لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی  

مقدمه:

 • شبکه‌های ارتباطی تصميمگيری-علمی يک مجموعه کامل به قانون رياضی را عرضه ميکنند و از اين قوانين برای ساختن مبنا ی دانش سيستم‌ها (خبره) برای حوزه‌های نامعلوم که از اهميت مرکزی برخوردارند، استفاده می‌کنند.
  • در اين مقاله ،چنين سيستم‌هايی سيستم‌های خبره تصميمگيری -علمی ناميده خواهند شد.

   قوانين شبکه تصميم گيری -علمی از دو زمينه مختلف سر چشمه ميگيرد:

   ۱- سيستم های پايه دانش

   ۲- تئوری تصميم آماری

اسلاید ۲ :

دانش مهندسی:

اين شيوه های دانش مهندسی با تکنيک های نمونه اي از تجزيه و تحليل آماری الحاق شده  است.از اين رو ، طراحی چينين سيستم هايی، نيازمند  طراحی روی تکنيک ها از روش های مختلف است.

در اين مقاله ،مراحل ساخت شبکه های تصميمگيری -علمی در همکاری با يک حوزه خبره آدرس دهی شده اند.تشريح نزديک شدن به هدف مطرح شده است.به عنوان يک مثال انتخاب نوع عمل برای بيمار قلبی مادر زادی اتخاذ شده است .

اسلاید ۳ :

کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی 

۲- گزينش رفتار در بيماری قلبی ارثی:

 • از هر ۱۰۰۰ نوزادی که متولد می شوند ،هشت نوزاد ضربان قلبی منظمی ندارند که در اين افراد،تنگی آئورت به صورت منظم بارها اتفاق می افتاد و اغلب در ترکيب با ديگر بی نظمی های دستگاه قلبی-عروقی است.
  • در شکل ۱ ساختار تنگی آئورت نمايش داده شده است .در تنگی آئورت يک انقباض در آئورت وجود دارد،در نزديکيه لوله شريان . لوله شريان قسمتی از جنينی است ،که به طور عادی بعد از تولد سريع بسته ميشود.

اسلاید ۴ :

کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی 

 • آئورت در هر دفعه اکسيژن فراوانی را در خون می فرستد.به علت تنگی آئورت ،بطن چپ دارای بار اضافی شده است ،که آن توانايی يافتن نيازمندی های هر شخص را برای تغذيه خون ندارد.

اسلاید ۵ :

عمل جراحی هدفی است که تنگی و فشار را تصحيح ميکند. انتخاب

کردن بين انواع عمل های جراحی در موارد زير ذکر شده است:

 • عمل جراحی اصلاحی تنگی آئورت.
  • علاوه بر مداوا به وسيله عمل جراحی ،مکانی برای مديريت پزشکی و فرو نشاندن متوالی علائم با بيماری وجود دارد.

اسلاید ۶ :

کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی

قالب اوقات ،يک فرقی بين دو نوع شبکه تصميم گيری -علمی به وجود می آيد: 

شبکه های عقيده ،که شبکه های احتمالی نيز ناميده ميشوند.

برتری نمودار ها و نمادها.

شبکه احتمالی فورماليته فقط شرايط را برای نتيجه احتمالی مهيا ميسازد.  شبکه احتمالی فورماليته برای شناختن تصميم ها و برخی تعميم ها نياز می شوند و در ميان ديگر شبکه ها به علت بر تری نموداری فورماليته پيشنهاد می شوند .

اسلاید ۷ :

تشابه يک شبکه -احتمالی ،يک توانايی نموداری است و يک گراف غير مدور جهتدار  G=(N,A) است، به جز گره های احتمالی O زير مجموعه N،دو نوع  گره ديگر متمايز نشده اند .

۱- تصميم گره ها:

۲- ارزش گره:

اسلاید ۸ :

۴- طرح ريزی:

از شبکه های تصميم گيری علمی  که اخيرا به طور مطلوبی مورد استفاده قرار ميگيرند ،در زمينه سيستم های پايه دانش استفاده ميشود ،که روش پيشرفته اي برای ساختن چنين سيستم هايی در دسترس نيست

۴٫۱- يک روش برای طراحی سيستم های خبره تصميم گيریعلمی:

ساختمان يک سيستم خبره تصميم گيریعلمی از لحاظ فرآيند تکراری راه اندازی با ناهمواری ها و مدل سازی کيفی ،که بعد از پالايش اين مراحل ،ميتواند نتايج يک تصميم گيریعلمی را معين کند

اسلاید ۹ :

کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی

در ترتيب زير تعدادی از پروژه هايی که مراحل آن آزمايش شده و مفيد بوده ذکر شده است:

۱- طراحی يک نمونه علی در هم .

۲- پيشرفت يک نمونه تصميم گيری کيفی.

۳- پيشرفت يک نمونه تصميم گيری احتمالی.

۴- پيشرفت تجلی نمودار.

اسلاید ۱۰ :

 اين مدل شامل ۳ بخش زير است:

 ۱- يک نمونه شناسايی تغييرات  بر اثر بروز بيماری ،فرآيندی است که اثرات و نشانه های تنگی آئورت است (قسمت چپ گراف) خطوط بين اين گره ها مشخص کننده
 مکانيزم های علی اساسی بيماری است.

 ۲- يک نمونه تصميم گيری ،شامل رفتار های تناوبی؛خطوط وارد شونده نشانه فيزيکی تاثير يک سيستم ،و خطوط خارج شونده به تاثير رفتار ها اشاره ميکند

۳-  اثرات يک مدل ،اثرات رفتاری مختلف را نشان می دهد.