لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نگهداری نرم افزار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نگهداری نرم افزار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • بحث دربارة نگهداری نرم افزار و عوامل هزينة نگهداری
 • چرا تغييرات درسيستمهای نرم افزاری برای سودمند باقی ماندن، غيرقابل اجتناب است؟
 • تشريح فرآيند تکامل نرم افزار

اسلاید ۲ :

مباحث تحت پوشش

 • نگهداری نرم افزار
 • فرآيندهای تکامل
 • تکنيکهای نگهداری نرم افزار

اسلاید ۳ :

تغيير نرم افزار

 • تغيير نرم افزار غيرقابل اجتناب است:

–بعد از استفاده از نرم افزار نيازهای جديدی پديدار می شوند

–محيط کار مورد استفاده نرم افزار تغيير می کند

–خطاها بايد برطرف شوند

اسلاید ۴ :

تغيير نرم افزار

 • تغيير نرم افزار غيرقابل اجتناب است:

–بعد از استفاده از نرم افزار نيازهای جديدی پديدار می شوند

–محيط کار مورد استفاده نرم افزار تغيير می کند

–خطاها بايد برطرف شوند

–کامپيوترها و تجهيزات جديدی به سيستم اضافه می شوند

–شايد احتياج شود کارآيی و قابليت اعتماد سيستم بهبود يابد

 • مسئلة کليدی برای سازمانها تغيير و مديريت در سيستمهای نرم افزاری موجود می باشد

اسلاید ۵ :

اهميت تکامل

 • سازمانها سرمايه گذاری کلانی روی سيستمهای نرم افزاری خود انجام می دهند بنابراين دارايي های بحرانی تجاری آنها هستند
 • برای حفظ ارزش اين دارايي های تجاری، بايد تغيير کنند و بروز شوند
 • بودجة اصلی نرم افزاری در کمپانيهای بزرگ صرف تکامل نرم افزار موجود می شود تا ايجاد نرم افزار جديد

اسلاید ۶ :

پويايي های تکامل برنامه
Program Evolution Dynamics

 • پويايي های تکامل برنامه، مطالعه مراحل تغيير سيستم است
 • بعد از تحقيقات تجربی بسيار، ”لمن“ و ”بليدی“ هشت ” قانون“ که در حين توليد سيستمهای بزرگ در سازمانهای بزرگ بکار می رفتند، پيشنهاد کردند
 • بيشتر مشاهدات بودند تا قوانين

اسلاید ۷ :

قوانين لمن

برنامه ای که در يک محيط واقعی استفاده می شود ناگزير بايد تغيير کند وگرنه بصورت تصاعدی در آن محيط ناکارآمد خواهد شد

تغييـرات برنامه، ساختار آن را به سمت پيچيدگی بيشتر متمايل می کنند و برای نگهداری و ساده سازی ساختار آن بايد منابع بيشتری صرف شود

تکامل برنامه يک فرآيند خودبخود تنظيم شونده است. صفات سيستم مانند اندازه، زمان بين عرضه ها و تعداد خطاهای گزارش شده برای هر عرضة سيستم تقريباً ثابت است

در طی عمر يک برنامه، نرخ توسعة آن تقريباً ثابت است و به منابع صرف شده برای توليد سيستم بستگی ندارد

اسلاید ۸ :

قابليت اجرای قوانين لمن

 • بنظر می رسد قوانين لمن عموماً برای سيستمهای بزرگ و سادة توليد شده توسط سازمانهای بزرگ قابل اجرا می باشد
 • واضح نيست چگونه بايد برای موارد زير اصلاح شود:

–توليدات نرم افزاری Shrink-Wrapped

–سيستمهايي که از کمپوننت های COTS استفاده می کنند

–سازمانهای کوچک

–سيستمهای با اندازة متوسط

اسلاید ۹ :

نگهداری نرم افزار

 • اصلاح يک برنامه بعد از اينکه مورد استفاده قرار گرفت
 • بخشی از فرآيند مهندسی نرم افزار پس از اينکه نرم افزار تحويل گرديد (رونالد ليچ)
 • اصلاحات کد و مستندات مربوطه در برخورد با يک مشکل يا نياز به بهينه سازی. هدف آن اصلاح محصول نرم افزاری در حين نگهداری جامعيت آن می باشد (IEEE/EIA 12207)
 • تعريف ISO/IEC 14764 همانند IEEE/EIA 12207 است ولی تاکيد بيشتری بر جنبة قبل از تحويل آن مثل طراحي دارد

اسلاید ۱۰ :

نگهداری نرم افزار

 • نگهداری، تغييرات اساسی در صفات و ويژگيهای سيستم را شامل نمی شود
 • تغييرات با اصلاح کمپوننت های موجود و اضافه کردن کمپوننت های جديد به سيستم انجام می شود
 • سئوالهای مهم در نگهداری نرم افزار: (رونالد ليچ)

–مشکلات کجا هستند؟

–چگونه برطرف شوند؟

–کی برطرف شوند؟

–کدامها برطرف شوند؟