لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه روستا روستــاي پشتيــر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه روستا روستــاي پشتيــر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

شناسايي منطقه ( حوزه نفوذ )

تعيين حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعيت جغرافيايي ، راههاي ارتباطي ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :

روستاي پشتيراز امكانات وخدمات اوليه مناسبي برخورداراست . اما بسياري از خدمات مورد نياز ساكنين اين روستا درسطح بالاتراز روستاي گوراب زرميخ ( مركز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمين مي گردد . به عبارتي امكانات وخدمات موجود روستاي پشتيررتنها نيازهاي اوليه ساكنين اين روستا را تأمين مي نمايد . از اينرو نمي توان براي روستاي مذكورروستاها حوزه نفوذ مشخص نمود . بلكه اين روستا وروستاهاي اطراف آن تحت پوشش مراكز برتراطراف خود از جمله مركز بخش وشهرستان مي باشند .

اسلاید ۲ :

شناسايي روستا :

معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي :

روستاي پشتيردردهستان گوراب زرميخ از بخش ميرزا كوچك جنگلي شهرستان صومعه سرا قراردارد . اين روستا از سمت شمال به روستاي گوراب زرميخ ، از جهت شرق به روستاي كمامردخ ، از سمت جنوب به روستاي خشك نودهان واز جهت غرب به روستاهاي تطف وچالكسرمحدود مي گردد .

اين روستا در۴۹ درجه ، ۱۲ دقيقه طول جغرافيايي و۳۷ درجه ۱۶ دقيقه عرض جغرافيايي واقع گرديده است .

اسلاید ۳ :

روستاي مذكورنسبت به مركز دهستان ( گوراب زرميخ ) ونسبت به مركز بخش ( ميرزا كوچك جنگلي ) ۳ كيلومتر ، نسبت به مركز شهرستان ( صومعه سرا ) ۱۶ كيلومتروسبت به مركز استان ( شهررشت ) ۴۲ كيلومترفاصله دارد .

اسلاید ۴ :

نقشه موقعيت روستاي پشتيردردهستان گوراب زرميخ

تعيين محدوده اراضي كشاورزي ومنابع طبيعي روستا :

بيشترين درصد اراضي كشاورزي روستاي پشتيربه كشت برنج اختصاص يافته ، همچنين درصدي از اراضي مذكوربراي كشت محصولاتي نظيرسبزي وصيفي مورد استفاده قرارمي گيرد . علاوه برموارد فوق قسمتي از زمينهاي روستا براي كاشت محصولات باغي كه عمدتاً چاي مي باشد بكارمي رود . زمينهاي كشاورزي روستاي پشتيرتوسط اراضي كشاورزي روستاي گوراب زرميخ از سمت شمال ، كمامردخ ازسمت شرق ، خشك نودهان از قسمت جنوب وتطف وچالكسراز طرف غرب احاطه شده اند .

اسلاید ۵ :

بررسي منابع تأمين آب آشاميدني وكشاورزي روستا

۱-۳- آب آشاميدني :

روستاي پشتيردروضع موجود از تأسيسات آب آشاميدني بهداشتي برخوردارمي باشد . آب آشاميدني اين روستا از طريق چاه عميقي كه درمركز روستا حفرگرديده به منبعي كه درسطح روستا ايجاد گرديده انتقال وذخيره شده ودرنهايت به وسيله شبكه هاي فرعي به خانوارهاي اين روستا انتقال داده مي شود . البته تأسيسات آب آشاميدني اين روستا قديمي بوده از اينرونياز به بهسازي وتقويت دارد .

اسلاید ۶ :

آب كشاورزي :

نهرهاي متعدد وكانالهاي آبرساني درسطح روستا تأمين كننده آب مورد نياز كشاورزي ساكنان آن مي باشند . اين آبهاي سطحي موجب رونق اقتصاد كشاورزي شده وفعاليت ساكنين روستا دراين بخش توليدي متمركز گرديده است .

علاوه برنهرهاي موجود درسطح روستا ، درصدي ازاراضي كشاورزي آن از طريق پمپاژ آبياري مي شوند . البته درفصول كشاورزي معمولاً نهرها وكانالهاي آبرساني بدليل عدم وجود نزولات جوي كم آب مي شوند وبلعكس درفصول غيركشاورزي نزولات جوي فراوان است به عبارتي تقويم زراعي با تقويم ريزشهاي جوي هماهنگي ندارد .

اسلاید ۷ :

بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا :

جمع آوري اطلاعات جمعيتي وتجزيه وتحليل درمورد پارامترهاي مربوط به آن يكي از اساسي ترين موارد برنامه ريزي درهرمجتمع زيستي محسوب مي گردد . بنابراين دراين زمينه بايد مطالعات دقيقي صورت پذيرد .

اسلاید ۸ :

۱-۴- تعداد جمعيت وتحولات آن :

با توجه به موارد فوق وطبق سرشماري سالهاي ۴۵،۵۵،۶۵،۷۵ تعداد جمعيت روستاي پشتيربه ترتيب ۲۲۲۲،۲۹۷۷،۳۳۲۸،۳۱۵۱ نفرگزارش شده است . درصد نرخ رشد جمعيت روستا دردهه ۵۵-۴۵ ، ۶۵-۵۵ ، ۷۵-۶۵ به ترتيب برابر۰/۳ ، ۱/۱ ، ۵/۰ – درصد بدست آمده است .

مقايسه درصد نرخ رشد جمعيت روستا با مناطق روستايي استان وشهرستان صومعه سرا نشان مي دهد كه دردهه ۷۵-۶۵ نرخ رشد جمعيت مناطق روستايي استان ۷۴/۰ درصد ، مناطق روستايي شهرستان ۷۹/۰ – درصد وروستاي ۵/۰ – درصد بوده است .

اسلاید ۹ :

برپايه اطلاعات اخذ شده از خانه بهداشت روستاي مورد مطالعه جمعيت اين روستا درسالهاي ۷۸ و ۷۹ به ترتيب ۳۲۵۵ ، ۳۲۱۸ نفرگزارش شده كه نرخ رشد يكساله آن درسالهاي فوق ، ۱/۱- درصد بدست آمده است .

اسلاید ۱۰ :

۲-۴- تعداد وبعد خانوار

برپايه آمارسالهاي ۴۵‌،‌۵۵ ، ۶۵ ، ۷۵ تعداد خانوارروستاي مورد مطالعه به ترتيب ۳۸۴ ، ۴۶۱ ، ۵۴۷ ، ۶۶۱ خانواربوده وبعد خانوارنيز با توجه به تعداد جمعيت وخانوارطي همين سالها به ترتيب ۸/۵ ، ۵/۶ ، ۱/۶ ، ۸/۴ نفر بدست آمده است .

بعد خانوارمناطق روستايي شهرستان ومناطق روستايي استان درسال ۷۵ ، به ترتيب ۵/۴ و ۵/۴ نفربوده است . بعد خانوارروستا ، مناطق روستايي شهرستان واستان طي سالهاي گذشته درحال كاهش بوده واين امرنشان دهنده تبديل شدن خانوارهاي گسترده به خانوارهاي هسته اي مي باشد .

براساس آمار اخذ شده از خانه بهداشت روستاي پشتيردرسال ۷۹ تعداد خانواراين روستا به ۵۷۰ خانواررسيده است . ( جدول شماره ۲۱و۲۲ )