لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پورپوینت روش تحقيق پيشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پورپوینت روش تحقيق پيشرفته قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

برداشت شما از تحقيق چيست؟

nچگونه به تحقيق نگاه ميكنيد؟

nچه تعريفي از تحقيق در نظر داريد؟

nاين جمله را حد اكثر با بيست كلمه تكميل كنيد.

nتحقيق عبارتست از:

اسلاید ۲ :

تعريف تحقيق

تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند (systematic ) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق مسايل.

 

اسلاید ۳ :

ده نكته در مورد تحقيق

n تحقيق خيلي وقت گير است.

n تحقيق يك پديدة ذهني است

n تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.

nتحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.

nفرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.

 

اسلاید ۴ :

ده نكته در مورد تحقيق

nتحقيق نوعي فضولي كردن است.

nتحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد.

nتحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود.

nتحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.

nدرتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.

اسلاید ۵ :

انواع تحقيق(از ديدگاههاي مختلف)

nتحقيق نظري (pure)، كاربردي(applied ) و راهبردي( strategic).

nتوصيفي(descriptive)، تبييني (explanatory) وارزيابي(evaluation).

nتحقيق آزاد (market research ) وتحقيق آكادميك(academic research ).

اسلاید ۶ :

انواع تحقيق(از ديدگاههاي مختلف)

nتحقيق اكتشافي(exploratory ) آزمايشي(experimental or testing out )

   حل مشكل(problem solving ).

nتحقيق پنهاني يا ناآشكار(covert )، رقابتي(adversarial ) ومبتني بر همكاري (collaborative ).

nتحقيق بنيادي(basic )، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتي

اسلاید ۷ :

تقسيم بندی انواع تحقيق

nبرحسب هدف:

nبنيادی که هدف آن آزمون نظريه ها, تبيين روابط و پديده ها ونظريه پردازی, وبالاخره توليد دانش و بررسی نظريه تحول تاريخ است.

اسلاید ۸ :

تقسيم بندی انواع تحقيق

nهمبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق:

n مطالعه همبستگی دو متغيری

nتحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل

nتحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس.

n

اسلاید ۹ :

تقسيم بندی انواع تحقيق

nتحقيق در عمليات يا اقدام پژوهي به منظور مشخص كردن موقعيت معين و رفع مشكل، آشنائي با روشهاي نو و اشاعة نو آوري.

nمطالعةموردي انتخاب و مطا لعة يك مورد يا واد يا نظام با حد و مرز مشخص به صورت كل گرايانه (holistic)

اسلاید ۱۰ :

تقسيم بندی انواع تحقيق

nتحقيق تجربي يا آزمايشي با استفاده از شبوه هاي زير:

nانتساب تصادفي(اختصاص هرآزمودني با شانس مساوي به گروه آزمايشي يا گواه)

nهمتا كردن تصادفي( همانندي آزمودنيهاي انتخاب شده  از نظر متغير ناخواسته)

nانتخاب همگن ( بكسان كردن ميانگين متغيري كه بايد كنترل شود در گروه هاي مورد نظر)

n