آشنایی با مکان کار آموزی :
ددانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در ۵ کیلومتری جاده ترانزیت ابهر – زنجان واقع می باشد . که دانشجویان آن در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند . امور اداری آن از بخشهای متفاوتی تشکیل شده است . که یکی از این بخشها بخشی معاونت پژوهشی می باشد . که من در آن مشغول کار آموزی بودم . که مهمترین وظایف آن – برگزاری کارگاه روش تحقیق – برگزاری جلسات سخنرانی علمی – بازدید از مراکز تحقیقاتی – ارسال مقالات اعضاء به همایشهای پژوهشی باشگاه – شرکت اعضاء در همایش پژوهشی – انجام طرح های

پژوهشی – تشکیل گروههای علمی – ارتباط با مراکز تحقیقاتی جهت انجام طرح های پژوهشی شرکت اعضاء برای ارائه مقالات در همایش علمی معتبر – چاپ مقالات اعضاء در مجلات معتبر علمی پژوهشی – برگزاری همایش علمی – پژوهش سراسری – همکاری در برگزاری همایش علمی و پژوهش سراسری در منطقه ، میزان جذب عضو می باشد .
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارورز :

بخش ارتباط با صنعت بود که عمده ترین

دانشگاه آزاد اسلامي
دفتر باشگاه پژوهشگران جوان
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ابهر

مقدمه
هدف كلي از انتشار اين نشريه به معرفي باشگاه پژوهشگران جوان ، اهداف و شرايط عضويت در اين باشگاه ، تسهيلات و امتيازات اعضاء باشگاه و فعاليتها و خدمات دفتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در جهت اجراي آئين نامه ها و رهنمودهاي باشگاه پژوهشگران جوان مي باشد .
باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي اميدوار است با عضويت جوانان شايسته و پر استعداد و تربيت و پرورش شايستگي ها ، توانايی ها و بلوغ آنان بتواند دشواريهاي خاص پژوهش ها و كند وكاو هاي علمي را تا حد امكان از پيش پاي نخبگان جوان و پژوهشگران شايسته بردارد .

باشگاه پژوهشگران جوان نوآفريني هاي پژوهشگران جوان را ارج مي نهد و با شتاب بخشيدن به پژوهش هاي موفق علمي ، حركت به سوي پيشرفت و توسعه را تقويت نموده و جايگاه علمي ايران اسلامي را در ميان ديگر كشورهاي جهان ارتقاء مي دهد . زيرا بر اين باور است « جز با پويايي هرچه بيشتر علمي و پژوهشي نمي تواند آرزوي داشتن ايراني سرافراز و آباد را جامه عمل پوشانيد . »

 

اهداف و وظايف باشگاه پژوهشگران جوان
طبق اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان ، اهداف و وظايف باشگاه پژوهشگران جوان كشور را مي توان به شرح زير خلاصه نمود :
۱- شناسايي و جذب دانش آموزان ، دانشجويان و بطور كلي جواناني كه داراي استعداد و توانايي سرشار در رشته هاي مختلف علمي باشند .
۲- برگزاري المپياد در رشته هاي مختلف علمي ، ادبي ، فرهنگي و ورزشي بين اعضاء باشگاه در كشور
۳- برگزاري مسابقات علمي براي شناسايي و تشويق دانش آموزان ، دانشجويان و ساير جوانان مستعد

۴- تدوين و انتشار جزوات ، كتب و نشريات علمي و آموزشي لازم
۵- تشكيل جلسات سخنراني و بحث و نقد علمي از طريق دعوت از استادان و صاحبنظران
۶- ايجاد شرايط و تسهيلات مناسب براي مطالعات و تحقيقات علمي
۷- برقراري تماس با دانشگاهها و مراكز و آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور

۸- اعطاي جوايز و كمك هزينه تحصيلي و يا بورس تحصيلي به اعضاي واجد شرايط
۹- عرضه خدمات جنبي فرهنگي ، ورزشي و رفاهي به اعضاي باشگاه
۱۰- برگزاري اردوها و تشكيل كلاسهاي لازم بمنظور ايجاد آمادگي در اعضاء گروهها
۱۱- برگزاري كارگاههاي آموزشي پژوهشي و همايش هاي علمي در سطح ملي و بين المللي

