– در مواردی که صورتجلسه در چند صفحه تنظیم گردد، امضای ذیل تمام صفحات به وسیله شرکت کنندگان الزامی است و قید نام در جنب امضا فقط در.صفحه آخر خواهد بود

یادآوری می نماید که دبیر جلسه می تواند قسمتهای یک تا پنج را قبل از شروع جلسه تکمیل نماید. ردیف ۹ و ۷ را نیز در همان جلسه تکمیل می نماید. در آخر جلسه مطالب را برای شرکت کنندگان قرائت نموده و پس از امضای آنان فوری تکثیر و به هر یک نسخه ای

 وظایف دبیر جلسه را شرح دهید.

خصوصیات و مشخصات دبیر جلسه را بنویسید.

 نامه ای برای دعوت اعضا به جلسه در روز سه شنبه ۱۷//۸۹ مرقوم دارید.

یکی از اعضا در جلسه حضور نداشته، صورت جلسه را طی نامه ای برای وی ارسال دارید. ۱۳ – صورت جلسه به شکل فرم چگونه است؟ نحوه تنظیم آن را نیز شرح دهید.

کارگروهی در کلاس

در صورتی که وقت کلاس اجازه دهد، شرکت کنندگان را به گروههای ۵ نفری تقسیم نموده و از هر گروه درخواست شود که پیرامون یکی از موارد زیر جلسهای تشکیل داده و صورتجلسهای (به شکل فرم) تنظیم و ارائه نمایند. سپس کار هر گروه در کلاس مطرح و در بحث گروهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد:

۱ – نهادینه نمودن آموزش ضمن خدمت؛ به منظور بیشینه سازی چندی وچگونگی کارآیی نیروی انسانی

۲ – بهره گیری از روشهای پیشرفته مدیریتی و اداری در انجام امور سازمان متبوع

۳- بازنگری در برنامه های رفاهی کارکنان و ویرایش آنها

۴- بازنگری در وظایف اجرایی سازمان متبوع و پیشنهاد در جهت هماهنگ نمودن آنها با تحولات و پیشرفت های اخیر کشورمان

۵ – برقراری سیستمهای مدیریت مشارکتی و پیشنهادها برای مشارکت بیشتر در دستورالعمل از ترکیب دو واژه فارسی دستور و عمل عربی به وجود آمده است. قدر مسلم نمی توان در فرهنگ های فارسی برای این کلمه ترکیبی – شاید نادرست – معنی و مفهوم مشترک به دست آورد. ناگزیر برای رسیدن به مفهومی از آن و همچنین دستیابی به تعاریف و یا تعریفی قابل ارائه هر یک از دو واژه دستور و عمل را جداگانه تعبیر و تفسیر می نماییم. دستور: دستور در لغت به معنی قاعده، قانون، آیین و روشی، اجازه، پروانه، فرمان،

رخصت  صاحب دست و مسند، وزیر، در تمشیت امور بدو اعتماد کنند، روحانی  زردشتی، رخصست و اجازه، قانون آیین، روش، برنامه و پروگرام، یکی از شعب ادبیات که از انواع کلمه بحث می کند و بدان درست گفتن و درست نوشتن را آموزند و …” است.