در زیر نکات بیشتری در مورد تعريف پروژه تحقیقاتی ارائه شده است: پژوهشی را به خوبی نشان دهد و موجب شود که او را به طور دقیق در جریان وقایعی که به ب) دانشجو باید روی تحقیق خود به صورت خاص متمرکز شود. او نباید سعی کند تحقیق وی یک زمینه موضوعی وسیع را پوشش دهد. البته ممکن است او فکر کند اگر تحقیق وی یک زمینه وسیع را پوشش ندهد کار وی تحت شعاع قرار گیرد. ممکن است این طور باشد، اما دانشجو باید بداند که وی وقتی میتواند پروژه را به خوبی انجام دهد که پروژه با ظرافت و خیلی خاصی تعریف شده باشد. معمولاً یک پروژه با موضوع گسترده و بزرگ مثل برداشتن سنگ بزرگ است که نشانه نزدن است. با تعریف یک پروژه وسیع به نظر می رسد برای وی بهتر باشد، اما چنین پروژهای قابل مدیریت نیست.

مهم این است که وقتی پروژه تحقیقاتی کامل شد دانشجو حرفی برای گفتن داشته ست که خواننده را در درک روش اتخاذ شله در پروپوزال برای حل مسئله کمک میکند (فرضں کنید که شما دارید پروژهای را پیشنهاد می کنید که دارد اجراء می شود و جواب های کوتاه مدت، اثر محسوسی ندارنل. این می تواند دلیلی برای شروع باشد که نشان میدهد چرا پروژه شما .نیاز به بودجه خارجی دارد ضمیمه ها ضمیمه ها معمولاً جنبههایی از پروژه مربوط می شوند که از نظر خواننده در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. این قسمت برای توجه دادن به خوانندگانی است که اطلاعات بیشتری لازم دارند. معمولاً خوانندگان زمان کوتاهی برای خواندن پروپوزال صرف میکنند و فقط بخش های اصلی پروپوزال را میخوانند (و نه ضمیمه ها)، معمولاً در ضمیمه موارد زیر گنجانده می شود:

الف) برنامه اطلاع رسانی به مخاطبین یک بخش مهم پروپوزال شرح چگونگی اطلاع رسانی به شنوندگان است. بیشتر مؤسسه های تأمین کننده اعتبار علاقهمند هستند بدانند چگونه حمایت مالی آنها به گوش مردم می رسد. این کار معمولاً از طریق خبرنامه، کارگاه آموزشی، گزارش رادیویی، ارائه سمینار، رونوشتهای پرینت شده، اسلاید، برنامههای آموزشی و غیره انجام می شود. معمولاً گروه مشورتی پروژه در انتقال مطالب به دیگران نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین جزئیات این برنامه ها را میتوان در ضمیمه .پروپوزال ارائه نمود

ب) جدول زمانی پروژه یک چارچوب زمانی واضح برای اجرای مراحل مختلف پروژه (تاریخی که هر بخش پروژه عملی خوانده شد) در بخش ضمیمه ارائه میشود. برای این منظور محقق باید سعی کند جدول زمانی را به صورت گرافیکی ارائه دهد (نه با یک سری کلمات زیاد). اگر این کار خوب انجام شود به راحتی می توان انجام موفقیتآمیز پروژه را به دیگران نشان دادپروژه بسیار اهمیت دارد.