پروژه امار تعداد افراد خون دهنده

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
مقدمه
آمار علمي جديد است كه شيوه‌ها و روش‌هاي آن در قرن اخير تكوين و بسط يافته و با آنكه مدت زيادي از پيدايش آن نمي‌گذرد، به سرعت توسعه يافته است.

امروزه به ندرت مي‌توان بدون استفاده از روش‌هاي آماري اقدام به تفسير، تبيين و تحليل نتايح بدست آمده از تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي كرد. هدف اين پروژه نشان دادن كمك‌هاي مردم به بيماراني كه به خون احتياج دارند و تشويق كردن مردم به كمك به بيماران خوني‌ مي‌باشد. من در اين پروژه سعي كرده‌ام تمامي اطلاعات آماري خود را كه تاكنون آموخته‌ام، روي اين پروژه پياده كنم تا همه بتوانند از آن استفاده كنند.

ميانگين:
روش معمولي
Fiui ui Fixi xi Fi cl
8- 102 5/25 4 41-10
7- 2- 5/395 5/56 7 72-41
0 1- 875 5/87 10 103-72

۳ ۱ ۵/۳۵۵ ۵/۱۱۸ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۲ ۲ ۵/۱۴۹ ۵/۱۴۹ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۱۵ ۳ ۵/۹۰۲ ۵/۱۸۵ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۰ ۴ ۰ ۵/۲۱۱ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۰ ۵ ۰ ۵/۲۴۲ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۶ ۶ ۵/۲۷۳ ۵/۲۷۳ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

 

Fiui ui Fixi xi Fi cl
6- 3- 6 3 2 4-2
8- 2- 20 5 4 6-4
6- 1- 42 7 6 8-6
0 0 63 9 7 10-8
5 1 55 11 5 12-10
2 2 13 13 1 14-12
6 3 30 15 2 16-14
4 4 17 17 1 18-16
10 5 38 19 2 20-18

ميانه

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21
10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165

۳۰ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۳۰ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۳۱ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

Fiui Fi cl
2
2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

چارك‌ها

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72

۲۴ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۲۵ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۳۰ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۳۰ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۳۰ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۳۱ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

Fiui Fi cl
2
2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

دهك‌ها

Fiui Fi cl
4
4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6

۱۹ ۷ ۱۰-۸
۲۴ ۵ ۱۲-۱۰
۲۵ ۱ ۱۴-۱۲
۲۷ ۲ ۱۶-۱۴
۲۸ ۱ ۱۸-۱۶
۳۰ ۲ ۲۰-۱۸
صدكها

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

مد

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21

۱۰ ۱۰۳-۷۲
۲۴ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۲۵ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۳۰ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۳۰ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۳۰ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۳۱ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12
6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

چارك متوسط اندازه‌ها

كشيدگي مثبت

كشيدگي مثبت

۱۰۰*۳۱/۴ ۴ ۱۰۰*۳۱/۴ ۳۱/۴ ۴ ۵/۲۵ ۴۱-۱۰
۱۰۰*۳۱/۱۱ ۱۱ ۱۰۰*۳۱/۷ ۳۱/۷ ۷ ۵/۵۶ ۷۲-۴۱
۱۰۰*۳۱/۲۱ ۲۱ ۱۰۰*۳۱/۱۰ ۳۱/۱۰ ۱۰ ۵/۸۷ ۱۰۳-۷۲
۱۰۰*۳۱/۲۴ ۲۴ ۱۰۰*۳۱/۳ ۳۱/۳ ۳ ۵/۱۱۸ ۱۳۴-۱۰۳
۱۰۰*۳۱/۲۵ ۲۵ ۱۰۰*۳۱/۱ ۳۱/۱ ۱ ۵/۱۴۹ ۱۶۵-۱۳۴

۱۰۰*۳۱/۳۰ ۳۰ ۱۰۰*۳۱/۵ ۳۱/۵ ۵ ۵/۱۸۰ ۲۱۶-۱۶۵
۱۰۰*۳۱/۳۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵/۲۱۱ ۲۲۷-۱۹۹
۱۰۰*۳۱/۳۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵/۲۴۲ ۲۵۸-۲۲۷
۱۰۰*۳۱/۳۱ ۳۱ ۱۰۰*۳۱/۱ ۳۱/۱ ۱ ۵/۲۷۳ ۲۸۹-۲۵۸

