لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروتئومیک PROTEOMICS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروتئومیک PROTEOMICS قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

پروتئوم و پروتئومیک

nپروتئوم               مجموعه پروتئین های بیان شده درون

                                   یک موجود زنده درشرایط مختلف

nپروتئومیک            مطالعه پروتئوم 

 

 

                  از تلفیق دوکلمه

اسلاید ۲ :

دلایل تمرکز روی پروتئومیک

nسطح بیان mRNA اغلب بیان گر میزان پروتئین فعال در یک سلول نمی باشد.

n

nتوالی ژنی بیان گر تغییرات و اصلاحات پس از ترجمه ی پروتئین ها و فعالیت آنها نمی باشد.

n

nمطالعه ی ژنوم مراحل دینامیک سلول را  بیان نمی کند و با داشتن یک توالی ژنومی لزوماً نمی توان به فعال بودن یا نبودن پروتئین حاصل از آن پی برد. 

اسلاید ۳ :

پیچیدگی های موجود در پروتئومیک

nمحدود بودن منابع پروتئینی

nتنوع زیاد گونه های پروتئینی

                     پیرایش رونوشت های ژنی

                        تغییرات شیمیایی پس از ترجمه

nتفاوت در مقدار پروتئین ها

nتفاوت محتوای پروتئومی از سلولی به سلول دیگر

اسلاید ۴ :

تقسیم بندی پروتئومیک

nپروتئومیک بیانی (Expressional or Analytical Proteomics)

nپروتئومیک نقشه فیزیکی (Functional or Interaction Proteomics)

nپروتئومیک ساختاری (Structural Proteomics)

اسلاید ۵ :

تکنیک های پروتئومیک

nالکتروفورز دوبعدی (Two-Dimensional gel Electrophoresis (2-DE))    

nطیف سنجی جرمی (Mass Spectrometry (MS))

nتراشه های پروتئینی (Protoin chips)

nانگشت نگاری جرمی پپتیدها (Peptide mass fingerprinting)

اسلاید ۶ :

(۲-DE) الکتروفورز دوبعدی

nابداع در دهه ۱۹۷۰ 

nجدا سازی وآشکار سازی چندین هزار پروتئین

nدارای دوبعد         بعد اول      براساس نقطه ایزوالکتریک

                           بعد دوم      براساس وزن مولکولی

nمشاهده پروتئین ها بصورت لکه روی ژل

اسلاید ۷ :

  :بعد اول IsoElectric Focusing (IEF)

nتفکیک بر اساس نقطه ایزوالکتریک

nژل پلی آکریل آمید

n

nمواد دیگر درون ژل : اوره، شوینده(ماده فعال سطحی)، احیا کننده، آمفولیت های حامل برای ایجاد شیب PH

n

nاندازه ژل بطور معمول ۲۰×۲۰

اسلاید ۸ :

 :بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG)

nنوع دیگری از ژل های بعد اول

n

nگروه عاملی گرادیان PH ثابت

n

nفاقد آمفولیت حامل

n

nمونومرهای آکریل آمید با استخلاف هایی از آکریل آمید

اسلاید ۹ :

آماده سازی نمونه

nانتقال کامل و بدون تغییر پروتئین ها روی ژل

nجلوگیری از آلودگی نمونه ها با پروتئوم سلول های دیگر

n

nدمای پایین برای جلوگیری از تغییر در پروتئین ها

n

nخلوص مواد شیمیایی

nنمونه به صورت مایع و واسرشت شده

             از بین بردن پیوندهای غیر کووالان و دی سولفیدی

                 محلول سازی با اوره و شوینده های غیر یونی یا دوقطبی

nحذف اسید های نوکلئیک توسط آنزیم ها

n

اسلاید ۱۰ :

زمان مناسب برای IEF

nزمان لازم برای رسیدن پروتئین ها به PI

n

nبه صورت تجربی

n

nزمان کم          عدم پخش لکه ها

   زمان زیاد         ایجاد تغییر در محل لکه ها