لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرمها.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرمها.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

 • جفت نیرو: دو نیروی برابر که به صورت غیر مرکزی به جسم وارد می شوند و موازي و مختلف الجهتند.
 • اگر دو نیروی غیر مرکزی برابر به جسم وارد شود جسم در جای خود دوران می نماید و جابجایی اتفاق نمی افتد.
 • اگر یک نیروی غیر مرکزی به جسم اثر نماید جسم هم دوران دارد (حول مرکز گرانش) و هم جابجا می گردد.

اسلاید ۲ :

 

 • عاملي است كه سبب چرخش يك جسم حول يك نقطه يا يك محور مي شود.
 • حاصل جفت نيرو (نيروي مضاعف)وارد بر يك جسم معياري است براي سنجش تمايل چرخش در آن جسم كه آنرا اصطلاحا گشتاور مي ناميم.

µ گشتاور برابر حاصلضرب اندازه نيرو در فاصله نقطه اثر نيرو تا محور دوران مي باشد.

 • F: نيرو بر حسب نيوتن
 • R: فاصله عمودي نقطه اثر نيرو تا محور چرخش يا كوتاهترين و عمودي ترين فاصله بين خطوط عملکرد دو نيرو(بازوي گشتاور) بر حسب متر
 • :Tگشتاوربر حسب نيوتن متر

اسلاید ۳ :

 

 • دامنه تمايل براي ايجاد چرخش با افزايش يا كاهش نيرو يا طول بازوي گشتاور مقدارش كم و زياد مي شود.

Œمقدار نيروي درگير كه هر چه بيشتر باشد چرخش بيشتر است.

هر چه بازوي گشتاور بيشتر شود نيروي لازم براي چرخش كمتر مي شود و تمايل چرخش جسم بيشتر مي شود.

Ãپس گشتاور با اضافه كردن طول بازو قدرت اجراي كار بيشتري خواهد داشت.

Žهرچه بازوي گشتاور كوتاهتر باشد به نيروي بيشتري جهت چرخش نياز است و تمايل جسم براي چرخش كمتر مي شود.

Ãپس گشتاور با كاهش طول بازو قدرت اجراي كار كمتري خواهد داشت.

Ã

اسلاید ۴ :

Ì يك وزنه كوچك با فاصله اي مشخص از محور چرخش در مقايسه با وزنه بزرگتر كه به همان ميزان از محور دوران فاصله دارد داراي گشتاور كوچكتري مي باشد.

­اگر بازوي گشتاور براي وزنه بزرگتركاهش پيدا كند يعني به محور چرخش نزديكتر شود گشتاور براي هر دو وزنه يكسان مي شود.

اسلاید ۵ :

Ì خم كننده هاي آرنج براي نگه داشتن ساعد در شكل اول نسبت  به شكل دوم به نيروي كمتري نياز دارند.

زيرا در حالت اول fكمتر است وگشتاور كمتر است و نيروي لازم براي مقابله با چرخش هم كمتر است.اما در حالت دوم همه برعكس مي باشد

اسلاید ۶ :

 هنگاميكه وزنه به آرنج نزديكتر مي شود حركت دادن ساعد به بالا حول مفصل آرنج با تلاش كمتري صورت مي گيرد.

زيرا بازوي گشتاور كوچكتر و گشتاور كمتر ونيروي لازم براي مقابله با گشتاور هم كمتر مي شود.

اسلاید ۷ :

oيك قايقران از سه طريق مي تواند طول بازوي گشتاور را تغيير دهد:

 • با تغيير محل دستهاي خود نقطه وارد شدن نيرو را بر دسته پارو تغيير دهد.
 • فاصله محور چرخش(محل اتصال پارو با قايق)را با دستگيره با تغيير در محل اتصال تغيير دهد.
 • جهت نيروي وارده بر دستگيره را تغيير دهد.

اسلاید ۸ :

در بدن انسان وزن هر قسمت در يك لحظه نمي تواند تغيير كند بنابراين گشتاور يك قسمت به نيروي گرانشي روي مركز ثقل مربوط مي شود كه فقط مي تواند با تغيير طول بازوي گشتاور در ارتباط با محور چرخش عوض شود.اين عمل با حركت دادن يك قسمت از بدن به وجود مي آيد به طوريكه امتداد نيروي وزن نزديكتر ويا دورتر از محور چرخش مي شود.

اسلاید ۹ :

تعريف اهرم:

حاصل نيروي گشتاور، چرخش حول يك محور مي باشد .

اگر چرخش ها حول يك محور ثابت مورد توجه باشند ،تاثيرا ت اهرمي مي تواند مورد بحث قرار بگيرد .

اهرم یک میله سخت است که حول یک محورثابت (تکیه گاه) حرکت ميكند.

با تلاش كمتر مي توانيم مقاومت نسبتأ بزرگتري را از سر راه برداريم ، يا با افزايش طول بازوي اهرم مي توانيم مقاومت نسبتآ زيادي را جابه جا كنيم .

اسلاید ۱۰ :

اهرمها دو دسته اند:

 • اهرمهاي بيروني كه انسانها به شكلي در تلاش براي زندگي روزمره خود از آنها استفاده مي كنند، مانند در بازكن نوشابه ، ميخ كش ، انبردست و…
 • اهرمهاي آناتوميكي كه در بدن انسان تقريبا هراستخواني از اسكلت بدن انسان همانند يك اهرم عمل مي كند.