ساختار پایان نامه

پایان نامه در واقع عصاره فعالیت ها و تلاش های پژوهشی و تحصیلی هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا محسوب می شود، گزارش تحقیق اعم از رساله، پایاننامه یاهرگونه گزارش پژوهشی، معمولا از یک الگوی نسبتاً استاندارد پیروی می کند رئوس مطالب زیر ترتیب متداول عنوان ها را نشان میدهد.

چکیده

می شود، پژوهشگر یا دانشجو در ابتدای پایاننامه خلاصه ای بسیار فشرده از مراحل و نتایج پژوهش انجام یافته را ارائه می کند تا علاقمندان، با مطالعه آن بتوانند بصورت کلی با تحقیقی آشنا شوند. چکیده شامل نکات عمده پایاننامه می باشد در چکیده پایان نامه مواردی مانند نظریه یا موضوع مورد مطالعه، فرضیهها یا سوال های مورد تحقیق، گروه نمونه روش اندازه گیری متغیرها، روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها و سرانجام نتایج حاصل از پژوهشی باید نوشته شود. چکیده پایاننامه در ابتدای گزارش قبل از صفحه فهرست مطالب قرار می گیرد. تنظیم این قسمت برای تمام پایان نامه ها الزامی است. این بخشی در حقیقت بیان مجددی از فصل های مهم پایاننامه بصورت اجمال و خلاصه بوده و نبایستی بیش از دو صفحه معمولی در متن باشد و رعایت اختصار در آن ضروری است. علت ارائه آن درایاننامه آشنایی خوانندگانی است که فرصت کافی برای مطالعه کلی پایان نامه را ندارند، اما تمایل دارند، بطور کلی با جریان کار و نتایج تحقیق آشنا شوند. معمولاً خلاصه تحقیق به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم می شود. خلاصه فارسی ابتدا و خلاصه انگلیسی انتهای پایان نامه قرار داده میشود. در مورد پایان نامه هایی که به زبان انگلیسی تهیه میشوند ارائه چکیده به زبان فارسی نیز مورد نیاز است. در صفحه بندی پایان نامه،چکیده یا خلاصه فارسی پایان نامه اولین صفحه است که با شماره شروع میشود