لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کار آفرینی در ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کار آفرینی در ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فرایندی ایجاد چیزی خلاق و نو و با ارزش افزوده با کسب و کار و تلاش زیاد و صرف زمان و با پذیرش ریسکهای مالی ،روانی،اجتماعی به جهت دریافت پاداش مالی،رضایت شخصی،استقلال طلبی و امور معنوی.

 

اسلاید ۲ :

 

nکارآفرین فردی است با استفاده از مهارت و قوتهای خویش و با استفاده از فرصتها و ایجاد ایده جدید کارآفرینی را انجام می دهد.

n

اسلاید ۳ :

 

nتوانایی کار تحت فشار مالی اجتماعی و روانی

nحل کننده مشکلات

nروحیه عملگرایی

nعزم و اراده راسخ

nقاطعیت در تصمیم

nوقف کار

nاهمیت به جزئیات

nاعتماد به نفس

nپشتکار بالا

nجاه طلبی

nمرکز کنترل درونی

nگرایش به ریسک پذیری منطقی

nاستقلال طلبی

nتحمل ابهام

nمیل شدید به رویس بودن

nخلاق و نوآور

nحرکت به سوی موفقیت

nمسئولیت پذیر

nهدفگرا و با انگیزه

nخیر خواهی

nفرصت شناسی و …

n

اسلاید ۴ :

تعریف خلاقیت:

تفکر برای یافتن چیزی جدید که هنوز به بازار نرسیده است.این تفکر ایده ای است که برای رفع نیاز مشتریان و جامعه بر مبنای شناسایی فرصتها ایجاد شده است.این نوع تفکر نگاهی جدید با قالب جدید در حل مسائل است.

کارآفرینیà نوآوری à  خلاقیت

اسلاید ۵ :

lپیروی از سنتها

lتفکر منفی

lبیش از حد منطقی بودن

lسن بال

lفشار روانی وآشفتگی

lروزمرگی

lترس از احمق جلوه کردن

lکلیشه ای فکر کردن

l

lمفروضاتی که انسان به مسئله اضافه می کند

lچارچوبهایی که در آن فکر می کنیم

lهمیشه برای حل مسئله اولین راه بهترین راه نیست.

lبین موضوع و پیش زمینه های آن تفکیک قائل شوید

lفقدان دانش و مهارت کافی در زمینه های مرتبط

اسلاید ۶ :

۱- آماده سازی

۲-بازرسی کارهای قبلی

۳-مشابهت و تفاوت کارهای قبلی با کار جدید

۴-بر خوابش ( روش ۳B)

۵- زمان جرقه زدن

۶- تصحیح و چک ایده

۷- پیاده سازی ایده

اسلاید ۷ :

lتوفان فکری

lتوفان فکری معکوس

lسینتیکس

lگوردون

lچک لیست

lمشارکت آزاد

lوابستگی های اجباری

lتفکر استراتژیک

l

l

lدفترچه های مشارکتی

lمکاشفه ای

lعلمی

lآنالیز ارزش

lلیست کردن ویژگی ها

lIN Spired approach

lتریز

اسلاید ۸ :

پارکهای فناوری

انکوباتورها

سازمان جهانی مالکیت فکری

ادراه ثبت اسناد-ثبت اختراعات

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

اسلاید ۹ :

nچشم انداز

nماموریت

nاهداف

nاستراتژی (عوامل داخلی و خارجی –انواع استراتژی)

nبرنامه ها

nتخصیص منابع

nمحاسبه و ارزیابی عملکرد

اسلاید ۱۰ :

اقتصاد مهندسی

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان