طریقه نوشتن فهرست منابع (کتاب نامه)

در زیر الگوی نگارش نمونه های مختلف منابع اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه جهت استفاده تقسیم بندی انواع منابع، از مراجع موجود در این زمینه به ویژه کتاب چگونه تحقیق کنیم، تالیف کاظمی، سبیل عباسی (۱۳۸۲) استفاده شده است.

۱- کتاب

۱ – ۱ با یک نویسنده

پوراحمد، م.، ۱۳۸۴. آواشناسی زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص : ۵-۲۵.

 ۲-۱با بیش از یک نویسنده

 تقوی، ح و فیروز نیا، و، ۱۳۸۴. ریاضیات تجربی، تهران: فردوس، ص: ۴۵-۲۵.

تذکر: چنانچه کتاب (یا مقاله) بیش از دو نویسنده داشته باشد. پس از نام نویسنده آخر ” و ” (در منابع خارجی ” et al “) آورده شده و بین نام نویسندگان دیگر کاما “، “(در منابع خارجی “، ” خواهد آمد، مانند نمونه ۱ – ۶ و ۵-۲-۲.

۱- ۳ بدون نویسنده

اطلس تشریح بدن انسان، ۱۳۷۳. شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران. ص ۴۵-۲۵.

 ۴-۱ سازمان به منزله مولف

 شرکت سهامی دارو پخش، ۱۳۸۴. دارونامه [تهران ]. ص: ۴۵-۲۵.

تذکر: در صورتی که هر کدام از اطلاعات مربوط به کتاب را از منبعی غیر از شناسنامه کتاب به دست آورده اید لازم است آن را در کروشها ] [ قرار دهید، مانند نمونه های ۱-۴ و ۱-۶.

۱ – ۵ ناظر یا ویراستار به منزله مولف

 پورجوادی، ن. ویراستار، ۱۳۶۵، درباره ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص: ۴۵-۲۵

۶-۱ ترجمه یک اثر گراسمن، ال. آی.، است. اولیت و سی.ای. دل ریور ۱۹۸۸. درمان های اندودونتیک. تجدید نظر یازدهم. ترجمه م. درهمی و م. ر. زارعی، ۱۳۷۱ . [ مشهد ] : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، صلی: ۲۵-۲۴.

۱ – ۷ کتاب چند جلدی

با عنوان عام و عنوان های خاصی برای هر جلد

دورانت، دبلیو. تاریخ تمدن، ج ۱: مشرق زمین: گاهواره تمدن، ترجمه از آرام و دیگران. ۱۳۶۵ و تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ص: ۴۵-۲۵.

۱- ۸ کتابی از یک مجموعه

بولت، آر. گرایش به اسلام در قرون میانه: پژوهشی نوین در تاریخ اجتماعی اسلام. ترجمه م.، ح. وقار، ۱۳۶۴. مجموعه پژوهشهای تاریخی، شماره ۸، تهران: نشر تاریخ ایران. ص: ۴۵-۲۵.

۱ – ۹ ویرایش های بعدی کتاب

خانلری، پ. ۱۳۶۵. تاریخ زبان فارسی. ویرایش دوم. تهران: نشرنو، ص: ۴۵-۲۵.

 ۱- ۱۰ چاپهای بعدی کتاب عظیمی، سی، ۱۳۶۸. اصول روانشناسی عمومی، تهران: دهخدا، چاپ نهم، ص: ۴۵-۲۵.

۲- گزارش

۱-۲. گزارش چاپ شده دارای مؤلف نگهبان، ع.: ۱۳۴۳. گزارش مقدماتی حفریات مارلیک “چراغعلی تپه” هیأت حفاری رودبار ۴۱۱۳۴۰.

