راه استفاده از کتابخانه میزاطلاعات – اتاق مرجع – کتابهای فهرست و ضمیمه ها – برگه دانها شماره ی فهرست کتاب (سیستم دیوئی و سیستم کنگره) – کارت کتاب کتاب های رزرو – سایر منابع

راه استفاده از کتابخانه

برای پژوهشگری که میخواهد پیرامون مطلبی به قلمفرسایی بپردازد و برای دانشجویی که مایل است در مورد مطالب درسی خود اطلاعات بیشتری کسب نماید و یا مجبور است برای درس بخصوصی مقالهای تحقیقی تهیه کند و یا برای کسی که علاقمند است ساعات بیکاری خود را به یکی از بهترین، مطبوعترین و سودمندترین تفریحات یعنی مطالعه بپردازد آشنایی کامل با کتابخانه نهایت اهمیت را دارد.

اصولا به محض ورود به دانشگاه (و در حقیقت خیلی زودتر یعنی در مراحل راهنمائی و دبیرستان) دانشجو می بایستی که با کتابخانه به طور کامل آشنا شود به گونهای که حتی گوشه و کنار و زوایای آنرا مانند خانه  خود بشناسد و هرلحظه که لازم دید یا مایل بود که در هر موردی به مطالعه و تحقیقی بپردازد قادر باشد با صرف کمترین مدت به کلیه  منابع موجود در کتابخانهای که در دسترسی دارد (و در مورد موضوع موردنظر) دست یابد: چه در جستجوی نام کتاب به خصوصی باشد، چه نام نویسندهای را دانسته و بتخواهد با کارهایش آشنا شود و چه موضوع معینی را در نظر داشته باشد و مایلی باشد.

آنچه را در مورد آن موضوع به رشته  تحریر درآمده بیابد. در این قسمت روشی پیشنهاد می شود که اگر قدم به قدم دنبال گردد بدون شک نویسنده و محقق و اهل مطالعه را به نتیجه  دلخواه و رضایت بخش هدایت خواهد کرد. قبلاً بد نیست گردشی در کتابخانه کرده و با نظام و ترتیب آن آشنا شویم. این گردش شامل میز اطلاعات، اتاقی مرجع یا منابع، برگه دانها، اتاقی مجلات و غیره خواهد بود. (Information Desk) -LexUbs معمولاً پیش خوان یا اصطلاحاً میز اطلاعات بعد از ورودی کتابخانه قرار دارد که می توانیم هرنوع اطلاعی را که بخواهیم در آنجا به دست آوریم.