مطالعات فرهنگی

۹۰- مجموعه ای از سایت های مربوط به مطالعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی را میتوانید در سایت قرار گرفته در آدرس زیر بیابید.

 http://www.georgetown.edu/crossroads.asw/  

۹۱- مرکز مطالعات فرهنگی اروپا سایت وب خود در اینترنت را در آدرس زیر قرار داده است. این مرکز در کشور آلمان قرار دارد.

 http://www.uni-bonn.de/-uzró۰۴/indexe.html  

۹۲- سایت Alt.Culture خود را به عنوان مرکز فرهنگی جوانان در دهه ۹۰ به خوبی شناسانده است.

http://www.altvlugtrue.com/vgi-bin/home.cgi/  

۹۳- کلکسیونی از ژورنالها و منابع قابل دستیابی در زمینة اطلاعات مربوط به مطالعات فرهنگی در سایت Pop Cultures.com قابل دستیابی است.

http://www.popvultures.com/  

۹۴-  لیست گروه های مباحثه ای در رابطه با پست مدرنیسم، جرم شناسی و فرهنگ در آدرس زیر قرار گرفته است.

http:/killdevillhill.com/postmodermchat wwwboard.html  

۹۵- مرجعی برای دستیابی به آدرسهای الکترونیکی مربوط به کتابشناسی را میتوان در سایتی که آدرس آن در زیر آورده شده است بیابید.

http://sun3.lib.uci.edu/indiviscctr/online.html