لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Simulated annealing توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Simulated annealing قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

nپيدا كردن جواب درست و دقيق براي مسائل مختلف از ديرباز مورد توجه بوده و روشهاي مختلفي را براي حل به دنبال داشته است.ولي با پيشرفت تكنولو‍‍‍ژي مسائل نيز پيچيده تر شد و روشهاي دقيق تري را ايجاب مي كرد .حجم محاسبات براي اين مسائل به حدي ميرسيد كه پيدا كردن جواب دقيق را غير ممكن مينمود ولي اهميت رسيدن به جواب دقيق و بهينه همچنان به قوت خود باقي بود.اين مسائل موجب شد يكسري روشهاي كندوكاوي براي حل آنها استفاده شوند.

اسلاید ۲ :

مقدمه

بطور كلي روشهاي حل را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد

nروشهاي ايجاد كننده : يك يا چند سري جواب از ميان يك مجموعه جواب انتخاب شده وسپس بهترين جواب ازميان آنها انتخاب مي شود.

n

nروشهاي بهبود دهنده : از يك جواب اوليه شروع مي شود و سعي مي كند انرا با تغيير و تبديل در هر تكرار بهبود دهد.در اين روش يك جواب همسايگي انتخاب مي شود كه به كاهش بيشترين هزينه كمك ميكندوتا زماني كه ديگر بهبودي ممكن نباشد ادامه مي يابد.

n

اسلاید ۳ :

تاریخچه
Simulated Annealing

nAnnealing

n

nدر لغت به معناي گداخته كردن جسم

n

nدراصطلاح يك فرايند فيزيكي براي بالا بردن دماي جسم تا رسيدن به نقطه ذوب وسپس سرد كردن آن طي شرايط مشخص كه در طول اين فرايند انرژی جسم به حداقل مي رسد

اسلاید ۴ :

تاريخچه

nSimulated

n

nدر لغت به معناي شبيه سازي كردن

n

nدر اصطلاح بازسازي رفتار يك فرايند با توجه به يكسري فرضيات با اطلاعات معلوم يا فرضي است

اسلاید ۵ :

تاريخچه

nدر سال ۱۹۵۳متروپليس الگوريتمي را براي ارزيابي تغييرات دماي جسم جامد ارائه داد.او ابتدا دماي جسم را بالا برده تا جسم به حالت مذاب درآيد و سپس براي كاهش انرژي دروني جسم اتمهاي جسم راجابجا نموده تا انرژي جسم كاهش يابد.اين جابجايي ما بين دو اتم انجام ميگيرد سپس در همسايگي اين اتم  اتم ديگري را انتخاب نموده كه با اين اتم جابجا مي گردد.در اين دما چندين جابجايي صورت مي گيرد و وقتي هيچ تغييري در انرژي جسم حاصل نشد دماي جسم را كاهش مي دهند.قبل از اينكه دماي جسم را كاهش دهند تست تعادلي انجام ميگيرددر صورتي كه در اثر جابجايي انرژي جسم كاهش يابد جابجايي پذيرفته مي شود در غير اينصورت جابجايي با يك احتمال پذيرفته ميشود.

اسلاید ۶ :

تاريخچه

n

nبعدها به سال ۱۹۸۳ كرك پاتريك با مشابه سازي اين                الگوريتم بين مينيمم كردن تابع هزينه يك مسئله و سرد كردن جسم تازمان رسيدن انرژي پايه از آن براي حل مسئله بهينه سازي استفاده كردند كه با اين جايگذاري او و همكارانش الگوريتمي بنام SA  ارائه دادند.

اسلاید ۷ :

پارامترهاي :SA

در الگوريتم SA يكسري پارامترها مطرح هستند كه ممكن است بسته به نوع مسئله تغيير كند ويا مشابه مسئله ديگر در نظر گرفته شوند, بر اين اساس پارامترهاي الگوريتم به دو دسته عمده تقسيم مي شوند.

¨پارامترهاي خاص مسئله

¨پارامترهاي عمومي

 

اسلاید ۸ :

پارامترهاي خاص مسئله

nجواب اوليه: درSA استاندارد اين جواب بطورتصادفي تعيين مي گردد.

n

nمكانيزم ايجاد همسايگي:

.۱شيفت

.۲تعويض

.۳تعويض جفت كنارهم

اسلاید ۹ :

پارامترهاي عمومي

علاوه بر پارامترهاي ذكر شده, يكسري پارامترهاى ديگرى هستند كه در هر الگوريتم SA وجود دارند كه برنامه سرد كردن راتشكيل مي دهند, اين پارامترها را مي توان بطور خلاصه بصورت زير بيان كرد:

.۱مقدار اوليه پارامتردما

.۲يك تابع دما T(t)  براي تعيين چگونگي تغيير دما

.۳تعدادتكرارهابراي اجرا در هر دما

.۴مقياس توقف براي پايان دادن الگوريتم

.۵مقياس حالت تعادلي سيستم

كه در اينجا هر كدام از پارامترها توضيح داده مي شوند:

اسلاید ۱۰ :

مقداراوليه پارامتر دما

nانتخاب مقداراوليه دما بايد به گونه اي صورت گيرد كه در مرحله اوليه تعدادزيادي از جوابهاي نا مطلوب پذيرفته شوند. اين كار به دليل امكان تغيير و توسعه بيشتر جواب مي باشد.

nConnolly : يكسري تكرار با تعويضهاي تصادفي براي تغيير تابع هدف صورت ميگيرد