۱۲- برگزاري مسابقات المپياد علمي در سطح باشگاه ، ملي و بين المللي
۱۳- شناسايي و انتخاب استعدادهاي بسيار درخشان از ميان اعضاء باشگاه و پيگيري امور آنان ، تهيه و تأمين مواد يا ابزار موردنياز آنها و دستگاهها و وسايل پژوهشي و فراهم آوردن و برخوردار نمودن آنان از كارگاهها ، آزمايشگاهها و ساير امكانات پژوهشي در داخل و خارج كشور و اعزام اينگونه افراد به همايش هاي ملي و بين المللي و همچنين چاپ و انتشار آثار پژوهشي آنان ، اعطاي جوايز و كمك هاي مالي به افراد مزبور

آيين نامه عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان
ماده : داوطلبان عضويت ، لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند :
۱-۱ : اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور
۲-۱ : اعتقاد به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه

۳-۱ : عدم اشتهار به فساد اخلاقي
۴-۱ : عدم سابقه عضويت در مجامع ، احزاب و گروه هايي كه با نظام جمهوري اسلامي در ضديت باشند .
۵-۱ : داشتن سن ۱۵ تا ۳۰ سال

تبصره ۱ ماده ۱ : جوانان زير ۱۵ سال كه به تشخيص شوراي باشگاه ، داراي استعداد درخشان ( ويژگي برجسته ) باشند .
ماده ۲ : دارندگان شرايط ماده ۱ و حداقل يكي از بندهاي زير ، مي توانند به مدت ۲ سال به عضويت باشگاه درآيند . تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم ، بلامانع است .
۲-۱ : سالانه حدود ۱۰۰۰ نفر دانش آموز كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند .

۱-۱-۲ : دانش آموزاني كه ميانگين معدل دو سال متوالي آنان ۵/۱۹ و بالاتر در مقطع راهنمايي ، ۱۹ و بالاتر در مقطع دبيرستان باشند .
۲-۱-۲ : در يك پايه تحصيلي در دبيرستان ها و مراكز پيش دانشگاهي سما ، رتبه اول را احراز نمايند . ( براساس آيين نامه مربوط ) .
۳-۱-۲ : نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف ( دانش آموزي و دانشجويي ) .
۴-۱-۲ : برگزيدگان المپيادها در هر رشته

۲-۳-۲ : برندگان جايزه در جشنواره هاي خوارزمي .
۳-۳-۲ :داراي اختراع يا كشف مورد تأييد مراجع صالح مورد قبول باشگاه .
ماده ۳ : دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي و دانش آموزان مدارس سما وابسته به اين دانشگاه ، براي عضويت از اولويت برخوردارند .
ماده ۴ : جوانان غيرايراني واجد شرايط ، به تشخيص شوراي باشگاه ، مي توانند به مدت ۲ سال عضو وابسته باشگاه باشند و تمديد عضويت به تشخيص شوراي باشگاه ، بلامانع است .
ماده ۵ : دانشمندان و پژوهشگران ايراني و غيرايراني ، كه در چهارچوب اهداف باشگاه خدمات ارزنده يا آثار برجسته اي داشته باشند ، با پيشنهاد شوراي باشگاه و تأييد هيأت امناء بدون رعايت شرط سني .

ماده ۶ : تقاضاي كتبي عضويت پس از وصول و طي مراحل لازم ، در شوراي باشگاه مطرح ، و در صورت تصويب شورا و تأييد رئيس باشگاه ، مورد پذيرش قرار گرفته ، براي متقاضي كارت عضويت به مدت ۲ سال صادر خواهد شد .

ماده ۷ : بروز هريك از موارد زير منجر به لغو عضويت خواهد شد :
۱-۷ : از دست دادن يكي از شرايط ماده ۱ يا سپري شدن مدت عضويت
۲-۷ : وقفه تحصيلي غيرموجه ، يكسال تحصيلي و بيشتر ، در مقطع دبيرستان يا دانشگاه .
۳-۷ : ارتكاب هر عملي كه موجب تعليق يا اخراج از دانشگاه و يا مدرسه ، براساس آيين نامه هاي انضباطي يا محكوميت در مراجع ذيصلاح قضايي ، گردد .
۴-۷ : عدم تبعيت از مقرارت باشگاه .

