :

ساختارورقهای کامپوزیت

کامپوزیت به معنای ترکیب شده است.پانلها ازترکیب چندمتریالمختلف به همراه پوشش الومینیومی به دست آمده اندوسرچشمه نام گذاری این ورقها ازاینجاست.دوصفحه آلومینیومی به ضخامت(۵/ ۰)mm ,سطح هسته پلی اتیلن غیرسمی وغیرقابل احتراق به نام PVDFآن راکه ضخامت آن نیزحدود(۳)mmمیباشد پوشانده اند اند.چسباندن این سطوح به هسته توسط فرایندهای شیمیایی ومکانیکی صورت میگیردبه طوری که درمقابل ورقه ورقه شدن به شدت مقاومت میکند. 

اسلاید ۳ :

تنوع رنگی درمحصولات کامپوزیت

مصرف کنندگان این محصول بیشتربه دنبال رنگهای متنوع آن هستند به همین منظور درکارخانه ازفرایندهای مختلفی جهت تغییردررنگ این محصول استفاده میکنند.ازجمله پوششهایی که معمولابرای تغییردرورقهای الومینیومی استفاده می کنند رویه پلی وینیلین فلوراید,رنگ مایع وروکش پودری است.روش دیگراندونیزه کردن است.اندونیزه کردن یکی ازاولین فرایندهای روکش کردن آلومینیوم بود کهازسال۱۹۲۰ میلادی تاکنوناستفاده می شود.شیوه کاراین است سطح آلومینیوم باموادی پوشیده می شودکه عمرطولانی داشته باشد محکمترشودوبادوام ومقاوم دربرابرخوردگی باشد.

اسلاید ۴ :

خصوصیات منحصر به فرد ورقهای کامپوزیت

سبکی وزن.

مقاومت بالای رنگ دربرابراشعه ماوراء بنفش.

تنوع درشکل پذیری.

ابعادبزرگ ومتنوع.

سرعت اجرایی بالا.

مصالح زیرسازی سبک.

بدون نیاز به شستشو.

عایق صوت.

مقاومت بالادربرابرتغییردما.

عایق رطوبتی.

دوست محیط زیست.

ضدحریق.

اسلاید ۵ :

ویژگیهای ورقهای مرکب

(مقاومت دربرابرتغییرات دما):باتوجه به خصوصیات منحصربه فردخودمی توانددرمقابل تغییرات دمااز(۵۰- ) تا(۸۰+) بدون هیچگونه تغییردرکیفیت مقاومت نماید.

(خواص عایقی):فضای ایجادشده بین ورقهای کامپوزیت ودیواره ساختمان باعث ایجاد عایق حرارتی وصوتی ورطوبتی می شود وامکان جریان هوارادرپشت پانلهابه وجودمی اورد که این امرباعث می شودحرارت محیط به ساختمان نفوذنکند.

(دوست محیط زیست):کلیه موادخام تشکیل دهنده برگشت پذیرمی باشدوهیچ وهیچگونه موادزائدومضردرطول تولیدبه وجودنمی اید.

(ابعادبزرگ ومتنوع):ازویژگیهای دیگرورقهای کامپوزیت قابلیت اجرادرمدول بندیهای بزرگ می باشدکه درمصالح دیگرنماسازی به علت بالابودن وزن ومشکلات اجرایی این قابلیت وجودندارد.

(سرعت اجرای بالا):باامکانات اجرایی ورقهای کامپوزیت مدول بندی درابعادبزرگ واجرای سریع زیرسازی آلمینیومی ونصب ورق روی آن وهمچنین سهولت کارباابزارآلات زمان اجرایی نما رابه حداقل کاهش می دهد.

(سبک امامقاوم):بسیارسخت ومقاوم است .باتوجه به اینکه۶۰% ازآلمینیوم خام باهمین قطرسبکتراست ولی درمقابل فشاروضربه ازمقاومت بسیاربالایی برخورداراست.همچنین درمقابل تابش مستقیم آفتاب وبارانهای اسیدی بسیارمقاوم است.

اسلاید ۶ :

(بسیارمسطح):سطح بسیارهمواروممتازاین ورقهاازانکسارواعوجاج جلوگیری می نماید.

(کارآیی):برش,خم کاری,شیارزدن,انحنادادن رابه راحتی می توان به وسیله ماشین آلات نجاری وآهنگری انجام داد.

(کارآیی وایمنی درزمان زلزله):به علت سبکی وزن اینگونه نماها درهنگام زلزله به دنبال تخریب نمای بناها کمترین خسارتهای جانی رابرای عابرین می توانیم داشته باشیم.

اسلاید ۷ :

قابلیت شکل پذیری بالا

امکان طراحی واجرای بسیاری از اشکال با این نوع ورق میسراست.به عنوان مثال ایجادشکستهایی بازوایای مختلف از ۱ الی ۱۳۵ درجه,اعمال خم وقوس,امکان نوردبدون تغییردرفواصل فیزیکی,بدون ایجادناهمگونی دررنگ وپوشش به طوری که می توان ستونی با قطر ۲۵ cm رابااین ورقهابه صورت استوانه ای طراحی واجرانمود.درصورتیکه باهیچیک ازمصالح مشابه ازقبیل سنگ, سیمان, چوب, ……. این امکان وجودندارد.

