لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کاربرد آمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کاربرد آمار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

عدم استفاده از موبايل در كلاس

مشاركت فعال در كلاس و كارهاي گروهي

همراهي كامل با توجه به محدوديت زماني

 احترام به افكار و عقايد شركت‌كنندگان در دوره

اسلاید ۲ :

lکلیات

lمطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

lطبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری

lتوصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده

lمبانی احتمال

lتوابع احتمال گسسته

lتوابع احتمال پیوسته

lتوزیع نرمال                                                               

l

 

اسلاید ۳ :

 

lجامعه  :   دارای حداقل  یک صفت مشخصه

                عناصر مطلوب مورد نظر ما

                  متمایز کننده

                  شاخص ها :  پارامتر

                  آمار توصیفی

                  مثال :   ؟

                  اندازه گیری متوسط درآمد کارکنان دولت                       با  اندازه گیری  درآمد  تمام  کارکنان   

اسلاید ۴ :

vنمونه :    تعداد محدود

                بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه

                شاخص ها :  آماره

                آمار استنباطی

                مثال :  اندازه گیری  درآمد  کارکنان دولت               با اندازه گیری در آمد نمونه ای از کارکنان

                انتخاب  نمونه   و  داشتن    شانس  مساوی                   برای تمام اعضای جامعه   

اسلاید ۵ :

lتا  اوایل  قرن بیستم  نتیجه محاسبات آماری قطعی تلقی می شدند !

l

lورود  تخمین آماری  و استنباط   در اوایل  قرن  بیستم

 

lبعد  از  جنگ  جهانی  دوم  روش های   ناپارامتریک  مطرح شد .

l

l

اسلاید ۶ :

lفرض توزیع نرمال  ؟ ( فاقد  توزیع  آماری )

l

lداده های غیر کمی

l

lنمونه های  کوچک

اسلاید ۷ :

l

lآمار توصیفی

l

lآمار استنباطی

l

lآمار ناپارامتریک

اسلاید ۸ :

lمیانگین

lمد

lچندک ها

lپارامترهای پراکندگی :

                               انحراف معیار و واریانس

v  خواص جبری میانگین و واریانس

l

اسلاید ۹ :

l

l

lمفهوم احتمال

l

lعدم اطمینان به آینده

l

l شانس وقوع پیشامد خاص   P(A)

l

l

اسلاید ۱۰ :

vآزمایش  : 

v             فعالیتی که  نتیجه آن از قبل مشخص نباشد

v

lمثال  :     پرتاب  تاس      -سکه

l

l احتمال  عینی  و  ذهنی

l

l