مقدمه

 

جنگل، هدیه خدایی و نخستین دوست بشر به شمار میرود، هیچ یک از پدیده هاي طبیعی به اندازه جنگل در زندگی آدمیان نقش اساسی و سازنده ندارند، احترام به درختان و احساس دوستی با آنها منشأ بسیار دیرین در پندار انسانها دارد. برخی موضوعها هستند که ذات و مفهوم درون آنها ارزش زیادي براي پرداختن دارد از جمله موضوع “زمین” . این میراث بزرگ متعلق به یک نسل خاص نیست و بهرهبرداري نامناسب از این منابع ، موجب از بین رفتن سرمایه نسل آینده میشود. یادآوري این نکته ضروري است که زمین، مادر زندگانی است و کوچک ترین لطمهاي به آن در نهایت صدمه به حیات و زندگی بشر را درپی دارد ( طاهرپور ، ۱۳۹۲ ، ص .( ۳

در طول حیات کره زمین ، پنج انقراض گروهی رخداده است و به دنبال آنها تعداد زیادي از گونههاي گیاهی و جانوري ازبین رفته-اند ، اما تمام این انقراضها یک نقطه مشترك مهم دارند و آن هم طبیعی رخدادن آنها بوده است ، اما ششمین انقراض گروهی که هم اکنون در حال اتفاق افتادن است ، با انقراضهاي قبلی متفاوت است و آن هم تأثیر مستقیم فعالیتهاي انسانی در وقوع آن است . البته به گزارش منابع رسمی ذي صلاح انقراض برخی گونه ها تأیید شده است.

حتی فکر کردن به این که اگر روزي ریه هاي تنفسی زمین ینعی جنگلها بطور کامل نابود شوند ، چه بر سر حیات در این کره خاکی میآید هم بدون اغراق ، قابل تصور نیست . خانه ما (منظره دلنشینی از تخته سنگ و آسمان و زیست شناسیاي که ما در آن زاده شدیم) روز به روز از ترکیباتش کاسته میشود و بیشتر به یک مکان آزار دهنده تبدیل میشود. آهنگ فصل ها و بادها دگرگون شده و به هم ریخته است. ما این جهان را خلق نکردیم، اما فعالانه مشغول تخریب آن هستیم. هنوز خورشید طلوع میکند، هنوز ماه طلوع و افول میکند، اما آنها از بالا به سیارهاي مینگرند که چیزي متفاوت از آن است که بود !

چیزي کمتر از آنچه که بود ! این کره پر سر و صدا، شکوفا، عجیب و غریب، خشن و جذاب، از کوه، دریا، شهر، جنگل؛ از ماهی، گرگ، حشره و انسان؛ از کربن، هیدروژن و نیتروژن تشکیل شده است. توازن اینها در مدت کوتاهی که ما روي آن زندگی کردهایم، به هم خورده است، این امر، بیشتر توسط ما انسانها صورت گرفته است(مک کیبن .(۱۳۸۵ انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روي زمین، حق دارد از نعمت هاي الهی استفاده کند؛ اما این استفاده نباید آنچنان باشد که حق دیگران در بهرهبرداري از این نعمت الهی در خطر قرار گیرد. انسانها در بهرهبرداري از طبیعت و محیط زیست به مسئولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکردهاند. شاهد این سخن، بحران عظیمی است که محیط زیست دچار آن شده است. تخریب و نابودي روز افزون جنگلها و مراتع، نابودي گونههاي نادر گیاهی و جانوري، آلودگی آب، خاك و هوا، استفاده از سلاحهاي هستهاي و .. ( فیروزي ، .(۱۳۸۴