میتوان براساس ویژگی هایی غیراصطلاح شناختی نیز طبقات مدارک – به ویژه انواع مختلفی ارتباطات استنادی – را شکل داد. در شکل ۱۰۸ موارد ممکن ترسیم شدهاند. در اینجا، ن، ه و ی مدارک تازه انتشار یافته ای هستند که مدارک الف، ب وج را مورد استناد قرار داده اند. با یک مدرک و مدرکی دیگری که آن مدرک را مورد استناد قرار داده، یک طبقه ساده شکل میگیرد؛ مثل، الف، ن، و هر از آنجا که ن و هر هر دو به مدرک الف استناد کرده اند، احتمال زیادی وجود دارد که هر سه مدرک محتوای موضوعی مشترکی داشته باشند. البته، این نکته زیربناي نمایه سازی استنادی را شکل میدهد. با وارد کردن یک نمایه استنادی زیر مدرک الف، کاوشگر میتواند مدارک ن و هر – مدارکی به آن استناد کردهاند – را بیابد. اگر مدرک الف مدرکی است که بسیار با علایق کاوشگر مرتبط است، ممکن است مدارک ن و هر نیز مرتبط باشند. اگر چنین باشد، کاوشگر بدون استفاده از نمایه سازی موضوعی مرسوم به موفقیت دست یافته است.

در رابطه ساده ای که در شکل ۱۰۸ ارائه شده است می توان طبقات دیگری را نیز شناسایی کرد. مثلاً مدارک ن و هر نیز می توانند طبقه ای را شکل دهند چرا که هر دو به مدارک الف و ب استناد کرده اند. این اصل را اصل پیوند کتاب شناختی مینامند (کسلر، ۱۹۶۵-۱۹۶۲). هرچه دو مدرک (یا بیشتر) در ارجاعات کتاب شناختی بیشتری مشترک باشند، پیوند بین آنها قویتر است. پیوند بین مدارک ن و هر قوی است زیرا هر دو به مدارک الف، ب وج استناد کرده اند. پیوند مدرکی با مدارک ن و هر ضعیف تر است زیرا این مدرک با سایر مدارک، فقط دو ارجاع مشترک دارد.

روش دیگر برای بیان این رابطه آن است که مدارک ن و هر طبقه ای قوی (به توان ۳) را شکل می دهند. درحالی که طبقات مدارک ن وی و هم وی ضعیف تر (به توان ۲) هستند. بدیهی است که هرچه فهرست ارجاعات در دو اثر بیشتر به هم شبیه باشند احتمال اینکه با موضوع مشابهی سر بار داشته باشند. بیشتر خواهد بود.

بنابراین، اگر مدرک فقط به مدارک ف، ج، چ آ، و مقاله نیز فقط به همین چهار مدرک استناد کرده باشند، مطمئناً مدارک کور با موضوع مشابهی به وکار دارند. اگر این دو مقاله در این چهار ارجاع مشترک باشند اما هر یک ده ارجاع دیگر از داشته باشند که دیگری دربر ندارد، احتمال اینکه مدارک ک و ربا موضوع مشابهی سر کار داشته باشند کمتر است، هرچند هنوز می توان رابطه بین مدارک ک و ر را نزدیک در نظر گرفت. رابطه دیگری که ر شکل ۱۰۸ تصویر شده را هم استنادی میگویند (اسمال، ۱۹۷۳). مدارک الف و ب و میتوانند یک طبقه را شکل دهند زیرا مدارک ن و هم انها را باهم مورد استناد (هم استناد. قرار داده اند. همانند پیوند کتاب شناختی، هم استنادی نیز می تواند با درجات متفاوتی از قوت رخ دهد. در شکل ۱۰۸، مدارک “الف” ، “ب” و ح  با یکدیگر رابطه ضعیفی دارند زیرا فقط د .درک انها را با هم مورد استناد قرار داده اند. هرچه مدارک بیشتری آنها را باهم مورد استناد قرار هند، رابطه آنها با یکدیگر قوی تر خواهد بود.