موضوع یابی

انتخاب یک موضوع برای تحقیق نسبتاً آسان و در عین حال امری پیچیده است. موضوع تحقیق، هر چیزی می تواند باشد. اما انتخاب یک موضوع خوب، حائز اهمیت است. شما میتوانید در مورد یک شخصی، شغل او و یا هر چیز خاصی تحقیق کنید. به عنوان مثال داستان «موش ها و انسان» نوشته «کولین پاول»” یا بازی «نیتندو» می تواند موضوع تحقیق باشد.

همچنین می توانید موضوعی را در خصوص علایق خود انتخاب کنید که می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

وقایع روزانه (بالا بودن حقوق شخصیتهای ورزشی)

تعلیم و تربیت (مشکل دو زبانی در کلاس)

مسائل اجتماعی (سرقت های زیاد در فروشگاهها)

علوم (تهیه مواد مخدر سمی از گیاه تاج الملوک)

به هر حال موضوعی که انتخاب می شود باید دارای سه شرط زیر بوده، پاسخگوی این سه نیاز باشد:

. ۱موضوع مهمی را بررسی کند..

۲. تحقیق باید برای افراد آگاه و تحصیل کرده نوشته شود و دانش گستردهتری را به آنها انتقال دهد.

۳. تحقیق باید هدفی جدی را دنبال کند به گونه ای که مسأله را تجزیه و تحلیل کرده، درباره موضوع آن بحث کرده و پیچیدگی های آن را شرح دهد.

مسئله ای را برای تحقیق انتخاب کنید که از موضوع قابل تفکیک نباشد زیرا بدین طریق می توانید به بررسی موضوع خود پرداخته، از منابع دیگر نقل قول کنید.

برای انتخاب یک موضوع نیازی نیست از مسائل مورد علاقه خود صرف نظر کنید. اگر به این موضوعات، جدی تر نگاه کنید و بعد تحقیقاتی به آنها بدهید، میتوانند عناوین تحقیقی خوبی باشند. به عنوان مثال شما می توانید دو موضوع زیر را بدین شکل تغییر دهید.

۱. «ماهیگیری در دریاچه کامبرلند» – «تأثیر مواد شیمیایی سمی بر ماهیان دریاچه کامبرلند»

۲. «داستان کالوین و هامبس» – «نقش تخیلی در داستان کالوین و هامبس»موضوع دوم بسیار مناسب است