لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پايداري شيب ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پايداري شيب ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

۳-۱ عوامل بهم زنندگی پایداری شیب ها

–  نیروی ثقلی

–  تراوش

 

A– 3 – ۱ انواع گسیختگی خاک در شیب ها

–  لغزش های چرخشی : ۱- دایره ای ۲- غیر دایره ای

–  لغزش های انتقالی

–  لغزش های مرکب

 

اسلاید ۲ :

۴-۱ نتايج تغيير سطح آب

-توسعه فشارهاي منافذ ناشي از تراوش مربوط به جريان

– توسعه فشارهاي اضافي منافذ ناشي از فشار درون شيب

-پراكندگي فشارهاي اضافي منافذ

-ايجاد تحكيم

 

اسلاید ۳ :

۵-۱ پارامترهاي تحليل پايداري شيب

-زهكشي نشده

-زهكشي شده

۶-۱ تاثير افت سريع آب بر پايداري شيب

 

اسلاید ۴ :

۷-۱ ديدگاه هاي مختلف پايداري شيب

-دو بعدي

-سه بعدي

۱-۷-۱ دلايل توجه بيشتر به حالت دو بعدي

-سادگي كار

-ضريب اطمينان

-دو بعدي كردن ابعاد مسئله

اسلاید ۵ :

۲-۷-۱ مواردي كه بايد از آناليز سه بعدي استفاده كرد.

-آناليز برگشتي

-زمين لغزش ها

-گسيختگي شيرواني ها

A- 2-7-1 شرايط نقض كرنش صفحه اي

-خاك غيرهمگن

-نامنظم بودن هندسه شيب يا بارگذاري آن

-سربار موضعي بر روي شيب ها

اسلاید ۶ :

B- 2-7-1 مثال هاي عملي براي تحليل سه بعدي

-خاكريز يا سدهايي كه در دره هاي عميق و تنگ اجرا مي شوند.

-در محل پيچ جاده ها

-معادن روباز

-برخورد دو خاكريز

اسلاید ۷ :

A – ۲ روش های محاسبه پایداری سطوح شیبدار

–  روش قطعات (Slice method) 1- روش فلنیوس  ۲- روش بیشاپ

–  روش ساده برای خاکهای چسبنده ۰=Øu (Circular method)

–  روش دایره Ø (Circular method– Ø)

– روش تایلور (taylor,s method)

اسلاید ۸ :

۱-۲ روش تعادل حدي Limit Equilibrium method (LEM)

۲-۲ روش تحليل حدي Limit Analysis method (LAM)

۳-۲ روش اجزاي محدود element method (FEM) finite

۴-۲ روش مشخصه هاي تنش Stress characteristics method (SCM)

۵-۲ روش خطوط تغيير طول صفرZero Extension Line method (ZELM)

اسلاید ۹ :

منابع و مآخذ:

—[۱] Duncan JM, Wrigth SG, Wong KS. Slope stability during rapid

—drawdown. In: Proceedings of the H. Bolton seed memorial symposium,

—Vol. 2; May 1990. p. 253–۷۲٫

—[۲] US Army Corps Of Engineers. Engineering and design manual –

—slope stability, Engineer Manual EM 1110-2-1902, Department of the

—Army, Corps of Engineers, Washington (DC); 2003.

—[۳] Lowe J, Karafiath L. Stability of earth dams upon drawdown. In:

—Proceedings of the first Panamerican conference on soil mechanics

—and foundation engineering, Mexico City, vol. 2; 1960. p. 537–۵۲٫

—[۴] Svano G, Nordal S. Undrained effective stability analysis. In:

—Proceedings of the ninth European conference on soil mechanics

—and foundation, Dublin; 1987.

—[۵] Wright SG, Duncan JM. An examination of slope stability computation

—procedures for sudden drawdown, US Army Corps Engineering.

—Waterway Experiment Station, Vicksburg (MS); 1987.

—[۶] Desai CS. Drawdown analysis of slopes by numerical methods. J

—Geotech Eng, Proc ASCE 1977;109(7):946–۶۰٫

—[۷] Duncan JM, Wright SG. Soil strength and slope stability. Hoboken

—(NJ): John Wiley & Sons; 2005.

—[۸] Dawson EM, Roth WH, Drescher A. Slope stability analysis by

—strength reduction. Geotechnique 1999;49(6):835–۴۰٫

—[۹] Griffiths DV, Lane PA. Slope stability analysis by finite elements.

—Geotechnique 1999;49(3):387–۴۰۳٫

—[۱۰] Lane PA, Griffiths DV. Assessment of stability of slopes under

—drawdown conditions. J Geotech Geoenviron Eng 2000;126(5):443–۵۰٫

اسلاید ۱۰ :

—[۱۱] Li GC, Desai CS. Stress and seepage analysis of earth dams. J GE,

—Proc ASCE 1983;103(GT7):667–۷۶٫

—[۱۲] Borja RI, Kishnani SS. Movement of slopes during rapid and slow

—drawdown. In: Raymond B. Seed, editor. Stability and performance of

—slopes and embankments II. In: Proceedings of a special conference bn

—the Geotechnical Engineering Division of ASCE, Berkeley (CA); 1992.

—[۱۳] Biot MA. General theory of three-dimensional consolidation. J Appl

—Phys 1941;12:155–۶۴٫

—[۱۴] Verrujit A. Computational geomechanics. Kluwer Academic Publisher;

—۱۹۹۵٫

—[۱۵] Potts DM, Zdravkovic L. Finite element analysis in geotechnical

—engineering-theory. Thomas Telford Publishing; 1999.

—[۱۶] Brinkgreve RBJ, Al-Khoury R, van Esch JM. Plaxflow user manual

—Version 1. Balkema; 2003.

—[۱۷] Brinkgreve RBJ. Plaxis finite element code for soil and rock analyses,

—Version 8. Balkema; 2001.

—[۱۸] Duncan JM, Chang CY. Nonlinear analysis of stress–strain in soils. J

—Soil Mech Found Eng Div, ASCE 1970;96(SM5):1629–۵۳٫

—[۱۹] Schnaz T, Vermeer PA, Bonnier PG. Formulation and verification of

—the hardening-soil model. In: Brinkgreve RBJ, editor. Beyond 2000 in

—Computational Geotechnics. Balkema; 1999.

—[۲۰] Vermeer PA, Benz T, Schwab R. On the practical use of advanced

—constitutive laws for finite element foundation simulations. In:

—Magnan, J.-P., Droniuc N, editors. FONDSUP 2003: Symposium

—international sur les fondations superficielles, Presses de l’ENPC/

—LCPC, Paris, vol. 1; 2003. p. 49–۵۶٫