لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت IPSEC پروتکل امنيتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت IPSEC پروتکل امنيتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

– انتخاب مکانيزم ايمن سازی :

  • ESP or AH protection
  • Ciphering algorithm
  • Hash function
  • Choice of authentication method

     بين دو جفتAuthentication-

    – انتخاب کليد های ciphering and authentication

 

اسلاید ۲ :

IPSEC VPN توپولوژيهای پيشنهادی

n

nFully meshed  VPNS

nHub and spoke VPN

n

nFully-meshed on-demand VPN with TED(Tunnel Endpoint Discovery)

n

nDynamic Multipoint VPN

 

 

اسلاید ۳ :

Fully Meshed Strategy

 تونلهای ايجاد شده) any-to any اتصالات سايت ها بصورت

 

مسير رامابين سايت ها برقرارميسازد.) full-mesh بصورت

 ها ازآدرسهای    peer مابين IPSEC – جهت ايجاد تونل های

 استفاده می گردد.                            استاتيكی public

 

اسلاید ۴ :

مـــزا يـا:

طراحی و پيكرندی ساده جهت اضافه نمودن سايت های جديد

– مديريت راحت                                              

 افزايش امنيت                                             –

               WAN افزايش پايداری شبکه های

اسلاید ۵ :

معـــا يـب :

       استاتيک درتمامی سايت ها IP Address اختصاص

 

پيکربندی مجد د کليه روترها با اضافه نمودن يک سايت جديد

ها                     Peer مابين IPSEC جهت ايجاد

 سايت نيا زnزيا د ( به ازای  های سايت عدم پاسخ گوئی به تعداد

  سايت می باشد.)                                     n(n-1)/2 به

اسلاید ۶ :

موارد مورد نيازقبل ازطراحی

  وطراحی آ ن                         IP Address– اختصاص

 استاتيک جهت برقراری           Addressing – استفاده از

 

ارتباط با اينترنت                                                  

 

اسلاید ۷ :

Configuration Task list

n1.Configure IKE

n2.Configure IPsec Transforms and protocol

n3.Create Access Lists for Encryption

n4.Configure Crypto Map

n5.Apply Crypto Map on the interface

 

اسلاید ۸ :

Additional Configuration

nUsing GRE Tunneling

n

nPrivacy Configuration(For deny trafic that is not encrypted)

n

nFirewall Security Configuration

n

nUsing NAT

n

اسلاید ۹ :

Hub – and –Spoke Sterategy

 رود روش Core  و Hub  در صورتی که ترافيک اصلی به

مناسبی می باشد.                                                 

نوع استاتيک ازHub تعيين شده درسايت IP Address

می باشد.                                                            

 از نوع Spoke های تعيين شده در سايت هایIP Address –  

  می باشد.                                             dynamic

 نيزمی توانند آدرسهای استاتيک داشته باشندSpoke – سايت های   

 می باشد .          Partial-mesh که دراين حالت توپولوژی مربوطه

 

 

اسلاید ۱۰ :

    Topology        

     Spoke سايت های به عنوان کوچکتر – سايت های

         HUB سايت های به عنوان بزرگتز – سايت های

– روترهای موجود در سايت بزرگ به چند ين سايت بزرگ و      

متوسط متصل می گردد.