بررسی نسخه پیش نویسی نهایی:

۱- پس از بازنگری های متعدد، رساله شما به شکل پیش نویس نهایی درخواهد آمد. در این مرحله شما باید جزئیات معینی از رساله تان را که در زیر می آید بررسی کنید.

۲- متن رساله شما بایستی از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بایستی بررسی کنید که منطق مباحث، دستور زبان، املا و ذکر منابع و ارجاعات صحیح و درست باشد. اگر جنبه های مختلف را به صورت جداگانه بررسی کنید، موثرتر خواهد بود، یعنی یک بار رساله را به طور کامل نظر منطق و دستور زبان مرور کنید، سپس بار دیگر آن را برای بررسی املاء باز خوانی نمایید.

۳- بعضی از برنامه های کامپیوتری حروفچینی، امکان و قابلیت خطایابی متن را دارند. این قابلیت از طریق مقایسه خودکار هر کلمه در متن شما با کلمات واژه نامه الکترونیکی موجود در حافظه عمل می نماید. البته باید توجه داشته باشید که این امکان ممکن است نتواند واژه های تخصصی یا فنی رساله شما را تشخیص دهد یا خطایابی به همه زبان ها نداشته باشد. ارجاعات و نقل قول های مستقیم هم باید با املایی که در متن اصلی موجود است ارائه شوند نه با املای صحیح شما.

۴- منابع یا ارجاعات نیز بایستی بررسی شود. معمولا خطاهای ارجاعی یا اشتباه در طریقه نوشتن پاورقی و فهرست منابع، از جمله  شایع ترین و متداول ترین اشتباهات در رساله هاست. دقت کنید که ارجاعات ذکر شده در متن بایستی در فهرست منابع یا کتابنامهآخر رساله آورده شود. منابعی را که در متن خود استفاده نکرده اید و ارجاعی نداده اید در فهرست منابع آخر رساله نیاورید.

۵-در صورت امکان از شخص دیگری تقاضا کنید که پیش نویس نهایی رساله شما را بخواند و بررسی کند. ممکن است به دلیل آشنایی زیاد و تعلق خاطر شما به متن رساله، ذهن شما ناخودآگاه بعضی از اشتباهات را مورد توجه قرار ندهد، در صورتی که آنها بر یک خواننده تازه، کاملا آشکار می شود. به هر حال غیر معقول است که انتظار داشته باشید استاد راهنما جزئیات رساله شما را بررسی کند.