طول رکورد و تاثیر آن در قابلیت بازیابی 

طول رکورد

اندازه یا طول، یکی از مهمترین ویژگی های بازنمود یک محتوای موضوعی است. تاثیر طول یا اندازه رکورد در شکل ۳ نشان داده شده است. در سمت چپ، بازنمودهای مختلفی از محتوای یک مقاله در قالبی حکایت گونها، و در سمت راست، دو بازنمود به صورت فهرست هایی از اصطلاحات نمایه ای ارئه شده اند.

عنوان، تصویری کلی از محتوای مقاله را نشان میدهد. چکیده مختصر” جزئیات بیشتری را ارائه می کند، یعنی نتایج تحقیق را بیان کرده و به سؤالات اساسی آن اشاره می کند. چکیده بلند ” جزئیات بیشتری ارائه می دهد، همهٔ پرسش های تحقیق را بیان می کند و به اندازه نمونهٔ در تحقیق اشاره می نماید.

هر چه اطلاعات بیشتری ارائه شود، بازنمود با وضوح بیشتری حوزه مقاله را تعیین کرده و به احتمال زیاد مطالب بیشتری را برای خواننده بیان می کند؛ خواه نیازهای اطلاعاتی او را برآورده نماید یا خیر. مثلاً فردی ممکن است در جستجوی مقالاتی باشد که نگرش

شکل ۳ تاثیر طول یا اندازه رکورد بر قابلیت بازیابی

0000000000000000000000000000

آمریکاییان دربارهٔ رهبران مختلف کشورهای عربی را مشخص کردهاند. در عنوان هیچ نشانهای از اینکه این موضوع خاص در مقاله بررسی شده است وجود ندارد. چکیده مختصر، با تاکید بر سایر موضوعات، نیز اطلاعاتی در این زمینه ارائه نمی دهد. تنها چکیده بلند است که نشان میدهد در مقاله اطلاعاتی درباره این موضوع خاص وجود دارد.

هرچه بازنمود بلندتر باشد، نقاط دسترسی بیشتری نیز فرآهم می آید. اگر کلمات عنوان تنها نقاط دسترسی به شمار می آمدند، این مدرک که ممکن است در بسیاری از جستجوها نتیجهٔ باارزشی به حساب آید از دست می رفت. هرچه طول یا بلندی بازنمود بیشتر شود، قابلیت بازیابی نیز افزایش خواهد یافت. تنها از طریق چکیده بلند است که، احتمالاً، فرد می تواند امیدوار باشد تا در جستجو دربارهٔ نگرش های آمریکائیان نسبت به رهبران عرب، به این مدرک دست یابد.

چنین وضعیتی در نمایه سازی نیز صادق است. نمایه سازی گزیده ، که مستلزم اختصاص فقط ۵ اصطلاح (که در این نمونه تقریباً برابر با اصطلاحات موجود در عنوان مقاله است) به هر مدرک است، تنها دیدی کلی از محتوای مقاله را ارائه میدهد. نمایه سازی جامع، محتوای خاص موضوعی را بهتر ارئه کرده و نقاط دسترسی بیشتری فرآهم می آورد.