مهندسی راه و ساختمان

۵۲۲- یک ماهنامه به نام CENEWS اخبار و اطلاعات خوبی را به صورت ماهیانه برای مهندسان ساختمان عرضه میکند

http://www.cenews.com/

۵۲۳- اگر به آدرس مراجعه کنید، میتوانید درباره روشهای ساخت پل اطلاعات کسب کنید.

http://www.scsolution.com/bridge.html

۵۲۴- بیش از ۷۰۰ منبع درباره مهندسی ساختمان در آدرس زیر عرضه شده است.

http://www.ldclu.se/-ithvbibl/civ-www.htm

۵۲۵- برای طراحی و ساخت برج میتوانید با استفاده از فرمولهای ارائه شده در آدرس زیر، محاسبات خود را دقیق تر انجام دهید

. http://www.user imaginet.fr/-chouard/equation-Eiffel-tower.html

۵۲۶ – ماهنامهای که توسط انجمن مهندسین ساختمان آمریکا ارائه می شود، در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.jis www.ecn.purdue.edu/JIS/

 ۵۲۷- مرکز مطالعات و تجزیه و تحلیل شوک و لرزه

http://www.saviac.usae.bah.com/

۵۲۸-  با مراجعه به آدرس زیر یک منبع خوب در باره ی برج پیزا در ایتالیا خواهید یافت.

http://www.endex.com/buildings/Itpisa.html

۵۲۹- لیستی از سایتهای مرتبط با مهندسی ساختمان و سازه که توسط مرکز تحقیقات جورجیا آماده شده است

http://www.ce-gateh.edu/WWW-CE/home.html..