كارآموزي انجام دادن کار اجرایی در کارگاه ساختمانی

انجام دادن كار اجرايي به عنوان كارآموزي كاري بسيار مفيد وپسنديده اي است چون اين كار دانشجو را با اجراي كارهاي عمراني آشنامي كند اجراي كارهاي عمراني با دستگاه تئوري تفاوت دارد واختلاف اجرا ودرس دانشگاهي فقط در كارگاه ساختماني قابل احساس كردن است وكارآموزي وكاركردن دركارگاه ساختماني قبل از رفتن دانشجو به محل كار خود بسيار مفيد است.
كاركردن در كارگاه ساختماني به عنوان كارآموزي براي بنده بسيار مفيد بود و تجربه هاي خوبي را كسب كردم قبلا از آقاي مهندس اسكندري و سرپرست كار آموز آقاي علي راهي وتمام كساني كه بنده را در تهيه اين گزارش كارآموزي ياري نمودند تشكر مي نمايم.

فهرست
اجراي ساختمانهاي بتني
تخريب ساختمان قديمي
خاك برداري
شناژبندي فنداسيون
آرماتوربندي فنداسيون

بتن ريزي فنداسيون
آرماتوربندي ستون
قالب بندي ستون بتني
بتون ريزي ستون

اجراي تير بتوني
اجراي تيرچه
شمع بندي
اجراي سقف تيرچه بلوك

بتون ريزي سقف
نگهداري از بتن اجرا شده
قالب بندي وشبكه گزاري پله بتوني

به نام خدا
موضوع: گزارش كارآموزي
محل كارآموزي اينجانب در شركت جهان ساز آپادانا بوده است كه يك شركت خصوصي است بنده از ابتداي كار يك ساختمان ۸ واحد وارد كارگاه ساختماني شدم در ابتدا كار تخريب ساختمان قديمي موجود مورد توجه قرار گرفت كه شركت قبل از تخريب نقشه هاي اجرايي را كشيده و كارهاي شهرداري را انجام داده تا بعد از گرفتن شناسنامه ساختمان اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر را انجام دهد بعد از انجام دادن كارهاي اداري در شهرداري مورد نظر كه شهرداري منطقه ۳ تهران و گرفتن مجوز از ساخت از شهرداري شركت اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان تهران كرده وبعد از انجام اين كار اقدام به برچيدن شوفاژ خانه ساختمان كرده است و وسايلي كه مي توانست از ان استفاده كند از

ساختمان خارج كرد وسپس ساختمان مورد نظر را تخريب كرد كه تخريب ساختمان ابتدا از ديوارهاي داخلي، درها وبيرون آوردن چارچوب درهاي داخلي شروع شد وسپس آسفالت پشت بام ساختمان توسط عوامل تخريب مانند ورقه هاي كاغذ لوله شده از پشت بام كنده شده نكته مهم اين است كه قبل از تخريب پشت بام حتما آسفالت بايد به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن اين كار تخريب پشت بام با آسفالت كاري بسياري دشوار ميشود بعداز جمع شدن آسفالت پشته بام وتخليه آن از پشت بام به داخل كاميون

وحمل وخارج كردن آن از پروژه سقف ساختمان كه طاق ضربي بودتخريب شد عوامل تخريب موظف به تخريب وجمع آوري آجرهاي موجود وچيدن آجرها در يك گوشه حياط شده بعد از تمام شدن تخريب ساختمان كه قوطي بودند و تير آهن هاي ساختمان بود كه ستون ها از ساختمان قديمي به جاي مانده بود و تيرآهن در يك روز توسط عوامل تخريب بوسيله هوا برش بريده و به همراه تمام چهارچوب ها و درها وپنجره ها كه قبلا از ديوارها خارج شده بود و بار كاميون شدهو از پروژه خارج شدند و خاك بسياري بود كه بر جاي مانده بود تمام عمليات تخريب ساختمان بين ۱۵ تا ۲۰روز انجام شد.

