نه شته را تلفط است. است اشخاص… سا افراد باسل از ابعاد مختلف شناسایی ، مسلم هر نوشته با افرادی مرتبط است. این اشخاص یا افراد باید از ابعاد بی شوند. با قيا از هر چیز نویسنده جایگاه خود را مشخص می کند. او باید بداند کیست؟ در چه  موقعیتی است؟ چه رسالت و ماموریتی را بر عهده دارد و خلاصه -حالورد خود را بداند و مشخص کند
– مأمور است، که گزارشی را برای مقام مافوق و یا یک گروه تهیه می کند؟
– یک خبرنگار است، که برای روزنامه و یا رسانهای خاص خبر تهیه می کند؟
– و با استاد است، که نتیجه مطالعات خود را در ایی دانشجو بان یک پژوهشگر و یا استاد است، که نتیجه مطالعات خود را برای دانشجویان یا اجتماع به رشته تحریر در می آورد؟
– یک وکیل است که لایحه دفاعی برای موکل خود و به منظور ارائه به دادگاه برای فرد خاص گروهی ویژه می نویسد؟ 
– خواننده او یک متخصص یا یک فرد عادی است. یا کسی میباشد که برای و بعد خواننده و مخاطب خود را گاسایی مینماید.
-نخستین مرتبه موضوع به وی اطلاع داده می شود و یا اینکه خود در موضوع سهیم، یا از قبلی در جریان قرار گرفته است ؟
– خوانندگان یک روزنامه يوميه هستند و یا یک مجله علمی دانش آموزان و دانشجویان یک مقطع آموزشی و یا چندین مقطع میباشند؟
گروهی از افراد -جامعه هستند و پیامی برای احاد مردم و جهانیان است ؟
بررسی این مرحله؛ سیاقی نوشته و واژههای مورد استفاده و نحوه و توضیح و ارائه مطالب را برای نویسنده به دقت ترسیم می نماید.
. . .
کجا؟: عنصر کجا؟ – این عنصر مشخص کننده محل و موقعیت است، محلی نوشتن،محل خواندن و اصولا موضوع نوشته مربوط به کجاست. – در خیابان و یا کوچه و بازاردر حضور خواننده  در کتابخانه و به هنگام مطالعه در خانه و زمان استراحت و مطالعه شخصی … مخاطب و خواننده در کجا هستند و در کجا مطالعه خواهند نمود؟ در اداره و یا سازمان ؟ با حضور نویسنده و یا بدون حضور او ؟
در همان شهر که نویسنده مبادرت به نوشتن نموده است؟
در شهر و یا کشوری دیگر؟
نویسنده در دسترسی است و یا در دسترسی نیست ؟
– و بالاخره موضوع راجع به کجاست؟ محل و موقعیت در چه منطقه و محدوده جغرافیایی وجود دارد و یا به وجود آمده است؟ بررسی این مرحله نویسنده را علاوه بر اینکه بر موضوع مسلط مینماید و حیطه و وسعت موضوع را در جلوی دید او می گستراند؛ همانند مرحله قبل در مورد واژهها و سیاق نوشته و ارانه توضیحات یاری میدهد. کی؟: عنصر کی؟- زمان نوشتن بسیار مهم است و نیز زمانی که باید پیام به مخاطب
همین حالا (فوری)؟ –
– در زمانی معین ؟
در آینده (دور و نزدیک)؟
-کی به دست مخاطب برسد و کی مورد مطالعه او قرار گیرد؟ است در چه زمانی مطالعه می کند؟
– به محض دریافت، و ناگزیر است در همان لحظه اتخاذ تصمیم کند؟ در زمانی تعیین شده از قبلی، طبق برنامهای مشخص و یا بدون برنامه؟ در طول دوره ای با محدوده زمانی خاص و یا مقاطع مختلف ؟
بررسی این مرحله علاوه بر اینکه برنامه زمانی نوشتن را مشخص می کند، اولویت مطالب را نیز به دقت ترسیم و تعیین می نماید.
چه؟: عنصر چه؟ – مهم ترین عنصر یک نوشته همان چه؟ است که موضوع و هدف از نوشتن را به دقت ترسیم می نماید. بنابراین باید بررسی شود که موضوع چیست؟
بررسی این مرحله، موضوع نگارش را تعیین نموده و نویسنده را به تفکر درباره نتایج حاصل از آن وا می دارد. در بعضی از موارد ملاحظه می گیرنده نامه شود که نتیجه نانواب است که قليم درد سمت خواهد لرزيد.