اسلاید ۸ :

مقایسه بادیگرمصالح

مقایسه بامصالح دیگرازنظروزنی :ازنظروزنی سنگ گرانیت به ضخامت ۲ تا ۳ cm بعلاوه ملات مصرفی برای نصب آن حدود ۹۵ الی ۱۰۰ کیلوگرم برسانتیمترمربع وزن دارد.درمصالح سیمان با ضخامت ۴ cm حدود ۷۵ کیلو گرم برسانتیمترمربع ودرشیشه باضخامت ۶ mm حدود۴۰ کیلوگرم برسانتیمترمربعوزن دارد.اماهمین مساحت درورقهای مرکب حدود ۱۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع وزن خواهدداشت که باتوجه به این مقایسه مشاهده می کنیم کهاین ورقهادارای وزن کمی حدود ۸ – ۵ کیلوگرم درهر متر مربع می باشد.بابررسی های به عمل آمده نمای کامپوزیت آلومینیوم حدود ۹۰% سبکترازگرانیت, ۸۵% سبکترازسیمان , ۷۵%سبکترازشیشه و۵۰% سبکترازورق معمولی است

اسلاید ۹ :

این ورقهاازهرنظردارای مقاومت بالایی هستند.ازنظرآتش سوزی مقاومندومصالحی ضداحتراق به شمارمیروند.دربراررخوردگی مقاومندومصالحی ضداحتراق بشمارمیروند.دربرابرخوردگی دراثربارانهای اسیدی, نورخورشیدومواردآب وهوایی کاملامقاومندواین عوامل هیچگونه تاثیری درشکل وفرم این ورقهاندارنددرحالی که مصالح دیگرکاملا ازاین ناحیه آسیب می بینند.به عنوان مثال سنگ گرانیت که ازمقاومترین انواع سنگ محسوب می شود, پس ازحداکثر ۱ سال درمقابل نورخورشیدوباران وذرات معلق, جلاورنگ اصلی خودراتامیزان۳۰% وبیشترازدست میدهد.سیمان, رنگ وحتی انواع رنگهای صنعتی که به واسطه انواع پرایمربرروی سیمان اجرامی شود پس ازگذشت ۴ فصل کیفیت خود رابیش از ۴۰% ازدست می دهند ودچارتبله , ریختگی , اکسیداسیون وعوامل مشابه می شوند.شیشه به سرعت دچارخاک گرفتگی وکثیفی می شودوحتی گاهی رطوبت بالاوآب منجربه وجودآمدن زنگاروخط اثرشدیدبرروی شیشه وپوشش رنگ آن می شود.

دیگرویژگی نمای کامپوزیت, امکان آب بندی آن می باشد به گونه ای که امکان نفوذآب به زیر نما وجود نداشته باشد وآب ناشی ازباران وبرف پس ازهدایت به شیارهای تعبیه شده ازمحل معینی خارج میشوند.ویژگی دیگراین ورقهاتمیز ماندن آن است,دلیل این امر نوع رنگ مصرفی است که دراثرجریان هواالکتریسیته ساکن درورق ایجاد نمی شود که گردوغبار معلق درهوا جذب نشده لذا سطح آن تمیز مانده وهرگونه گردوغبار احتمالی نیزبااولین باران ازروی سطح کاملا شسته می شود.حتی این امکان وجوددارد که برای کنترل بهینه انرژی, قبل ازنصب ورق به سازه درزیر تمامی پانلهاازمواد عایق مانند پشم سنگ وپشم شیشه بهره برد تاسطوح دیوارهای خارجی تابالاتر از ۸۰% عایق صوت, رطوبت, گرما وسرماباشند تابدین وسیله انرژی رابه درستی مدیریت نمود.

اسلاید ۱۰ :

موارد مصرف ورقهای مرکب بر اساس ضخامت آنها:

۲mm:سقف کاذب

۳mm:سقف کاذب,پوشش دیوارهای داخلی,ایجادآرک ودربهای سقفی.

۴mm:اجرای نمای خارجی برای ساختمانهایی تا۵۰ طبقه,اجرای دکوراسیون داخلی,پارتیشن, سقف کاذب, ستون, دربهای سقفی, کنسول, آرک, تاج وتابلو.

۵mm:نمای خارجی ساختمانهای بالای ۵۰ طبقه تا ۷۰ طبقه درشرایط آب وهوایی نرمال.

۶mm:نمای خارجی درشرایط آب وهوایی نامساعد ازقبیل سرمای زیر۳۰ درجه وگرمای بالای ۶۰ درجه,مکش شدید هوا ,فشارهوا ودرصد رطوبت بسیاربالاازقبیل مناطق فوق سردسیر ومناطق استوایی.