مقدمه:
يكي از مواردي كه در هر سازماني مورد توجه و اهميت مي باشد اموال و دارايي هايي مي باشد كه در آن سازمان به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف سازماني مورد استفاده كاركنان قرار مي گيرد.
لذا از آنجاييكه اغلب افرادي كه به عنوان كارمند ، در يك سازمان مشغول به كار مي شوند، آموزش هاي لازم در خصوص ميزان اهميت نسبت به اموالي كه در اختيارشان قرار گرفته است و يا آگاهي لازم از نحوه نگهداري و استفاده صحيح از اين دارايي ها، را كسب نكرده اند، استهلاك اين اموال بسيار سريعتر از حالت استاندارد آن صورت مي گيرد و اين امر باعث ايجاد خسارات مالي و فني به ساختار سازمان مي شود.
لذا دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني با توجه به لزوم ارائه آموزش هاي لازم جهت آگاه سازي كاركنان نسبت به ساماندهي امور اموال و دارايي هاي قسمت هاي مختلف در دانشگاه آزاد اسلامي و آموزش نحوه جمع داري اموال اقدام به تدوين و ارائه دفترچه برنامه درسي مذكور نموده است./

دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

اهداف دوره :
از شركت كنندگان انتظار مي رود بعد از اتمام دوره:
۱- به فرايند تحصيل دارايي پي ببرند.
۲-ارزش معنوي دارايي را بدانند.
۳- در حفظ اموال كوشا بشوند.
۴-به زيردستان و همكاران ديگر نگهداري از اموال را بياموزند.
۵-از روش هاي ساماندهي اموال اطلاعا يابند.
۶-اصول مربوط به جمع داري اموال رابياموزند.

شرايط شركت كنندگان:
– كاركنان رسمي ، تمام وقت و قراردادي حوزه اداري- مالي دانشگاه آزاد اسلامي

معيارهاي ارزشيابي
– حضور منظم و مستمر در طول دوره
-مشاركت در فعاليت هاي كلاسي
– انجام آزمون كتبي در پايان دوره

مدت دوره :
۱۶ ساعت معادل يك واحد درسي

عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول – كليات
-مفاهيم و تعاريف اموال
-شناخت اموال
-طبقه بندي اموال
-دفاتر و حسابها
-ثبت اموال
-سيستم هاي كنترل
-شناسنامه براي اموال مهم
– اداره امور اموال ودارايي هاي ثابت
– كلياتي در خصوص سازمان داراي اموال
– ارزش اموال و لزوم نگهداري اموال
– مباني حقوقي اموال و انواع آن
– انواع مال
-انواع مال منقول و غير منقول
– آشنايي با روش هاي محاسبه استهلاك اموال
بخش دوم- هزينه ها
– تعريف هزينه ها
– هزينه هاي جاري
-هزينه هاي سرمايه اي
-ساير هزينه ها

بخش سوم – دارايي ها
-تعريف دارايي
-معرفي انواع دارايي
– تعريف دارايي هاي منقول
-تعريف دارايي هاي غير منقول

بخش چهارم – راه تحصيل دارايي
-خريد(تداركات)
-پرداخت ها(مالي)
-تحويل(انبار)

بخش پنجم – استهلاكات
– علل استهلاك گيري دارايي
– تعريف استهلاك
– انواع استهلاك

بخش ششم-اسقاط
-تعريف اسقاط
-بررسي علل اسقاط دارايي

بخش هفتم-فروش يا واگذاري

-علل فروش يا واگذاري
-فرايند خروج دارايي
-كنار گذاري اموال

منابع :

۱-نشريه شماره ۴۲ سازمان حسابرسي
۲-نشريه شماره ۹۰ سازمان حسابرسي
۳-حسابداري دارايي هاي نامشهور،سازمان حسابرسي‌
۴-اصول پذيرفته شده حسابداري، سازمان حسابرسي