لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پوكي استخوان ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پوكي استخوان ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

پيشينه تفكر درزمينه مديريت

هماهنگ سازي منا بع انساني ومادي تقريبا از ابتد اي تاريخ مورد تو جه انسان بو ده است.

اسلاید ۲ :

 

سو مريان در ۵۰۰۰ سال پيش از ميلاد

nتا كيد بر حفظ سو ابق به مثا به فن كنترل

(با يگا ني)

اسلاید ۳ :

مصريان در ۴۰۰۰ سال پيش از ميلاد

اهتما م به امور طر احي ،بر نامه ريزي ،ساز ما ندهي ، وكنترل در سا خت اهرا م ثلا ثه

تشخيص ضرورت و اهميت بر خورد منصفا نه وصاد قا نه در مديريت و استفاد ه از مصا حبه براي روان د رما ني

استفاد ه از عد م تمركز در سازما ند هي

تشخيص ضرورت استفا ده از تقا ضاي مكتو ب براي كا ركنان و بكار گيري نيرو ها و مشاوران ستا دي

 

اسلاید ۴ :

يو نا نيان ۳۵۰ سال قبل از ميلا د

گزنفون : تشخيص اينكه مد يريت يك هنر مستقل است

ابدا ع روشهاي علمي براي ا نجا م امور

خصا يص رهبري،نظا م تر فيع در سازمان اداري

 استفا ده از موسيقي برا ي تنظيم فواصل زماني انجا م كار هاي سخت و تكراري

ارسطو:فرمان دادن از يك سو و فرمان بردن از سوي ديگر نه تنها ضروري بلكه سو د مند است.

n

اسلاید ۵ :

ايرا نيان در ۴۰۰ سال قبل از ميلاد

كو رش:تشخيص ضرورت تو جه به روا بط انسا ني

n و مطا لعه حر كت سنجي ،طراحي جا و مكان و مديريت مواد

nزر تشت مخا لف رو شهاي حكو متي قبلي بود

nزر تشت :رهبران را به رعا يت قا نون و عدا لت تو صيه مي كرد

اسلاید ۶ :

هند كوتي ليا ۳۲۵ سال قبل از ميلاد مسيح

nتشخيص نياز به علم وهنر كشور داري

nكتا بهاي در ز مينه اداره امور

اسلاید ۷ :

چين در ۴۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح

nحكو مت را وديعه الهي

nدر همسان كردن كار ها

nشبكه هاي منظمي برا ي ارتبا ط

nكنفو سيوس :دولت بر پايه صداقت

nانتخاب ما موران حكو متي از آزمون هاي سخت

nتشخيص ضرورت ساز ماندهي ، برنا مه ريزي،هدا يت و كنترل در مديريت

nتشخيص اصل تخصص گرا ئي

nديوار بزرگ ۱۵۰۰ مايلي در چين

اسلاید ۸ :

مكتب ها و نظريه ها در مديريت

مكتب مديريت سنتي يا تجر بي-۱traditional school of management

مكتب مديريت علمي-۲scientific school of management

مكتب مديريت كلا سيك-۳classic school of management

مكتب مديريت نئو كلا سيك-۴neoclassic school of management

مكتب مديريت رفتار گرائي-۵behavioral school of management

اسلاید ۹ :

مكتب ها و نظريه ها در مد ير يت

مكتب مديريت سيستم هاي اجتماعي-۶social systems school of

مكتب مد يريت بر اساس تصميم گيري-۷decision school of

مكتب مديريت كمي-۸ quantitative school of

مكتب مد يريت سيستم-۹systems school of

-۱۰Work flow school ofمكتب مديريت جريان كار

اسلاید ۱۰ :

Scientific school of management
1880-1920

nCharls babbage

nHenry gant

nFrank gilbert

nFredrick winslow taylor