لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault Tolerance.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault Tolerance.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

l

lFault

 هم گفته مي شود. Bug مي شود كه به آن error – باعث

lError

 – حالتي از سيستم كه منتج به خرابي مي شود .

lFailure

– وقتي اتفاق مي افتد كه سيستم از سرويس مورد نظر منحرف شود و نتايج نادرستي را در بردارد .

 

اسلاید ۲ :

   است . Dependable معادل سيستم  fault tolerance   – سيستم

سيستمي است با ويژگي هاي زير : dependable     – سيستم
 

lAvailability

        – سيستم در هر لحظه آماده استفاده باشد .

lReliability

      – سيستم پيوسته و بدون عيب کار کند .

lSafety

 مي شود اتفاق فاجعه آميزي رخ ندهد .fail       – وقتي سيستم

lMaintainability

 شده به راحتي قابل ترميم باشد .failسيستم        –

l

l

l

اسلاید ۳ :

l

lTransient

– يکبار اتفاق می افتد و بعد از بين می رود .

lPermanent

– تا هنگامی که جزء خطا دار تعمير يا اصلاح نشود، ادامه خواهد يافت .

lIntermittent

– رخ  می دهد، ناپديد می شود و مجدداَ رخ می دهد .

اسلاید ۴ :

lCrash failure

 – سرويس دهنده به طور كامل متوقف مي شود اما تا قبل از زمان توقف به درستي كار مي كند.

   مثلا سيستم عاملي كه متوقف شده است و تنها راه حل آن راه اندازي مجدد است.

lOmission failure

  – سرويس دهنده در پاسخ به درخواست هاي ورودي ناموفق است.

–Receive omission

 – سرويس دهنده در دريافت پيام هاي ورودي ناموفق است.يعني احتمالا درخواست را اصلا دريافت         نمي كند.

– Send omission

 – سرويس دهنده در ارسال پاسخ ناموفق است .ممكن است در صورتي بوجود آيد كه بافر ارسال پر        باشد. 

اسلاید ۵ :

lByzantine failure

– شامل هر هر نوع رفتار اشتباه است مانند يك پروسس كه برنامه ديگري را به جاي برنامه مشخص شده اجرا        مي كند يا يك سرويس دهنده معيوب به طور نادرست با سرويس دهنده هاي ديگر كار كند و پاسخ هاي    غلط توليد نمايد . 

lSoftware failure

– به دليل وجود خطا در كد يا خطاي انسان يا عيب هايي در طراحي ايجاد مي شوند كه تعداد زيادي از خرابي ها

هاي نرم افزاري ايجاد مي شوند. Bug مي توانند بوسيله omission يا  crash    مانند 

 

lTiming failure

– وقتي رخ مي دهد كه پاسخ در خارج از فاصله زماني واقعي توليد شود.

اسلاید ۶ :

ها و ترميم آنها.  Fault   – استفاده از چندين روش نرم افزاري براي كشف

۴  نوع عمليات داريم : –    

lError Detection

       – كشف خطا

lError Diagnosis

       – شناسايي خطا

lError Containment/isolation

       – محدود ساختن خطا

lError Recovery

        – ترميم خطا

اسلاید ۷ :

– يكي از روشهاي تحمل خطا  در سيتم هاي نرم افزاري است . يعني افزونگي قا بليتي است كه با استفاده از     آن مي توانيم تحمل خطا را در سيستم تضمين كنيم .  

– ۴ نوع افزونگي داريم :  

lHardware redundancy

lSoftware  redundancy

lInformation or data  redundancy

lTime  redundancy

اسلاید ۸ :

l

lHardware redundancy

 – يك سخت افزار را اضافه مي كند .

lSoftware  redundancy

 – ۳ حالت مي توا ند داشته باشد:

        ۱- دو كپي از نرم افزار داشت و هر دو را همزمان اجرا كرد.

        ۲- كپي هاي مختلف با داده هاي  مختلف اجرا شوند .

        ۳- چند نرم افزار  مشابه از شركت هاي مختلف داشته باشيم .

اسلاید ۹ :

l

lInformation or data  redundancy

 – از داده ها كپي تهيه شود .

lTime  redundancy

شديم يا سيستم را به يك حالت  Fault   – هرگاه متوجه يك

 مي بريم و ترميم مي كنيم و يا برنامه را دوباره اجرا مي كنيم . Halt     

اسلاید ۱۰ :

 

– از افزونگي نرم افزاري استفاده مي كند يعني از نرم افزار مان چند نسخه داريم .

– يك روش ديناميك است .

 – اين تكنيك از دو روش زير استفاده مي كند :

lAcceptance Test (AT)

lBackward Recovery