لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت iso توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت iso قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

اسلاید ۲ :

oمجمعي جهاني، متشكل از سازمان هاي استانداردگذاري ملي است. كار تهيه استدانداردهاي بين المللي بطور معمول توسط كميته‌هاي فني انجام مي شود. هر سازمان عضو، علاقه مند به يكي از موضوعاتي است كه براي آن ، گروه كاري فني‌اي تشكيل گرديده و قوانين آن موضوع در اين گروه ارائه مي شود. سازمان بين المللي، دولتي و غير دولتي با ISO ارتباط داشته و همكاري مي‌كنند.   

o ISO در ارتباط با كليه موضوعات مطرح در حيطه الكترونيك با كميسون بين المللي الكتروتكنيك IEC     بطور نزديك همكاري مي‌نمايد.

n

o وظيفه عمده كميته عاي فني استانداردهاي بين المللي است.                          پيش نويس استانداردهاي بين‌المللي پس از چرخيدن در ميان سازمانهاي عضو جهت راي گيري،    توسط كميته فني  پذيرفته مي‌شود. انتشار پيش‌نويس ، بعنوان يك استاندارد بين‌المللي حداقل نياز به تأييد ۷۵% آرا سازمان هاي عضو دارد.                                                                

oدر ساير شرايط ، بويژه هنگامي كه يك ضرورت تجراي، در جهت انتشار چنين مداركي وجود داشته باشد، يك گروه كاري فني ممكن است تصميم به انتشار انواع ديگري از مدارك قانوني بنمايند.      

oمشخصات عمومي قابل دسترس (ISO/PAS) ISO Publicly Available Specification   بيانگر توافقاتي است كه بين كارشناسان فني گروه‌هاي كاري ISO صورت گرفته و در صورت       تصويب بيشتر از ۵۰% اعضا اصلي كيمته در را‌ي گيري انتشار مي‌يابند.                             

o

اسلاید ۳ :

o

o

oيك  ISO Thechnical Specification بيانگر  توافقاتي است كه پس از تصويب و اخذ ۳/۲ آرا اعضا كميته فني تاييد و منتشر مي‌شوند.

o

oيك ISO/PAS و يا ISO/TS پس از سه سال به منظور تصميم گيري تأييد اعتبار براي سه سال ديگر، مورد بازنگري قرار مي گيرد. اينگونه مدارك مجدداً پس از گذشت شش سال مورد بازنگري قرار مي‌گيرند كه يا بايد به يك استاندارد تبديل شوند و يا
ملغي گردند.

oJapan , International Automotive Task Force (IATF)

oISO /TS 16949:2002 توسط

oAutomobile Manufacturers Association , Inc , (JAMA) مديريت كيفيت و تضمين كيفيت تهيه گرديده است.

oاين ويرايش دوم ISO/TS 16949 كه از نقطه نظر فني بازنگري شده است، جانشين ويرايش اول (ISO / TS 16949:1999) مي‌باشد.

o

o بخش‌هاي مندرج در كادر الزامات اصلي ISO 9001:2000 بوده و موارد خارج از كادر الزامات تكميلي ويژه TS مي‌باشد.

o

oدر اين استاندارد ، مشخصات فني “TS” ، لغت SHALL  “بايد“ به مفهوم يك الزام مي‌باشد. لغت SHOULD “بايستي“  به معني يك توصيه است. پاراگراف مرتبط با NOTE “يادآوري“ راهنمايي در جهت درك يا شفاف شدن الزام مرتبط مي‌باشد.

اسلاید ۴ :

o

oصدور گواهينامه بر اساس اين استاندارد شامل الزامات خاص مشتريان نيز مي‌شود، در صورتيكه از جمله مشتريان عضو LATF باشد به مرجع “قوانين عضويت رسمي در LATF“ مراجعه شود.                                             

o

oراهنماي LATD براي ISO/TS 169:2002

o

o“راهنماي LATF براي ISO/TS 16949:2002 “ مدركي است شامل نمونه‌ها، مثالها و توضيحات پيشنهادي مبتني بر كوشش‌هاي انجام شده در صنعت خودرو كه مي‌تواند در جهت تطابق با الزامات اين استاندارد كمك نمايد.

o

oاين مدرك راهنما جهت صدور گواهينامه و يا انعقاد قرار بكار گرفته نمي‌شود.

o

oهدف از اين استاندارد مشخصات فني

o

oهدف از اين استاندارد توسعه سيستم مديريتي كيفيتي مي‌باشد كه بهبود مستمر را با تأكيد بر پيشگيري از خطا و كاهش انحرافات و ضايعات در زنجيره تأمين فراهم مي‌آورد.

oاين استاندارد همراه با الزامات كاربردي خاص مشتري، نيازمنديهاي ا ساسي سيستم مديريت كيفيت را براي سازمانهايي كه متعهد به اين مدرك هستند، تعريف مي‌نمايد.

