ربط موضوعی

 در مبحث قبل هیچ تلاشی برای تعریف واژه درباره ” صورت نگرفت: اصطلاح درباره” صرفاً مترادفی برای واژه “پو این مدرک چه چیزی را پوشش میدهد بوده است. این اصطلاحات ممکن است چندان دقیق نباشند و اصطلاح درباره و پوشش نیز به سادگی قابل تعریف نیستند. باوجوداین، آنها اصطلاحاتی هستند که مورد پذیرش اغلب افراد بوده و همگان آن را می فهمند. قصد ندارم درخصوص معناي واژه درباره وارد بحث فلسفی شوم. تعدادی از نویسندگان قبلاً در این باره بحث کرده اند. آنها در هنگام بحث درخصوص این واژگان، شرایط و موقعیت را – حداقل در حوزه نمایه سازی موضوعی – مشخص نکرده اند. پاگ تولا (۱۹۸۶) و هاچینز” (۱۹۷۸)، هر دو، در هنگام بحث دربارهٔ موضوع، بر مباحث زبانشناسی تکیه داشته اند؛ مارون”(۱۹۷۷) بر احتمالات تاکید کرده است و سوییفت ” و دیگران (۱۹۷۸) اشاره داشته اند که اصطلاح درباره در نمایه سازی با درباره ای که کاوشگرهان اطلاعات به کار میبرند یکی نیست. ویلسون (۱۹۶۸) اشاره میکند که به علت دشواری تصمیم گیری درخصوص اینکه مدرک دربارهٔ چیست، نمایه سازی موضوعی با مشکلات بغرنجی ” روبرو است. اما آیا واقعاً برای نمایه سازی ثمربخش به فهم معنای درباره نیاز داریم؟ آیا توانایی تشخیص اینکه یک مدرک به دلیل کمک به ما در فهم موضوعات Y X و Z موردعلاقه اجتماعی خاص قرار دارد کافی نیست؟ تشخیص اینکه مدرک به فهم ما از موضوعات یادشده کمک میکند، باعث می شود تا فرآیندی به نام تحلیل مفهومی به ذهن متبادر شود درحالی که فرآیند ترجمه مستلزم تصمیم گیری در این باره است که کدامیک از برچسبهای موجود، موضوعات Y X و Z را بهتر ارائه میکنند. مفهوم”، واژه دیگری است که بعضی از نویسندگان علاقمندند تا درباره آن فلسفه بافی کنند (برای مثال به دالبرگ “، ۱۹۷۹ مراجعه کنید). در این کتاب، من از این واژه برای اشاره به موضوعی استفاده کردهام که یک نویسنده درباره آن بحث کرده و یا موضوع به روشی دیگر (مثلاً از طریق عکس یا سایر انواع تصاویر) مطرح شده است. بنابراین، تحلیل مفهومی چیزی جز تعیین موضوعات مورد بحث یا رائه شده در یک مدرک نیست. پرشل (۱۹۷۲) روشی بسیار کاربردی را در پیش گرفته است. او از واژه “مفهوم ” برای بیان موضوع قابل نمایه” استفاده کرده و تحلیل مفهومی را “استنباط نمایه ساز از موضوعات قابل نمایه  تعریف میکند. تعریف تینکر (۱۹۶۶) نیز کاربردی است:

با اختصاص یک توصیفگر” یعنی یک اصطلاح نمایه ای ] به یک مدرک، نمایهساز تاکید میکند که توصیفگر با محتوای مدرک ارتباط بسیار زیادی دارد؛ یعنی او تاکید میکند که معنای توصیفگر با مفهوم نهفته در مدرک ارتباط بسیار نزدیکی دارد، و اینکه آن اصطلاح برای حوزه موضوعی مدرک مناسب است. (ص ۹۷)