دلایل نشانه گذاری در اصطلاحنامه

در اصطلاح نامه ها نشانه های خاصی وجود دارد که همراه هر اصطلاح است. این نشانه عدد یا حرف یا ترکیبی از هر دو است که استفاده از این نشانه ها در نظام های رایانه ای برای سهولت در جستجو بوده و مهم ترین وظیفه این نشانه ها ارتباط بخش الفبایی به بخشی ردهای است.

دلایل وجود نشانه ها به اختصار از این قرارند:

۱. برای بیان کوتاهتر زبان

. ۲٫سهولت در نحوه تحقیق و جستجو

۳. کنترل اصطلاحات و روابط آنها برای استفاده در روش های رایانه ای دارد.

  1. ایجاد یکدستی که در نظم روش های یارانه ایی موثر است.(بابایی، ۱۳۸۴: ۳۶

رایج ترین علائم در اصلاحنامه های انگلیسی زبان و فارسی عبارتنداز:

6

 

متقابل ((به کار برید))نشان دهنده واژه های غیرمرجحی است که به وسیله این واژه ها توصیف میشوند)

                              ۶SNی.د.                           یادداشت دامنه

دربرخی اصلاحنامه ها نظیر اسپاینز اصطلاحات اعم و اخص باشماره هایی همراه هستند که نشان دهنده مرتبه موضوعی آن هاست ومعمولا تا سه مرتبه موضوعی عام تر و خاص تر راشامل میشود:

7

اصطلاحنامه  متالوژِی تا ۱۴ واژه پیش میرود.

در اصطلاحنامه های دیگری چون مش واژه های اعم و اخص به طور جامع در بخش ردهای با نظم چند مرتبهای آورده شده است. توصیفگرها با ارتباط سلسله مراتبی همراه نیستند و به این علت علائم در بخش الفبایی محدودتر است. این علائم عبارتند از:

8