جهت رسیدن به مفهوم ناب در تمامی موضوعات همیشه به فکر ساده سازي با هدف دستیابی سریع به نتایج موفقت آمیز میباشیم. طراحی سیستم اغلب بدون توجه به تفکر سیستمی، آثار ناخشایندي بر جاي خواهند گذاشت. بررسی سیستم پروژه حوزههاي وسیعی را شامل میشود. یکی از موسساتی که اقدام به جمعآوري این اطلاعات نموده است، موسسه مدیریت پروژه PMI می باشد.

مدیریت پروژه بدنه دانش PMBOK5 معروفترین و گستردهترین استاندارد در بین سایر استانداردهاي مدیریت پروژه همچون PRINCE 2, AIPM, DIN 69 900, BS6079 ,I O 10006, Professional Methodologies میباشد که بهعنوان راهنما براي پروژهها در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. دانش و روشهاي توصیف ی در این کتابها، اغلب اوقات در اکثر پروژه ها قابل اعمال و کاربردي میباشند که در صورت بکارگیري صحیح این مهارتها، ابزار و تکنیکها، شانس موفقیت در گسترهي وسیعی از پروژه هاي مختلف افزایش مییابد. طبق تعریف این استاندار د، سیستم مدیریت پروژه ابزار، تکنیک ها، متدولوژيها، منابع و روش هاي مورد است فاده در مدیریت یک پروژه، همچنین ابزار مناسب جهت تنظیم برنامهها و کنترل عملکرد مرتبط با آنها را فراهم می سازد.[۱]

در سیستمهاي تحویل پروژه منابع با استفاده از فرآیندها یک نتیجه را بصورت محص ول یا خدمت ایجاد میکنند. بررسی روابط بین این اجزاء و اثرات متقابل آنها و تاثیرپذیري آنها از محیط پروژه در رسیدن به نتایج پروژه بسیار حیاتی میباشد. هدف مدیریت پروژه ناب، تسریع در پروژه با حذف و یا به حداقل رساندن اتلافات میباشد.

مدیریت پروژه زنجیرهاي بحرانی با بکارگیري اصول تئوري محدودیت ها، ابزارهایی را در اختیارمان قرار میدهد تا پروژهها را تقریبا در نیمی از زمان اجرا کنیم[۲] که با بررسی آن می توانیم در کاه ش زمان اجرا و تسریع در پروژه از آن استفاده نمایی م. در صورت وجود ۶PMO در سازمان، یکی از وظایف این واحد انتخاب یک سیستم مناسب براي مدیریت پروژهها میباشد که در این مقاله بصورت جداگانه بررسی شده است.ش