تبصره : شوراي باشگاه ، مرجع صالح براي تشخيص بندهاي چهارگانه فوق مي باشد .
۵-۷ : دستور كتبي رييس دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر لغو عضويت .
اين آيين نامه در ۷ ماده . ۲۹ بند و ۵ تبصره ، در جلسات مورخ ۱۵/۴/۷۸ و ۱۹/۵/۷۸ هيأت امناء باشگاه پژوهشگران جوان تصويب ۷ و جايگزين آيين نامه قبلي مصوب جلسه ۳/۷/۷۷ گرديده است .

دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ابهر
عملكرد دفتر باشگاه بشرح زير خلاصه ذكر مي شود :

۱). ارسال اطلاعيه و فرمهاي عضويت به كليه مدارس منطقه و آموزش و پرورش شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه جهت آشنايي هر چه سريعتر با باشگاه پژوهشگران جوان و درخواست ليست اسامي دانش آموزان ممتاز و واجد شرايط جهت عضويت . نصب اطلاعيه هاي باشگاه در تابلو اعلانات دانشگاه جهت اطلاع دانشجويان علاقمند .
۲). تشكيل چند جلسه توجيهي براي دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان مدارس سماء .

۳). جمع آوري و تكميل و تنظيم مدارك دريافتي از درخواست كنندگان واجد شرايط عضويت .
۴). ارسال مدارك تنظيم شده به تهران جهت بررسي و انجام ساير اقدامات لازم .
۵). رفع نواقص از پرونده هايي كه از باشگاه در تهران عودت داده مي شود و ارسال مجدد اينگونه پرونده ها به باشگاه پژوهشگران پس از اصلاح و تكميل آنها و انجام مكاتبات و تماس تلفني با باشگاه پژوهشگران در تهران .

۶). تحويل كارت عضويت اعضاء پذيرفته شده و تكميل فرمهاي مربوطه و ارسال انها به باشگاه پژوهشگران در تهران .
۷). تماس مكرر با كليه اعضاء دانش اموز باشگاه پژوهشگران جوان و مطلع ساختن آنان از اردوهاي دانش آموزي جوانه هاي ايمان نوشهر و گلواژه هاي پژوهش ۸۰ و همايشهاي امام علي (ع) و امام مهدي (عج) و توزيع برگه هاي فراخوان و ثبت نام و رهنمودهاي مربوط به شركت در اين اردوها همايش ها با توجه به هماهنگيهاي لازم با باشگاه پژوهشگران در تهران و دبيرخانه منطقه ۲ .

۸). اعزام ۱۰ تن از دانش آموزان عضو باشگاه به اردوي جوانه هاي ايمان نوشهر و اعزام ۹ تن از دانش آموزان عضو باشگاه به اردوي گلواژه هاي پژوهش ۸۰ رامسر به سرپرستي دو نفر همراه با يك ميني بوس از طرف دانشگاه اعزام ۵ نفر از دانش آموزان به همايش امام علي (ع) به سرپرستي يك نفر و اعزام ۶ نفر از اعضاء به همايش امام مهدي (عج) به تبريز به سرپرستي يك نفر از طرف دانشگاه كه شايان ذكر است كه در اين همايش ۴ نفر از اعضاء باشگاه واحد ابهر مقاله ارائه داده بودند و مقام اول و سوم را نيز اعضاء باشگاه واحد ابهر كسب كردند .

۹). برگزاري همايش دانش آموزي شيمي با شركت ۱۸ عضو باشگاه و ارائه ۱۲ مقاله در تاريخ ۲ آذر ماه ۱۳۷۸ .
۱۰). تشكيل جلسات روش تحقيق براي اعضاء باشگاه در دانشگاه و اهداء كتاب به اعضاء در مناسبتهاي مختلف از طرف رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر و معاونت محترم پژوهش دانشگاه واحد ابهر .