۱۰۰*۳۰/۲ ۲ ۱۰۰*۳۰/۲ ۳۰/۲ ۲ ۳ ۴-۲
۱۰۰*۳۰/۶ ۶ ۱۰۰*۳۰/۷ ۳۰/۴ ۴ ۵ ۶-۴
۱۰۰*۳۰/۱۲ ۱۲ ۱۰۰*۳۰/۶ ۳۰/۶ ۶ ۷ ۸-۶
۱۰۰*۳۰/۱۹ ۱۹ ۱۰۰*۳۰/۷ ۳۰/۷ ۷ ۹ ۱۰-۸
۱۰۰*۳۰/۲۴ ۲۴ ۱۰۰*۳۰/۵ ۳۰/۵ ۵ ۱۱ ۱۲-۱۰
۱۰۰*۳۰/۲۵ ۲۵ ۱۰۰*۳۰/۵ ۳۰/۱ ۱ ۱۳ ۱۴-۱۲
۱۰۰*۳۰/۲۷ ۲۷ ۱۰۰*۳۰/۲ ۳۰/۲ ۲ ۱۵ ۱۶-۱۴
۱۰۰*۳۰/۲۸ ۲۸ ۱۰۰*۳۰/۱ ۳۰/۱ ۱ ۱۷ ۱۸-۱۶
۱۰۰*۰۱/۳۰ ۳۰ ۱۰۰*۰۱/۲ ۳۰/۲ ۲ ۱۹ ۲۰-۱۸

نمودار چندبر فراواني

نمودار مستطيلي

نمودار دايره‌اي

نمودار ميله‌اي

نمودار فراواني تجمعي

نمودار درصد فراواني تجمعي

برگ ساقه
۲۱ ۲۲ ۱۲ ۱۴ ۳۱ ۳۰ ۲۰ ۲۲ ۱۲ ۱۴ ۲۰ ۲۱ ۱۷ ۱۲ ۱۷
۱۲ ۱۵ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۱۱ ۱۵ ۱۲ ۱۴ ۲۷
۷۰
۸۹ ۰

۱
۲

برگ ساقه
۵ ۷ ۶ ۴ ۶ ۹ ۵ ۹ ۷ ۴ ۸ ۹ ۷ ۲
۲ ۵ ۹ ۶ ۴
۱ ۰ ۵ ۷ ۱ ۴ ۲ ۰
۰ ۰

۱
۲
آذرماه ۱۳۸۱
۴
۵
۴
۶
۵
۲ ۸
۱۲
۱۱
۱۰
۷
۵ ۹
۹
۶
۴
۱۷
۹ ۷
۷
۹
۱۵
۷
۶ ۲
۱۰
۱۴
۲۰
۱۱
۲
فروردين ماه ۱۳۸۱
۲۰
۳۰
۲۱
۱۲
۱۰
۱۵ ۲۱
۲۰
۲۲
۱۴
۱۵
۱۱ ۱۷
۲۲
۱۲
۲۸۹

۱۰
۱۲ ۱۲
۱۲
۱۴
۱۷۰

۱۱
۱۱ ۱۷
۱۴
۳۱
۲۷
۱۵
۱۰
۱۲
انحراف متوسط از ميانگين

Fi|xi-x| |xi-x| Fixi xi Fi cl
292 73 102 5/25 4 41-10
294 42 5/395 5/56 7 72-41

۱۱۰ ۱۱ ۵/۸۷ ۵/۸۷ ۱۰ ۱۰۳-۷۲
۶۰
۲۰ ۵/۳۵۵ ۵/۱۱۸ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۵۱ ۵۱ ۵/۱۴۹ ۵/۱۴۹ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۴۱۰ ۸۲ ۵/۹۰۲ ۵/۱۸۰ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۰ ۱۱۳ ۰ ۵/۲۱۱ ۰ ۲۲۷-۱۹۹

۰ ۱۴۴ ۰ ۵/۲۴۲ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۱۷۵ ۱۷۵ ۵/۲۷۳ ۵/۲۷۳ ۱ ۲۸۹-۲۵۸