مقدمه

پایان نامه درسی ۶ واحدی یا بعضا در برخی مراکز آموزشی ۴ واحدی است که برای اتمام دورهکارشناسی ارشد، دانشجویان ملزم به اخذ ان هستند. لازم به ذکر است دانشجویانی که در دورهپژوهشی محور یا مجازی ادامه تحصیل میدهند ملزم به گذراندن واحد پایان نامه نیستند. با توجه به اهمیت پایان نامه در تحصیلات تکمیلی و جایگاهی که به لحاظ حیثیت علمی دانشجو و استادارسال برای داوران، ارزیابی کاملی بر اساس معیارهای مشخصو عینی  صورت گیرد. این معیارهابرای سه گروه حائز اهمیت است:

۱- دانشجو با در دست داشتن معیارهای ارزیابی میتواند همواره در جزئیات کار خود آنها را مورد – توجه قرار دهد تا موردی را از قلم نیندازد و نیز کیفیت هر جزء از پایاننامه را کنترل کند. به عبارتدیگر، این معیارها ابزار خودارزیابی برای دانشجو به شمار میرود.

۲- استاد راهنمایا استاد مشاور می تواند پایان نامه دانشجوی خود را بر اساس این معیارها همواره تحت نظر و هدایت داشته باشد و در هر مرحله از کار، جزئیاتی که دانشجو باید مورد توجه قراردهد به وی گوشزد کند

۳- استاد داور نیز میتواند با در دست داشتن این معیارها، ارزیابی پایان نامه را به صورت دقیق و علمی به انجام رساند.

اضافه می شود که افزون بر چنین معیارهایی، استانداردهایی نیز برای ارزیابی پایان نامه ها وجود دارد که بیشتر بر جنبه های ساختاری تاکید میکند.

هر پروپوزالی (طرح اولیه) یک طرح برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می کند و دریافت کننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینکه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ میدهد، ارزیابی میکند:

پیشنهاد ما چیست؟

برای انجام آن چگونه طرحریزی کرده ایم؟

چه زمانی را برای انجام آن برنامه ریزی کرده ایم؟

چقدر هزینه برای انجام این طرح لازم است؟

از آنجا که پایان نامه دارای اهمیت خاصی برای شخصی دانشجو و حتی اطرافیان او است و می تواند در آینده کاری و تحصیلی در دوره دکترا اثرگذار باشد شیوه نگارش پایان نامه دارای اهمیت زیادی است. نگارش پایان نامه ضوابط، اصول و روش هایی دارد که رعایت آن برای دانش پژوهان ضروری است. در نگارش پروپوزال سطح دانش مخاطبان و نیز موقعیت آنان بایستی در نظر گرفته شود. اگر مخاطب پروپوزال دارای دانش فنی کافی نیست، باید در ابتدای آن یک مقدمه اجرایی به زبان غیرفنی و ساده آورده شود. استاندارد کاملاً تعریف شدهای برای نگارش یک پروپوزال وجود ندارد، اما فرمت های متداول متعددی موجود است و برخی از سازمان ها، به خصوص سازمانهای سرمایه گذار و اعطاکننده کمک مالی، فرمتهای از پیش تعیین شده ای برای این کار دارند. در این کتاب (فصل دوم) یک چارچوب کلی برای این منظور پیشنهاد میشود.

نکته:

۱- در برخی مراکز دانشگاهی استاد مشاور حذف شدن و تعداد داوران مرحله دفاع دو نفر است.

۲- بعد از تایید نهایی استاد راهنما و مشاور و تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه بایدپروپوزالی خود را در سایت ایران داک ثبت کنید. توضیحات مربوط به ثبت پروپوزالی در سایت ایران داک در فصل دوم خواهد آمد.

۳- حداقل شش ماه و در برخی مراکز دانشگاهی چهار ماه باید از تاریخ تصویب پروپوزال شما بگذرد تا دانشگاه مجوز دفاع شما را در صورت اتمام کلی پایان نامه صادر کند.

۴- به پایان رساندن پایاننامه در مهلت قانونی به معنای اتمام کار نیست چراکه به علت بالا بودن جمعیت دانشجویان در برخی دانشگاه ها و کم بودن تعداد استادان و همچنین محدود بودن ظرفیت لیست استادان راهنما ممکن است شما در لیست انتظار استاد مربوطه برای دفاع قرار گیرید در نتیجه هنگام انتخاب استاد راهنما باید به ظرفیت لیست استاد مربوطه توجه کنیدتا در پایان کار از لحاظ زمانی به مشکل نخورید.