شناختی کلی از ابعاد ارزیابی اثزات و نتایج تحقیق:

ابعادِ ارزیابی

موضوع ارزیابی  مورد توجه قرار گرفته است. مثلا دربارهٔ معیارهایی برای ارزیابی نتایج کاوش در پایگاه های اطلاعاتی بنحث شده است و کیفیت نمایه سازی و معیارهایی برای ارزیابی کیفیت نمایه مورد بررسی قرار گرفته است.

 ابعادِ ارزیابی نمایه سازی و چکیده نویسی فعالیت هایی نیستند که در خود پایان یابند. بنابراین، اثرات و نتایج این فعالیت ها هستند که باید مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این ارزیابی صرفاً در بافت یک پایگاه اطلاعاتی خاص – خواه چاپی یا الکترونیکی – میسر خواهد بود. در این بافت، تنها زمانی میتوان با موفقیت دربارهٔ نمایه سازی قضاوت کرد که نمایه به کاوشگران اجازه دهد تا بدون اجبار به مرور بسیاری از مدارک ناخواسته، مدارک مرتبط را بازیابی کنند. اگر چکیده ها بتوانند به دقت پیشبینی کنند که چه مدارکی برای یک جستجوی خاص مناسب است و کدام ها نامناسب، چکیده های مناسبی خواهند بود.

یک پایگاه اطلاعات کتاب شناختی را جز از طریق توانايي آن در پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی مختلف نمی توان ارزیابی کرد. در رابطه با یک نیاز اطلاعاتی خاص، یک پایگاه اطلاعاتی را میتوان براساس چهار معیار مورد ارزیابی قرار داد:

۱. دامنهٔ پوشش، چه مقدار از متون منتشر شده در یک موضوع خاص – در یک دورهٔ زمانی معین – در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد؟

۲. قابلیت بازیابی، چه مقدار از متون منتشر شده در یک موضوع خاص که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد را میتوان با راهبردهای جستجو بازایابی کرد؟

۳. پیشب ینی پذیری، با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی، یک بهره گیرچقدر میتواند درباره مناسب یا نامناسب بودن مدارک قضاوت کند.

۴. به موقع بودن . آیا منابع تازه انتشار یافته را میتوان بازیابی کرد یا اینکه تاخیر در نمایه سازی / چکیده نویسی باعث شده است تا حاصل جستجو بیشتر مدارکی قدیمی باشند تا مدارک جدید.