ابزارهای پژوهش

-۱ پرسشنامه افسردگی کودکان 🙁CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان یک مقیاس خود گزارشدهی اسـت کـه بـهوسـیله کـواکس۳ (۱۹۹۲) که با توجه به مدل پرسشنامه افسردگی بـک سـاخته شـده و مبتنـی بـر نشـانگان روان-شناختی است که برای سنجش علائم رفتاری، شناختی و عاطفی افسردگی در کودکـان و نوجوانـان ۷ تــا ۱۷ ســاله طراحــی شــده اســت و گســتره وســیعی از نشــانگان افســردگی شــامل خلــق آشفته۴،مشکلاتیدر ظرفیت لذت بردن۱، عملکرد نباتی، خود ارزیابی پـایین۲، ناامیـدی۳ و مشـکلات مشکلات بین فردی۴ را اندازهگیری میکند(لندرث و گری۵،.(۲۰۰۱ مطالعههـای بـین المللـی قبلـی نشان دادهاند پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) یک اندازهگیری معتبر با همسانی درونی بالا بـا آلفــای کرونبــاخ ۰/۷۱تــا ۰/۸۹ بــه دســت مــیدهــد(جونز،۲۰۰۲؛ تامپســون و همکــاران؛۲۰۰۸؛ آلتی،۲۰۰۵ و جیوم شین،.(۲۰۰۲ همچنین بمنظور بررسی روایـی پرسشـنامه افسـردگی کودکـان، این پرسشنامه به همراه فرم کوتاه افسردگی بک و مقیاس افسردگی کودکان بـر روی ۴۲ آزمـودنی اجرا شد و سپس ضریب همبسـتگی میـان آنهـا محاسـبه شـد. نتـایج ایـن بررسـی نشـان داد کـه همبستگی نمره کل پرسشنامه افسردگی کودکان با پرسشنامه افسردگی بـک و مقیـاس افسـردگی گودکان به ترتیب برابر با ۰/۷۹ و ۰/۸۷ میباشد که بیانگر روایـی همگرایـی بـالای ایـن پرسشـنامه است. ضرایب همسانی درونی برای زیر مقیاسهای CDI با توجه بـه تعـداد پرسـشهـای هـر زیـر مقیاس قابل قبول گزارش شده است: خلق منفی ۶ پرسش ۰/۶۲ ، مشکلات بـین فـردی ۴ پرسـش ۰/۵۹، ناکارآمدی ۴ پرسش ۰/۶۳، عزت نفـس منفـی ۵ پرسـش ۰/۶۸ و فقـدان احسـاس لـذت ۸ پرسش ) ۰/۶۶جاسینسکی؛.(۲۰۰۰ روایی و اعتبار CDI در ایران نیز بررسی شده اسـت، در مطالعـه رجبی و عطاری که روی نمونهای از دختران و پسران مقطـع راهنمـایی اهـواز انجـام شـد، ضـریب همسانی درونی ۰/۸۸ و اعتبار بازآزمایی ۰/۸۱ به دست آمد. در مطالعه دهشیری و همکاران(به نقل از محمدی، برجعلـی، اسـکندری و دلاور،CDI (1389 روی نمونـه ای از دختـران و پسـران مقطـع راهنمایی شهر تهران اجرا شد، این محققان ضریب اعتبار بازآزمایی و همسانی درونـی را بـه ترتیـب ۰/۸۳ ۰/۸۲ گزارش کردهاند.در این پـژوهش از ایـن پرسشـنامه هـم بـه عنـوان آزمـون تشخیصـی افسردگی و هم به عنوان پیش آزمون – پس آزمون(جهت بررسی مقدار اثرپـذیری متغیـر وابسـته از متغیر مستقل) استفاده گردید. نمونه پرسش پرسشنامه فوق عبارتند از:

الف) احساس میکنم که اوضاع و حوادث هیچوقت مطابق میلم نیست و یا درست در نمیآید. ب) از سطح انرژی بدنی پایینی برخوردارم یا بدون دلیل روشنی احساس خستگی میکنم.