لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت DBMS توزيع شده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت DBMS توزيع شده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

DDBS  تكنولوژي

سيستم بانك اطلاعات توزيع شده يك تكنولوژي بين دوروش مختلف:

 سيستم DB و شبكه هاي كامپيوتري است.

wبانك اطلاعات (DB): نموداري ازپردازش داده ها با كاربردهاي معين وتعريف شده       استقلال داده ها      دسترسي كنترل شده

nجامعيت و تمركز

wشبكه كامپيوتري

nدرخلاف جهت تمرگز گرايي

اسلاید ۲ :

محاسبات توزيع شده

wمفهومي در جستجوي يك تعريف و يك نام.

w

wيك تعداد المانهاي پردازشي مستقل (كه لزوماهمجنس نيستند) كه ازطريق يك شبكه كامپيوتري بهم متصل شده اند و درانجام وظايف محوله شان همكاري مي كنند.

مولفه يا المان پردازشي همان وسيله محاسباتي است كه مي تواند به خودي خود برنامه را اجراكند.

اسلاید ۳ :

محاسبات توزيع شده

wاصطلاحات مترادف با محاسبه توزيع شده

nتابع توزيع شده

nپردازش داده توزيع شده

nپردازش ماهواره اي

nپردازش چند منظوره خاص/اختصاصي

nسيستمهاي اشتراك زماني

nسيستمهاي روال گراي تابعي

n

اسلاید ۴ :

معيارهاي طبقه بندي سيستمهاي محاسبه توزيع شده

wدرجه همبستگي:  معياري براي ميزان ارتباط مولفه هاي مرتبط  پردازش, نرخ داده تغييريافته براي اندازه گيري پردازش محلي دراجراي يك وظيفه.

wساختاردرون ارتباطي: ارتباط دروني نقطه به نقطه بين مولفه هاي پردازش, استفاده از يك كانال درون ارتباطي مشترك.

wاجزاء همبسته:  وابستگي دروني در تبادل پيامها واجراي وظايف, مولفه هاي پردازش شديدا دراجراي يك وظيفه بهم وابسته هستند.

wهمزماني بين مولفه ها:  مولفه هاي همزمان يا غيرهمزمان.

اسلاید ۵ :

چه چيزي توزيع شده

wمنطق پردازش:  كه مولفه هاي پردازشي توزيع شده هستند.

wتوابع:  توابع مختلف از يك سيستم كامپيوتر را مي توان به جندين

            بخش از نرم افزار يا سخت افزار تقسيم نمود.

wداده: داده ها مي توانند بوسيله تعدادي ازكاربردها استفاده شده و

         ممكن است روي تعدادي ازسايتهاي مختلف پردازشي توزيع شوند.

wكنترل: كنترل اجراي وظايف مختلف بجاي اجرا توسط سيستم كامپيوتري

                توزيع شود.

اسلاید ۶ :

سيستم بانك اطلاعات توزيع شده چيست؟

wيك DDB مجموعه اي ازچندين DB وابسته منطقي است كه روي يك شبكه كامپيوتري توزيع شده اند.

wيك سيستم مديريت بانك اطلاعات توزيع شده (D-DBMS) نرم افزاري است كه DDB رامديريت مي كند ويك مكانيزم دسترسي فراهم مي نمايد كه اين توزيع براي كاربران شفــاف است.

wسيستم بانك اطلاعات توزيع شده (DDBS)= DDB+ D-DBMS

اسلاید ۷ :

چه چيزي يك سيستم بانك اطلاعات توزيع شده نيست؟

wيك سيستم كامپيوتر اشتراك زماني

w

wيك سيستم چند پردازنده همبسته ضعيف يا قوي

w

wيك سيستم DB كه روي يكي از نودهاي شبكه اي از كامپيوترها مقيم باشد – اين يك DB متمركز روي يك نود شبكه است.

اسلاید ۸ :

 توزيع شده DBMS تعهدات

.۱مديريت شفاف توزيع شدگي, پراكندگي و داده همتاسازي شده.

.۲قابليت اعتماد/دستيابي بهبوديافته ازطريق تراكنشهاي توزيع شده.

.۳كارايي بهبوديافته

.۴توسعه اقتصادي تر و آسان تر سيستم

اسلاید ۹ :

شفافيت

wشفافيت جدايي معنايي سطح بالاتريك سيستم ازموضوعات پياده سازي سطح پايين تر است.

wموضوع اصلي

    استقلال داده

در محيط توزيع شده است

lشفافيت(توزيع) شبكه

lشفافيت همتاسازي

lشفافيت پراكندگي(fragmentation)

wپراكندگي افقي: انتخاب

wپراكندگي عمودي: طرح ريزي

wپيوندي

اسلاید ۱۰ :

استقلال داده

wداده

nساختار منطقي داده: بعنوان تعريف طرح

nساختار فيزيكي داده: بعنوان توصيف داده بطور فيزيكي

wاستقلال داده 

nاستقلال داده منطقي: مصونيتappهاي كاربرازايجاد تغييرات درساختار منطقي بانك اطلاعات.

nاستقلال داده فيزيكي: پنهان كردن جزئيات مربوط به ساختار ذخيره سازي از appهاي كاربر.

n

w