بدین دلیل که بهترین درجه براي فیلترهاي لب و حنجره با قاطعیت قابل تعیین نمیباشد از این رو تضمینی نیز براي بهینه بودن تخمین اولیه سیگنال u0 (n) وجود نخواهد داشت. بنابراین بهینه سازي تخمین سیگنال حنجره از طریق تکرار پیدرپی رویه ذکر شده بصورت بازگشتی امکانپذیر خواهد بود (شکل.(۳ به محض بدست آوردن اولین تخمین از سیگنال حنجره از آن براي بدست آوردن تخمین جدیدي از u(n) استفاده خواهد شد.

رویه مزبور بدین صورت خواهد بود که در آن از تخمین اولیه بدست آمده از سیگنال حنجره میتوان به منظور محاسبه پاسخ ضربه فیلتر معکوس آن که جهت حذف اثر حنجره از سیگنال Sl (n) بکار گرفته میشود استفاده نمود. سپس مجدداً از Sv (n) اصلاح شده در این مرحله جهت محاسبه ضرایب فیلتر تمام قطب مجراي صوتی و کانولوشن Sl (n) با معکوس آن جهت دستیابی به تخمین دقیقترياز u(n) بهره برداريمیشود. با تکرار پیدرپی مراحل فوق تخمین مناسبی از سیگنال حنجره قابل حصول خواهد بود.[۴,۵]

عملگر انرژي تیگر

از آنجاکه در اغلب سامانههاي تحلیل کنندة سیگنالهاي گفتاري از خصوصیات خطی شدة روند انتشار هـوا در طـی مجراي تولید صوت در انسان استفاده میشود، لـذا مناسـب است تا در شرایطی که با گونهاي از اختلال و ناهنجـاري در محـل اسـتقرار تارهـاي صـوتی، کـه در آن دینامیـکهـاي غیرخطی در نحوة انتشار موج سیال ورودي از ناي به داخل مجراي تولید سیگنال گفتار دخالت دارند، مواجه هستیم از روشهاي تحلیل غیرخطـی بـراي بیـان رفتـار آن اسـتفاده نماییم. همچنین در نظر گرفتن پدیدههایی چون جریانهاي گردابی و اغتشاش سیال در اطراف شکاف حنجـره مـا را در درك عمیهرچه دقیقتر و قتر رویه انتشار و تولیـد اصـوات یاري مینماید. در واقع ایدة مدلسازي سـایر منـابع تولیـد کننــدة انــرژي آکوســتیکی در ارزیــابی میــزان کیفیــت سیگنالهاي گفتاري در کاربردهاي کلینیکی نقشی کلیدي بازي میکند.[۶]