اسلاید ۵ :

o

o

oاين استاندارد قصد دارد تا از انجام مميزي‌هاي متعدد جهت صدور گواهي‌نامه جلوگيري نموده و نگرش مشتركي براي سيستم مديريت كيفيت در حيطه صنعت خودروسازي و سازمانهاي تأمين كننده قطعه جهت ارائه خدمات مرتبط با خودرو فراهم نمايد.

o

o

oاين استاندارد در اتصال با ايزو ۲۰۰۰ :۹۰۰۱ الزامات سيستم مديريت كيفيت جهت طراحي و توسعه ، توليد و در مواقع لزوم نصب و ارائه خدمات براي محصولات وابسته به خودرو را تعيين مي نمايد.

o

o

oاين استاندارد مشخصات فني (TS) براي مكان هايي كاربرد دارد كه در آن قطعات معين شده توسط براي توليد و يا ارائه خدمات، ساخته مي شوند.

oفعاليت‌هاي پشتيباني چه در مكان توليد يا ارائه خدمات (سايت) چه به صورت مجزا(مانند مراكز طراحي، دفاتر مركزي و مراكز توزيع) به عنوان بخشي از مكان توليد و يا ارائه خدمات ، مورد مميزي قرار مي‌گيرند، اما نمي‌توانند بر اساس اين استاندارد به تنهايي گواهينامه دريافت كنند.

oاين استاندارد مشخصات فني (TS) در چرخه تأمين خودرو مي‌تواند بكار گرفته شود.

اسلاید ۶ :

مرجع قانوني

مدرك قانوني كه در ادامه آورده شده است شامل مقرراتي مي‌باشد كه در سراسر اين متن به آن ارجاع داده شده و جزئي از مقررات اين استاندارد (TS) محسوب مي‌شود. براي مراجع داراي تاريخ ، الحاقيه‌ها و يا ويرايش‌هاي بعدي اين مدارك مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. از طرفيني كه بر مبناي اين استاندارد، قرارداد منعقد مي‌كنند، دعوت كه از آخرين چاپ مدرك قانوني تعيين شده ذيل استفاده نمايند. در مورد مراجع بدون تاريخ ، آخرين ويرايش ، مبناي استفاده مي‌باشد اعضاي ISO و IEC فهرست استانداردهاي بين‌المللي معتبر را نگهداري مي‌كنند.

o

oواژگان و تعاريف مرتبط با صنعت خودرو

o

oبراي مقاصد اين استاندارد، واژگان و تعاريف ارائه شده در استاندار ايزو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ و موارد ذيل به كار مي‌روند.

اسلاید ۷ :

 سازمان با مسئوليت طراحي

oسازماني كه داراي اختيار براي استقرار مشخصات يك محصول جديد يا تغيير مشخصات محصول موجود مي‌باشد.

oيادآوري: اين مسئوليت، شامل آزمايشات و تصديق عملكرد محصول با كاربردهاي معين شده توسط مشتري، مي‌باشد.

oخطاناپذير سازي

oطراحي و توسعه محصول و فرآيند ساخت، به منظور پيشگيري از ساخت محصول نامنطبق.

oآزمايشگاه

o

oتسهيلاتي بري بازرسي، آزمون يا كاليبراسيون ، كه ممكن است شامل آزمايشات شيميايي، متالوژيكي، ابعادي ، فيزيكي، الكتريكي ، قابليت اطمينان(پايائي) باشد، اما به اين موارد محدود نمي‌شود.

oدامنه كاري آزمايشگاه

oمدرك تحت كننترل شامل موارد ذيل :

o

oآزمايشات معين، ارزيابي‌ها و كاليبراسيون‌هايي كه يك آزمايشگاه صلاحيت انجام آنها را دارد.

o فهرست تجهيزاتي كه براي انجام موارد فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

o

o فهرست روشها و استانداردهايي كه براي موارد فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