۱۱). برگزاري شب شعر توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجويان اهل ادب در موضوعات مختلف تحت عنوان امام علي (ع) و فلسطين .
۱۲). برگزاري سخنرانيها و ميزگردهايي تحت عنوان زيست شناسي ، نجوم شناسي توسط اعضاء باشگاه و اهداء جوايز به سخنرانان از طرف رياست محترم واحد و معاونت محترم پژوهش .

ـ شايان ذكر است كه اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان با ارائه كارت عضويت خود مي توانند همانند دانشجويان واحد دانشگاهي از امكانات موجود در دانشگاه از جمله امكانات كامپيوتري ، كتابخانه ، لابراتور زبان ( كتابهاي آموزش زبان ) و مراجعه به دفتر مشاوره و اساتيد واحد دانشگاهي استفاده نمايند .

بخش اول
آئين نامه اجراي طرح هاي پژوهشي اعضاء
« باشگاه پژوهشگران جوان »

مقدمه : براساس بند دو از ماده دوم اساسنامه باشگاه و با توجه به شرح وظايف مدير امورعلمي ـ پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان ، براي توسعه تحقيقات و حمايت از محققين اين باشگاه طبق ضوابط و مقررات زير از طرح هاي پژوهشي اعضاء باشگاه با هماهنگي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي حمايت و پشتيباني مي شود .

 

ماده ۱ : ارائه دهنده طرح تحقيقاتي خود را به صورت مكتوب در فرم هاي تعيين شده باشگاه كه هماهنگ با فرمهاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي است ، تنظيم و جهت بررسي به دفتر باشگاه واحد دانشگاهي مربوط ارائه تا توسط اين دفتر به شوراي پژوهشي واحد جهت ارزيابي و داوري ارسال گردد .
ماده ۲ : اعضاء دانشجو در مقطع كارشناسي و همچنين اعضاء غيردانشجو بايد يك نفر عضو هيئت علمي را به عنوان مجري طرح انتخاب نمايند .
تبصره ۱ : مجري طرح به پيشنهاد عضو ، بايست از واحد دانشگاه ازاد اسلامي خود عضو انتخاب شود.

تبصره ۲ : مجري طرح لازم است موافقت خود را جهت قبول مسئوليت بعنوان مجري طرح ، كتباً اعلام نمايد .
تبصره ۳ : اعضاء دانشجو در مقطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي مي توانند بعنوان مجري طرح باشند و مي بايست يكي از اعضاء هيئت علمي نيز بعنوان استاد مشاور طرح با رضايت كتبي ايشان معرفي شود.

ماده ۳ : دفاتر باشگاه موظف هستند نتيجه بررسي ( تأئيد يا رد ) شوراي پژوهشي واحد را به همراه طرح پژوهشي عضو و فرمهاي ارزيابي طرح به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه در تهران ارسال نمايند .
تبصره ۴ : براي طرحهاي زير پنج ميليون ريال حداقل نظر يك داور و براي طرحهاي بالاي پنج ميليون ريال حداقل نظر دو داور نياز است .
ماده ۴ : معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه پس از بررسي و تأئيد طرح هاي رسيده از دفاتر و نيز پس از اخذ مجوز لازم از شوراي باشگاه و تعيين نحوه تأمين اعتبار آن ، درخصوص اجراي طرح هاي اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ماده ۵ : اتخاذ تصميم نهايي در مورد محل و نحوه انجام طرح هاي مشترك تأئيد شده شوراي باشگاه به عهده معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه مي باشد كه با همكاري معاونت پژوهشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و رؤساي دفاتر باشگاه صورت مي گيرد .

ماده ۶ : طرح تأئيد شده باشگاه ، پس از تعيين كليه موارد مربوطه ، از طرف رياست باشگاه به دفاتر مربوطه جهت اجرا ابلاغ مي شود .
ماده ۷ : واحدهاي دانشگاه ازاد اسلامي ، موظف به عقد قرارداد و همكاري با مجريان طرح هاي تصويب شده باشگاه مي باشند و بودجه طرح مصوب مانند ساير طرحهاي پژوهشي طبق آئين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه از محل بودجه پژوهشي واحد يا از محل اعتبارات ويژه استعدادهاي درخشان كه بنابر دستور رياست دانشگاه در اختيار باشگاه گذاشته مي شود ، تأمين مي گردد .