تهران: وزارت فرهنگ، اداره کل باستانشناسی، ص ۴۵-۲۵. ۲-۲. گزارش چاپ شده بدون مؤلف گزارش فعالیتهای ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه. ۱۳۵۱. تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر، صلی: ۴۵-۲۵

۳- مقاله

۳- ۱. مقاله مجله

۱-۱-۳. مقاله تألیفی

موسوی، ف. و ع. رضایی، ۱۳۷۹. تعیین پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی دراستان خراسان. مجله علوم کشاورزی ایران، سال ۲۱(شماره ۳و۴): ص : ۶۴-۵۵.

۲-۱-۳ – مقاله ترجمه

کلاین، اف. الگوهای طراحی برنامه درسی، ترجمه م. مهر محمدی. ۱۳۷۷. فصلنامه تعلیم و .۱۰ -۲۸:تربیت، شماره ۱۶غ ۱۵: ص

 

تذکر: هرگاه مجله ارجاع داده شده بر حسب سال انتشار شماره گذاری شود پس از عنوان آن، عبارت “سال…” (مانند نمونه ۳-۱ – ۱) و چنانچه شماره پیاپی (مسلسل) داشته باشد. پس از عنوان، شماره (های) مزبور(مانند نمونه ۳-۱-۲) خواهد آمد. شماره های داخلی پرانتز در الگوی نخست، شماره های مجلد ارجاعی در سال انتشار است.

۲-۳همایش، گردهمایی و …

یاوری، ف. ساختار فلسفی زبان. ۱۳۸۲. مجموعه مقالات کنفرانس زبان و تعبیر.

اصفهان: ۲۱-۲۰ مهرماه ۱۳۷۶. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ص : ۴-۱.

تذکر:

در صورتی که از یک نویسنده بیش از یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد باید مقالات آن نویسنده بر حسب تسلسل زمانی شماره گذاری گردد. همچنین در صورتی که یک نویسنده، مقالات مستقل و مشترک با سایر نویسندگان داشته باشد، ابتدا مقالات مستقل وی و سپس مقالات مشترک او به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نفرات بعدی و تسلسل انتشار شماره گذاری خواهد شد.

۴- پایان نامه

داوری، شی، ۱۳۷۶. تحلیل استنادی مقالات سرگذشتنامه . پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری،

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ص ۴۵-۲۵.

۵- منابع خارجی

۱-۵. کتاب

۱-۱-۵. کتاب با یک نویسنده

 

Ramsden, p. 1992. Learning to Teach in Education. London: Rutledge. p.25-45. .

۲-۱-۵ کتاب با بیش از یک نویسنده

Borg.W. R. and M. D. Gall. 1999. Educational research. 5th ed. New York: Longman. p.25-45. .

۳-۱-۵ بخشی از یک کتاب

Darlington, J. H. 1997. Sterroidogenesis in Vitro. in:s. Zucherman,and B.J. weir (ed) The ovary.

vol. III, 2nd ed. New York: Academic press. pl:392-412.

۴-۱-۵. کتابی از یک مجموعه

Glen Wright, H. D. and J. D. Straphang. 1994. Period ontology self assessment picture tests in dentistry. London: Wolfe. p.25-45 .

۲-۵ مقاله

۵- ۱-۲. مقاله با یک نویسنده

 Hajrasuliha,S. 1990. Accumulation and toxicity of chloride in bean plant. plant and soil, 55:133-138 .

۲-۲-۵ مقاله با بیش از یک نویسنده

Pourreza. J.N. Nili and M. A. Edriss. 1994. Relationship of plasma calcium and phosphorus to the shell quality laying hens receiving saline water. British poultry sci. 35.755-762..

 ۳-۲-۵چکیده مقالات

Delton, F. and B. F. Lownsbery. 1966. Influence of IAA on apple shoot growth.J. Jap. soc. Hort. sci. 8:71-75(Cited in hort. Abstr. 37,2055) .

۳-۵ پایان نامه Elton, E. E. 1969. A study of the relationship between shoot growth and fruit number in tomato plant. Ph.D. thesis, University of California, p.25-45. .

۴-۵بولتن U. S. Bureau of the census, 1970. United states census of agriculture. 1969. 3 vols. Washington.

  1. C.:U.S. Government printing office. p.25-45