لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Deadlocksبن بست ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Deadlocksبن بست ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

كامپيوتر ها داراي منابع زيادي هستند كه در هر لحظه فقط توسط يك   processمي توانند استفاده شوند . مثلا  printer  ها ،tape drive   ها ، scanner ها ، slot  هاي  process table .

اگر دو پروسس همزمان بخواهند در يك slot درون process table  بنويسند، باعث خراب شدن سيستم ميشود.اگر دو پروسس بخواهند روي printer   بنويسند حاصل آشغال خواهد بود.

بنا بر اين تمام سيستمهاي عامل قدرت تخصيص دسترسي انحصاري (به طور موقت) به منابع مشخصي را دارند . در بسياري از برنامه هاي كاربردي ، process نيازانحصاري به چندين منبع را دارد . فرض كنيدقرار باشد نقشه يك كشور از روي يك cd ،روي يك   plotterبرده شود . فرض كنيد process Aدرخواست  cd-Rom كند وcd-Rom  به او تخصيص يابد. كمي بعد  process Bدرخواست  plotterكند وبه او داده شودحالا  process A درخواست  plotterكند،و در انتظار آن منبع ،block شود . سپس  process B، تقاضاي cd_Rom driverكند وblock شود . در اين لحظه هر دوي process ها در حالت    blockهستند و تا ابد در اين حالت باقي مي مانند . اين وضعيت   deadlockنام دارد.

اسلاید ۲ :

منبع : هر چیزی است که در هر لحظه فقط توسط یک پروسس می تواند استفاده شود . منبع می تواند سخت افزاری یا نرم افزاری باشد .  

Resource ها دو نوعند:

                     قابل پس گرفتن            preemptable

                       غير قابل پس گرفتن  nonpreemptable

اسلاید ۳ :

دنباله اتفاقات در مورد استفاده از يك منبع به اين صورت است:

.۱تقاضا براي منبع

.۲استفاده  از منبع    

.۳آزاد كردن منبع

اسلاید ۴ :

كلا چهار استراتژی ممكن است در ارتباط با پرداختن بهDEADLOCK  استفاده شود.

nبه كل ناديده گرفتن مسئله

nكشف  و ترميم

nاجتناب پويا توسط تخصيص دقيق منابع

nجلوگيری توسط نقض ساختاری يكی از ۴ شرط لازم برای بوجود آمدن بن بست

اسلاید ۵ :

پیشگيری از بن بست     DEADLOCK  PREVENTION

.۱اگر منبع به طور اختصاصي به پروسس داده شود هرگز بن بست پيش نمي آيد.

.۲جلوي در اختيار گرفتن منابع و انتظار براي منابع ديگر را بگيريم.        

.۳استفاده از منابع بصورت   NONPREEMPTIVEنباشد ولي اين روش مناسب نيست .

.۴جلوگيري از انتظار چرخشي

                  روش اول: هر پروسس كه منبع اول را گرفت و به منبع دوم نياز داشت ابتدا منبع اول را رها كند.

                 روش دوم: يك شماره سراسري به هر منبع داده شود.هر پروسس مي تواند منبع درخواست كندولي درخواستهايش بايد به ترتيب صعودي شماره باشد(ترتيب نزولي قابل قبول نيست)