ماده ۸ : اعتبارات مصوب ، با توجه به برنامه زمانبندي طرح و به نسبت پيشرفت كار ، پس تأئيد مدارك لازم توسط دفاتر باشگاه از طرف واحد دانشگاهي ( معاونت پژوهشي ) در اختيار مجري طرح قرار مي گيرد .

ماده ۹ : مجري طرح پس از دريافت ابلاغ تصويب نهايي از دفتر باشگاه در واحد دانشگاهي . موظف به اجراي طرح براساس تقويم زماني مي باشد . در هر مرحله گزارش پيشرفت كار و در خاتمه كار تحقيقاتي ، گزارش نهايي از كل طرح را به صورت مكتوب جهت بررسي ، تذئيد و اقدام لازم به دفتر باشگاه واقع در واحد دانشگاهي مربوط تحويل مي نمايد .
ماده ۱۰ : چنانچه مجري طرح ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ تصويب بدون عذرموجهي نسبت به شروع طرح پژوهشي اقدام نكند ، يا پيشرفت كار با تشخيص دفتر باشگاه براساس برنامه زمانبندي نباشد ، براساس بررسي و اعلام نظر دفاتر باشگاه در واحدهاي دانشگاهي مي باشند و ارزيابي گزارشهاي مرحله اي طرح در شوراي پژوهشي واحد انجام و نتيجه در هر مرحله به باشگاه در تهران ارسال مي شود .

ماده ۱۲ : شوراي پژوهشي واحد گزارش نهايي طرح را پس از بررسي اوليه جهت تأييد به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه ارسال مي نمايد . پيگيري اين امر بعهده دفتر باشگاه در آن واحد مي باشد .

ماده ۱۳ : گزارش عملكرد ساليانه واحدهاي دانشگاهي درخصوص اجراي اين آئين نامه در شوراي معاونين پژوهشي كل واحدها و نيز اجلاس سراسري رؤسا واحدها ( شوراي مركزي ) مطرح و واحدهاي برتر از امتيازات ويژه پژوهشي برخوردار مي شوند .
اين آئين نامه در ۱۳ ماده و ۴ تبصره در بيست و ششمين جلسه هيات امناء باشگاه پژوهشگران جوان در تاريخ ۲۱/۸/۸۱ به تصويب رسيده است و قابل اجرا مي باشد .

دكتر عبدا… جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

نحوه برگزاري كارگاه هاي روش تحقيق
پژوهشهاي كلاستيك و سيستماتيك در جهان امروز از قويترين ابزار ايجاد تكنولوژي برتر و پيشرفته مي باشد . تكنولوژي محصول پژوهش كلاسيك و سيستماتيك است و اهميت پژوهش بسيار واضح است . پژوهش مي تواند به عنوان ركن جدائي ناپذير نظام آموزشي مورد توجه قرار گيرد و با اتخاذ روشهاي مؤثر مي توان ترتيبي اتخاذ نمود كه نوآموزان را از بدو ورود به نظام آموزشي به پژوهش و پژوهشگري آشنا ساخت و آنها را با روحيه كنجكاوي ، پژوهشگري ، خلاقيت ، جسارت و سماجت علمي تربيت نمود . در امر پژوهش نبايد انتظار داشت كه در كوتاهترين زمان ممكن نتايج سريع حاصل گردد و به مرحله اجرا گذاشته شود . برگزاري كارگاههاي روش تحقيق به منظور آشنائي نوآموزان با امر پژوهش و روش هاي تهيه طرحهاي تحقيقاتي مي باشد كه لازم است اعضاء باشگاه در دوره عضويت خود حداقل در يكي از اين كارگاهها شركت نمايند . بدين منظور اميد است شعب و دفاتر نسبت به برگزاري كارگاهها روش تحقيق با توجه به موارد ذيل اقدام نمايند .

