لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت وبا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت وبا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

nCholera is a diarrhoeal disease caused by Vibrio cholerae, either type O1 or O139.

nBoth children and adults can be infected.

n20% of those infected develop acute, watery diarrhoea and 10 – ۲۰% of these individuals develop severe watery diarrhoea with vomiting.

اسلاید ۲ :

 

nIt is usually transmitted through faecally contaminated water or food.

nIncubation period is very short ( 2 hours to 5 days ) and number of cases can rise extremely quickly, especially in over-populated communities and refugee setting.

nCase fatality rate in untreated cases may reach 30 – ۵۰% .

اسلاید ۳ :

 

Family: Vibrionaceae 

Genus: Vibrio

Gram-negative rods

Single polar flagellum

Rapid linear motility

Natural habitat: environmental waters

اسلاید ۴ :

Structure is similar to the Enterobactericeae

  O antigen (cell surface lipopolysaccharide)

  H antigen (flagellar antigen)

> 150 serotypes based on the O antigen

۲ serotypes are associated with Cholera

  O1 and O139

اسلاید ۵ :

Three main serotypes (based on somatic antigens)

  Inaba

  Ogawa

  Hakojima

Two biotypes (based on phenotypic characteristics)

  Classic

  El Tor

اسلاید ۶ :

طبقه بندي تشخيصي  بيماري :

nمظنون 

n اسهال حاد آبكي بدون درد و فاقد خون

nمحتمل :

nفرد مظنون در يك منطقه اندميك يا در طي يك اپيدمي كه دچار دفعات زياد و غير قابل شمارش اسهال آب برنجي  و استفراغ ناگهاني بدون احساس قبلي حالت تهوع   وبدون فشار شود.

nقطعي :

nجداكردن ميكروارگانيسم از مدفوع يا مواد استفراغي

nآزمايش ميكروسكوپي DARK-FIELD مدفوع تازه جهت ديدن باسيلهاي زنده

nروشهاي سرولوژي آگلوتيناسيون- ايمنوفلوئورسانس

اسلاید ۷ :

درمان :

nتجويز مايع و الكتروليت كافي بر اساس نوع دهيدراتاسيون (MILD-MODERATE-  SEVER )

nتجويز آنتي بيوتيك مناسب كه كمك به كنترل بهتر بيماري مي كند و به صورت كمك درمان استفاده ميشود

nآنتي بيوتيك مناسب در بزرگسالان داكسي سيكلين ( بصورت تك دوز ۳۰۰mg )      مي باشد .

n– درخانمهاي حامله داروي انتخابي فورازوليدون۴بار در روز به مدت ۳ روز   با دوز ۱۰۰mg  است .

n– در اطفال داروي انتخابي تريمتوپريوم-سولفامتوكسازول بر اساس   ۵mg/kg تريمتوپريوم است (به مدت ۳روز وهر روز ۲ بار)

nاستفاده از ORS   مرگ ناشي از وبا را از ۵۰ % درصد به يك درصد تقليل داده است .

n

اسلاید ۸ :

nنكته مهم :براي تشخيص و شروع درمان نيازي به تاييد باكتريولوژيك نيست و    با تشخيص باليني درمان شروع مي شود

اسلاید ۹ :

nتجويز مايع و الكتروليت كافي بر اساس نوع دهيدراتاسيون (MILD-MODERATE-  SEVER )

nتجويز آنتي بيوتيك مناسب كه كمك به كنترل بهتر بيماري مي كند و به صورت كمك درمان استفاده ميشود

nآنتي بيوتيك مناسب در بزرگسالان داكسي سيكلين ( بصورت تك دوز ۳۰۰mg )      مي باشد .

n– درخانمهاي حامله داروي انتخابي فورازوليدون۴بار در روز به مدت ۳ روز   با دوز ۱۰۰mg  است .

n– در اطفال داروي انتخابي تريمتوپريوم-سولفامتوكسازول بر اساس   ۵mg/kg تريمتوپريوم است (به مدت ۳روز وهر روز ۲ بار)

nاستفاده از ORS   مرگ ناشي از وبا را از ۵۰ % درصد به يك درصد تقليل داده است .

n

اسلاید ۱۰ :

nMass chemoprophylaxis is not effective in controlling a cholera outbreak.

nSelective chemoprophylaxis ( one dose of doxycycline ) may be useful for members of a household who share food and shelter with a cholera patient. Chemoprophylaxis may be useful when a cholera outbreak occurs in a closed population, such as a prison.