اسلاید ۸ :

oفرآيند ساخت و يا فرآوري:

oمواد اوليه توليدي يا قطعات خدماتي

o مونتاژ

o عمليات حرارتي، جوشكاري ، رنگ و نقاشي و ساير خدمات تكميل كاري.

o

oنگهداري و تعميرات پيشگويانه

oفعاليت‌هايي بر مبناي داده‌هاي فرآيند جهت جلوگيري از مشكلات نگهداري و تعميرات با پيشگويي محتمل‌ترين حالات خطا براي پيشگيري از توقف توليد.

o

oنگهداري و تعميرات پيشگيرانه

oاقدامات برنامه‌ريزي شده جهت حذف علل تجهيزات و يا توقعات زمان بندي نشده توليد، بعنوان خروجي از مرحله طراحي فرآيند ساخت.

oهزينه حمل اضافي

oهزينه حمل اضافي، نسبت به تحويل قرارداد شده.

o

oيادآوري: علل بروز اين موضوع مي تواند : روش ، مقدار، موارد زمان‌بندي نشده تحويل و يا تأخيرهاي ناشي از تحويل باشد.

oمكانهاي دور(مجزا)

oمحلهايي كه به عنوان پشتيبان مكانهاي توليدي تلقي مي شوند و در آنها فرآيندهاي غيرتوليدي رخ مي‌دهد.

oسايت

oمحلي كه در آنجا فرآيندهاي ساخت با ارزش افزوده انجام مي‌شوند.

اسلاید ۹ :

oمشخصات ويژه

o

oمشخصات محصول يا پارامترهاي فرآيند ساختي كه ممكن است بر ايمني تأثير داشته و يا بر تطابق با مقررات ، تناسب ، كاركرد، عملكرد يا توالي فرآيند محصول تأثيرگذار باشند.

oمشخصات مهندسي

o

oسازمان بايد فرآيندي داشته باشد تا از بازنگري به موقع، توزيع  و اجراي تمامي استانداردها، مشخصات و تغييرات مهندسي بر طبق برنامه زمان بندي خواسته شده مشتري، اطمينان حاصل نمايد. اين بازنگري زمان‌بندي شده، بايستي تا حد امكان زود انجام شود و نبايد بيش از دو هفته به طول بيانجامد. سازمان بايد سابقه تاريخ هر تغيير اعمال شده در توليد را نگهداري كند. اعمال اينگونه تغييرات بايد شامل به روز رساني مدارك باشد.

o

oيادآوري: با هر تغييري در اين استاندارد/ مشخصات، هنگاميكه اين مشخصات به سوابق طراحي ارجاع مي‌دهند، يا در صورتيكه آنها بر مدارك فرآيند تأييد قطعات توليدي تأثيرگذار باشند، مانند طرح كنترل، FMEAها و غ يره لازم است تا سوابق تأييد قطعات توليدي مشتري به روز گردد.

o

oاهداف كيفيتي ـ تكميلي

oمديريت ارشد بايد اهداف كيفيتي و معيارهاي اندازه‌گيري آنها را مشخص كند، كه اين اهداف بايد در طرح تجاري لحاظ شده باشند و به منظور گسترش و تحقق خط‌مشي كيفيت بكار گرفته شوند.

oيادآوري: اهداف كيفيتي مي‌بايستي به انتظارات مشتري اشاره نموده و در يك دوره زماني تعريف شده، قابل دسترسي باشند.

اسلاید ۱۰ :

oمسئوليت كيفيت

oمديراني كه داراي مسئوليت و اختيار براي انجام اقدامات اصلاحي هستند، بايد سريعاً از محصولات يا فرآيندهايي كه با الزامات منطبق نيستند، آگاه گردند.

oبه منظور اصلاح مشكلات كيفيتي پرسنل مسئول در كيفيت بايد داراي اختيار توقف
توليد باشند.

oعمليات توليد در طول تمامي شيفتها به منظور حصول اطمينان از كيفيت محصول، بايد توسط افراد مسئول، يا جانشين آنها اداره گردند.

oنماينده مشتري

oبه جهت حصول اطمينان از اينكه الزامات مشتري پيگيري و محقق مي‌شوند، مديريت ارشد بايد افرادي را كه با مسئوليت و اختيارات لازم معين نمايد، اين  الزامات شامل انتخاب مشخصات ويژه، برقراري اهداف كيفيتي و آموزش‌هاي مرتبط ، اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي، طراحي و توسعه محصول مي‌باشند.