بازنگری و تجدید نظر در طرح اولیه

۱- انتظار نداشته باشید که بتوانید در اولین مرحله، یک سبک نوشتاری خوب ایجاد کنید. نویسندگان مجرب هم، کارهای اولشان را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار می دهند. نوشته خوب کمتر محصول رویا و آرزو و بیشتر ثمره بازنگری، تصحیح است.

۲- پس از اینکه نوشتن طرح اولیه را تمام کردید، بهتر می توانید بازنگری را صورت دهید. بازنگری موثر نیاز به یک دید تازه در مورد آنچه بار اول نوشته اید، دارد و در هر مورد هدفتان قبل از اینکه بازنگری اصلی را شروع کنید باید تهیه طرح اولیه از کل پایان نامه باشد.

۳- اضافه کردن مطالب، تنظیم مجدد و جابه جایی آنها جزیی از فرآیند بازنگری است. در هر بخش، بررسی کنید که آیا توضیحات کافی دادهاید؟ آیا مثال های کافی برای روشن کردن بحث ارائه کردهاید؟ آیا توضیحات کافی اضافی و مثالهای زیاده از حد ذکر کرده اید؟ آیابرای اینکه بحث به طور منطقی پیش رود، مطالب در یک ترتیب درست ارائه شده اند ؟

 

۴- بازنگری، هم اصلاح کردن و بهبود بخشیدن روش ارائه اطلاعات را در بر میگیرد و هم مورد تجدید نظر قرار دادن محتوایی که در سبک نوشتاری خود بر آن متمرکز شده اید. همچنان که بازنگری می کنید، توجه کنید که آیا اندیشه ها و نظرات به صورت روشن بیان شدهاند و آیا زبان مورد استفاده مناسب است ؟ همین طور دقت کنید که آیا واژهها یا عباراتی غیر ضروری وجود دارد که بتوان آنها را حذف کرد ؟

۵- بیان روشن، دستور زبان صحیح و املای درست بسیار مهم هستند. شما در قبال رعایت این موارد، مسئولیت دارید. نباید از استاد راهنما یا مشاور خود انتظار داشته باشید که بخشهای عمده ای از رساله تان را بازنویسی کند. همین طور نباید از تایپیست خود انتظار داشته باشید که املای نادرست شما را تصحیح کند و متن را ویرایش نماید.