یک پایگاه عمومی را درنظر بگیرید که نوعی نمایه سازی را اعمال میکند اما اجازه می دهد تا در عنوان ها و چکیده ها نیز جستجو کنیم. در نتیجه، بازیابی مدارکی دربارهٔ  شرکت هواپیمایی واریج یا سوئیس ایر ساده خواهد بود. در عوض، انجام جستجوهای عام درباره شرکت های هواپیمایی دشوار می شود. برای انجام یک جستجوی جامع، فرد باید در استفاده از اصطلاح خطوط هوایی دقیق تر عمل کرده و از اصطلاحات مترادفی مثل شرکت های هواپیمایی و نام شرکت های خاص هواپیمایی استفاده کند. راهبرد کاوش باید چیزی شبیه به این باشد: خطوط هوایی یا شرکت های هواپیمایی یا واریج یا سوئیسایر یا لوفتانزا یا … – شاید فهرستی بسیار طولانی از نام شرکت ها، آنچه که یک کاوشگر باید انجام دهد آن است که چیزی شبیه به یک اصطلاح نامه پس کنترل شده ایجاد کند. متاسفانه در مراکز خدمات اطلاع رسانی کنونی، چنین مدخله ای اصطلاح نامه ای به ندرت دراختیار قرار دارند و فقط در هنگام تولید و استفاده ذخیره می شوند. در یک کلان شبکه، دوباره کاری های زیادی صورت میگیرد. اصطلاح خطوط هوایی ممکن است به عنوان بعدی از ابعاد جستجوهای زیادی ارائه شود که در طول یک سال انجام شده اند، و ممکن است تدوین راهبردهای کاوش با درجات مختلفی از کامل بودن بارها و بارها تکرار شوند. اگر بتوان این کاوش ها را برای استفاده های بعدی ذخیره کرد بسیار مناسب و به دردبخور خواهد بود. یکی واژگان پس کنترل شده از فهرستی از نام ها و شماره های شناسایی تشکیل شده است که بهره گیران از پایگاههایی به زبان طبیعی میتوانند از طریق یک شبکه درون خطی آن را فراخوانی کرده و ار آن ازاستفاده نمایند. بنابراین، کاوشگر می تواند مدخلهایی مثل خطوط هوای “، “مسائل مالی و غیره را بازیابی کند. می توان این فهرست ها را به شکل درون خطی مشاهد، به کرد و از میان انها اصطلاحات مورد نظر را انتخاب نمود. همچنین، از طریق شماره های

شناسایی می توان همهٔ فهرست را در یک راهبرد کاوشی ارائه داد. چنین فهرست هایی را نباید به کلمات محدود کرد اما می توان در آنها از تجزیه کلمات بهره گرفت. بنابراین، یک فهرست

surg,…operat.section.,…section, …otomy, .ectomy,…plasty  غیره تشکیل شده باشد. یک واژگان باید با استفاده از ارجاع متقابل فهرست ها، نوعی ساختار بندی ایجاد نماید. یک سیستم واژگانی، با استفاده از بسیاری از ویژگی های واژگان پیش کنترل شده، میتواند همهٔ مزایای زبان طبیعی را ارائه دهد. چنین سیستمی باید بتواند بهتر از سیستم هایی عمل  که بر واژگان پیش کنترل شده تاکید دارند. با بازگشت به مثال قبل، فرد می تواند با استفاده از فهرست خطوط هوایی یک رده ایجاد کند که در اصطلاحنامه های معمولی با اصطلاح خطوط هوایی تعریف شده اند و از آن برای بازیابی شرکت های هواپیمایی خاصی استهٔ نماید. یکی از مزایای زبان طبیعی آن است که به پایگاه های اطلاعاتی » استه است…”. می توان از یک فهرست خطوط هوایی در همهٔ پایگاه های اطلاعاتی استفاده کرد. می توان اصطلاح نامه هایی – به زبان طبیعی – را مجسم کرد که در صدد جا پایگاه اطلاعاتی مختلف قابل استفاده هستند.

پایگاه اطلاعاتی TERM، نمونه بسیار مناسبی از واژگان پس کنترل شده بود که در مرکز خدمات بازیابی کتاب شناختی مورد استفاده قرار گرفته و ناپ (۱۹۸۳) آن را توصیف کرده بود.

TERM پایگاهی اطلاعاتی از فهرست ها بود که مفاهیم را ارائه می داد و هم اصطلاحات کنترل شده و هم اصطلاحات متن آزاد را در بر داشت، و می توانست بر روی پایگاه های مختلفی در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده قرار گیرد. در شکل ۱۶۵ یک فهرست نمونه نشان داده شده است.