۱ـ فرم فراخوان و ثبت نام :

۲- تعيين گروه مدرسين و برنامه كارگاه :
دو برنامه پيشنهادي ارائه شده مي توانند بعنوان نمونه براي ارائه موضوعات كارگاه روش تحقيق در نظر گرفته شود . اين برنامه ها مي توانند با توجه به نظر مدرسين قابل تغيير باشند . بهتر است براساس انواع گروههاي آموزشي كارگاههاي روش تحقيق تشكيل گردد . در اين خصوص بهتر است از اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه ازاد جهت تدريس براساس توانائي و علاقه آنها دعوت به همكاري شود .
الف ـ برنامه اول ( براساس سه روز كامل )

روز اول مدت زمان
۱ـ كليات روش تحقيق ۴۵ دقيقه
۲ـ انتخاب موضوع ۴۵ دقيقه
۳ـ عنوان ۳۰ دقيقه
۴ـ بيان مسئله ۳۰ دقيقه

ـ كار گروهي ۹۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۳۰ دقيقه
۵ـ بررسي فنون و اطلاعات موجود ۶۰ دقيقه
۶ـ اهداف و فرضيات ۶۰ دقيقه

اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده .
روز دوم مدت زمان
ـ كار گروهي ۶۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۳۰ دقيقه
۷ـ آزمون زمينه و حجم نمونه ۴۵ دقيقه
۸ـ خطاهاي اندازه گيري ۴۵ دقيقه

۹ـ آمار توصيفي و احتمالات ۶۰ دقيقه
ـ كارگروهي ۹۰ دقيقه
ـ گزارش كارگروهي ۶۰ دقيقه
۱۰ـ حل تمرين و متدولوژي ۶۰ دقيقه

۱۱ـ مفهوم توزيع و برآورد ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده .
روز سوم مدت زمان
۱۲ـ اخلاق در پژوهش ۴۵ دقيقه
۱۳ـ مطالعه موردي ۴۵ دقيقه
ـ كار گروهي ۶۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۳۰ دقيقه

۱۴ـ روش كار ، برنامه زمانبندي ، بودجه بندي و جدول كانت ۶۰ دقيقه
۱۵ـ مديريت ۴۵ دقيقه
۱۶ـ گزارش نويسي و انتشار نتايج ۶۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۶۰ دقيقه

ـ گزارش كار گروهي ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده .
اين برنامه كارگاه براساس سه روز كامل ( به طور مثال روزهاي چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ) مي باشد كه در كنار برنامه ارائه شده نياز به برگزاري كلاس آشنائي با نحوه استفاده از اينترنت براي فعاليتهاي پژوهشي مي باشد .

ب ـ برنامه دوم ( براساس ۴ نصفه روز در بعداز ظهرها )
روز اول مدت زمان
۱ـ اهداف و كليات محتواي دوره ۳۰ دقيقه
۲ـ ضوابط انتخاب موضوع ۳۰ دقيقه
۳ـ عنوان مورد تحقيق ۳۰ دقيقه
۴ـ بيان مسئله ۳۰ دقيقه

۵ـ بازنگري منابع و اطلاعات موجود ۶۰ دقيقه
ـ كار گروهي و اعلام گزارش مربوطه ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده
روز دوم مدت زمان

۶ـ اهداف كلي و اختصاصي و فرضيات ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۴۵ دقيقه
۷ـ متغيرهاي تحقيق ۳۰ دقيقه
۸ـ وضعيت متغيرهاي مقياس سنجش ۳۰ دقيقه

۹ـ روش هاي پژوهش ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۷۵ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده
روز سوم مدت زمان
۱۰ـ نمونه گيري و روشهاي انجام آن ۳۰ دقيقه
۱۱ـ آمار طبقه بندي اطلاعات و نمايش داده ها ۳۰ دقيقه

۱۲ـ شاخصهاي پراكندگي ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي و اعلام گزارش مربوطه ۹۰ دقيقه
۱۳ـ جمع آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز ۳۰ دقيقه

۱۴ـ قضاوتهاي آماري آزمون فرضيه ۳۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده
روز چهارم مدت زمان
۱۵ـ ارزيابي و اعتبارسنجي ۴۵ دقيقه
ـ كار گروهي ۴۵ دقيقه

۱۶ـ بكارگيري و انتشار نتايج بودجه و مديريت ۳۰ دقيقه
۱۷ـ گزارش نويسي ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي و گزارش نهائي ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده