نحوه تنظیم فصل دوم(پیشینه پژوهش یامروری برمتون مرتبط):

تدوین ادبیات پژوهش بستگی مستقیم به میزان درک محقق از موضوع و همچنین گستره منابع مطالعاتی قبل از انجام تحقیق دارد فصل ادبیات پژوهشی یا پیشینه تحقیق شامل دو بخش می شود: (وزیری و همکاران، ۱۳۸۳)

الف: ادبیات پژوهشی.

ب : پیشینه ها .

ادبیات پژوهش به گستره و زمینه موضوع و طرح دیدگاه های کلی در مورد بنیادهای موضوع میپردازد. در بخش پیشینه های پژوهشی، باید نتایج تحقیقاتی را که مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی ارتباط دارند، ارائه شوند. که در این مورد نحوهی استناد کردن و بیان چگونگی استفاده از آثار دیگران از اهمیت زیادی برخوردار است. وزیری (۱۳۸۳) مهمترین و تکنیکی ترین موضوع در پیشینه پژوهشی را استناد کردن میداند. بدین معنی که اندیشه هایی که به دیگران تعلق دارند مشخصی و با ذکر منبع نشان داده شوند، در این فصل پژوهشگر زمینه را برای پروراندن مطالعه حاضر فراهم می کند و خواننده را با یافتههایی که تا زمان انجام تحقیق بدست آمده است، آشنا میسازد. بنابراین، این فصل نشانگر پیشرفت اطلاعات و دانش پژوهشگر در یک رشته خاصی است. در واقع با تنظیم این فصل از دوباره کاری تا حد زیادی جلوگیری می شود و همچنین به اطلاعات محقق در زمینه مطالعه و تحقیقاتش افزوده شده و با انواع روشها و نقاط ضعف و نقص اطلاعات قبلی آشنا می شود. محقق میتواند با در نظر گرفتن تحقیقات انجام شده قبلی، آسانترین، اقتصادی – ترین و مستل لیترین روش تحقیقی را برای حل مسئله مورد مطالعه اش انتخاب کند. در این فصلی، نظریه ها، قوانین و اصولی که در زمینه پژوهشی علمی و عملی وجود دارد، همگی مورد بررسی دقیق قرار میگیرند. اطلاعاتی که در بررسی پیشینه پژوهش و مرور متون بدست می آید، شما را در امر تعبیر و تفسیر نتایج پژوهش یاری رسانده و فواید بسیاری را نصیبتان می کند.

۱- میتواند تحقیقات مشابه با پژوهشی شما را ارائه کرده و به شما نشان دهاند که دیگر محققان چگونه با موضوعات اصلی و نتایج آن سروکر داشتند.

۲- میتواند شیوه های پرداختن به حالات گوناگون مسالهای را بازگو کند که ممکن است شبیه مشکلات پیش روی شما باشند.

۳- میتواند منابع اطلاعاتی را به شما نشان دهد که از وجودشان مطلع نبوده اید.

چگونه به جستجوی متون مرتبط بپردازیم؟

به چکیدهها و فهرست های راهنما مراجعه کنید. به کتابخانه های در دسترسیتان حتما سری بزنید. اکثر دانشجویان بدون جستجو و کنکاش لازم و کافی باوری را برای خود پرورش می دهند که بر مبنای آن باور کار پژوهشی آنان برای اولین بار صورت می گیرد و قبل از آن هم هیچ گونه کاری مشابه کار ایشان صورت نگرفته است. آفت بزرگ این باور این است که دانشجو خود را متقاعد کرده که نیازی به مرور متون ندارد، چرا که به زعم دانشجو کاری مشابه این کار انجام نشده تا به جستجوی آن پرداخت. به کتابخانه بروید، در فهرست ها، کتابشناسی ها و چکیده هایی کنکاش کنید که شما را به سوی کتابها، مقالات و گزارش های پژوهشی رهنمون سازند.

با ابزارهای جمع آوری اطلاعات به کتابخانه بروید: شما به اوراق کتابشناسی و یک کلاسور و یا ذونکن برای نگهداری آرشیو خود نیاز دارید. هیچ چیز بدتر ازساعاتی نیست که بیهوده برای جمع آوری اطلاعات صرف شده است. در آن لحظه ای که می خواهید اطلاعات را نقل قول کنید یا به بیانتان سندیت بدهید، درمییابید که برخی حقایق جزئی وجود ندارند. (مثلا شماره مجله و یا تاریخ نشر کتاب، شماره صفحه هایی که اطلاعات یافت شد، مکان انتشار یا نام ناشر). اوراق کتابشناسی نه تنها به منظور جمع آوری و ثبت اطلاعات با ارزشی هستند بلکه بعدها برای تعیین محلی اطلاعات بدون مراجعه مکرر به کتابخانه ضروری هستند. در صورت دسترسی و در اختیار داشتن تا آنجا که مقدور است اطلاعات جمع آوری شده را وارد کامپیوتر نمائيل . شايل بلند پروازانه باشد أما توصیه این است که حتما کامپیوتر لپ تاپ داشته باشید تا در تمام لحظه ها امکان ثبت اطلاعات جدید و یا کاربر روی داده های خود را داشته باشید. کامپیوتر ویرایش را آسان می کند. جابجایی داده ها و ارقام و آمارها با کامپیوتر کاری عادی و آسان خواهد بود.

اصولی و دقیق باشید: عبارت «شتاب زده عمل نکنید» یک قانون برای محقق است. مراقب باشید بی دقتی نکنید. یادداشت های ناقص وقتی بعدها بررسی می شوند یا کاملاً غیر قابل فهم و یا فاقد اطلاعات ضروری هستند. بطوری که عملا بلااستفاده می مانند. خوانا بنویسید و واضح چاپ بگیرید.

مرور متون نباید یک سلسله خلاصه های جدا و بی معنی از نوشته های دیگران ایجاد کند. هر گاه به مطالع های اشاره می کنید برای آن در قالب موضوع پژوهش تان دلیل اقامه کنید.