شرح مراحل نگارش دستورالعمل 

نحوه تکمیل فرم الف:

صفحه نخستین

۱ – عنوان: در این قسمت نام و یا عنوان دستورالعمل یا روشی نوشته می شود، مانند: دستورالعمل تشکیل دوره های آموزشی.

۲- شماره: شماره دستورالعمل و یا روش قید میگردد.”

۳- مجری: مجری یا مجریان دستورالعمل و یا روش به دقت مشخص می گردد، مانند: سی مسئولان کارگزینی استان ها یا رؤسای دبیرخانه در سطح کشور و ….. – استفاده کننده: ممکن است نام یک یا چند واحد سازمانی و یا تمام سازمان و یا افراد بخصوصی و یا مسئولین مشخصی باشد، مانند: واحدهای بایگانی وزارتخانه ادارات امور مالی وزارتخانه کلیه ذیحسابی ها در شور در سطح کشو صبر – متقاضیان بازنشستگی

۵- هدف: در این قسمت هدف یا اهداف دستورالعمل و یا روش نوشته می شود. مانند: آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد و مجرب در زمینه امور کارگزینی چنانچه یک دستورالعمل یا روش برای نیل به چند هدف تهیه و تنظیم شده باشد، کلیه اهداف به ترتیب اهمیت نوشته می شوند.

۶-در صورتی که برای نیل به یک هدف اصلی، چند هدف وجود داشته باشند،

ابتدا هدف اصلی و سپس اهداف فرعی قید می گردند.

ب: صفحات بعدی

۷- در محل مربوط به صفحه، شماره صفحه قید میگردد – عنوان دستور العمل همانند، مطالب عنوان شده در قسمت صفحه نخست تکراری می شود

در قسمت مربوط به شماره، شماره دستورالعمل نوشته شده در صفحه نخست قید می گردد.

شرح مراحل کار: در این قسمت مراحل انجام کار با در نظر گرفتن اولویت و براساسی سرفصل اصلی و سپس سرفصلهای فرعی و در صورت لزوم سرفصلهای فرعی تر

۸ – در این قسمت عین قوانین و آیین نامه و ضوابط مورد عمل در صورت مختصر بودن – صر نقل می شود و چنانچه مفصلی باشد، مشخصات آن قید می گردد (در صورت لزوم برخی از قوانین و مقررات، پیوست فرم می شود).

۹- در این قسمت نام واحدهای ذیربط و یا عناوین سازمانی مقامات و مسئولیت آنان به ترتیب اهمیت قید می شود. نحوه ایجاد ارتباطات بین اهداف دستور العملها واحدها در اجرای دستورالعمل نوشته می شود

۱۰ – در اینجا، فرم ها، نمودارها، جداول و …. مورد عمل در اجرای روش یا دستورالعمل قید میگردد. لازم به ذکر است که برخی از دستورالعملها طی نامه ای به متصدیان مربوطه میگردد. اما پیشنهاد می شود که به منظور تکمیل این فرم در صفحه نخست دو ستون یا دو قسمت دیگر برای مقام تنظیم کننده و مقام تصویب کننده اختصاص داده می شود. بنابراین دستورالعملی که به وسیله مقامات ذیربط امضا شده باشد کامل خواهد بود