بعد از تمام شدن عمليات تخريب مرحله خاك برداري پروژه بود كه توسط يك لودر و چند كاميون انجام شد عمليات خاك برداري در يك روزكاري به انجام رسيد واز نقطه صغري كه قبلا توسط مهندس ناظر در نظر گرفته شده بود ۸۰سانتي متر با اين تراز انجام شد يعني او در نقطه صفر ۸۰سانتي متر پايين تر رفت قادر به اين حد فاصل شناژ بنحوي وفنداسيون ساختمان جديد احداث شود در حين انجام عمليات خاك برداري به چند فنداسيون تكي كه در زمان قديم براي مقاوم كردن زير ستون انجام شده بود برخورديم كه مصالح موجود براي ساخت اين فنداسيون ها شفته آهك بود كه بسيار سنگين و مقاوم بودند كه لودر با خالي كردن اطراف اين فنداسيون وزير آن موفق به خارج كردن فنداسيون هاي مذكور شد كه دوتاي آن را در يك كاميون بارزده شده به دليل سنگين بودن آن و از پروژه خارج شده درست كردن اين فنداسيون ها با مصالح شفته آهك در زمان خود بسيار جالب وقابل ستايش بود.

در زمان خاك برداري ساختمان سرد و چاه قديمي باز شده كه اگر طبق ضوابط قرار بود اين چاه ها پر شود بوسيله ملات شفته آهك پر مي شود اما يكي از چاه ها متوسط دو در با خاك پر شد كه كار بسيار اشتباهي است اما به دليل هزينه وسرعت درانجام كار اين نوع پركردن چاه هاي قديمي بيشتر متداول شده است كه كار بسيار اشتباهي است وممكن است بعد ها اين چاه نشت كرده چون خاكي كه به داخل چاه ريخته مي شود انباري چاه را پر نمي كند وفقط مقداري از انباري وتمام ميله را پر مي كند.

كه بعد از گذشت زمان وحركت خالي كه به صورت مخروطي در ميله قرار گرفته باعث نشت خاك ميله چاه مي شود اما اگر چاههاي موجود با ملات شفته آهك به همين صورت پر شود به دليل سفت شدن اين ملات هرگز نشت نكرده وباعث هيچ خطري در اينده هم نمي شود كه اميد است اين كار كه به دليل هزينه موجود در اغلب پروژه هاي ساختماني انجام نمي شود با نظارت پشته مهندسان ناظر انجام شود نكته مهمي كه قابل توجه بود حضور نداشتن مهندسان ناظر در زمان خاك برداري بود كه اگر ايشان حضو رداشتند شايد چاه هاي مذكور را اينچنين باخاك شد كه ريختن مقداري آب وپركردن آن در مدت زمان بيشتر كمي بهتر از چاه اول بود به دليل بودن ساختمان هاي مجاور همسايه باقي ماند تا ضربه هاي لودر و خالي شدن خاك كناره ساختمان باعث تخريب ساختمانهاي مجاور نشود در همسايگي شرقي يك ساختمان يك طبقه كه ساختمان غربي نگراني بيشتري براي مسئولان پروژه به همراه

داشت چون ديوارهاي ساختمان با گل چيده شده بود وبسيار سست و ريزش بود البته شركت قبلا ساختمان همسايه را بيمه كرده بود تا در صورت بروز حادثه بيمه خسارت وارده را پرداخت نمايد وبراي اطمينان از همسايه غربي خواسته شده بود كه در زمان خاك برداري ساختمان را تخليه كنند كه كار بسيار پسنديده اي بود در انتهاي زمين مورد نظر زير زمين بود كه در هنگام خاك برداري تا نصف آن خاك برداري شده بود وبقيه زيرزمين پر از خاك شده بود كه در محل فعلي زيرزمين جاي ۳ فنداسيون وشناژهايي بود كه براي ساخت ساختمان جديدي بايد احداث ميشد (بعداً) در مورد اين زيرزمين توضيح داده مي شود ودر پايان روز كاري گودبرداري ساختمان با حمل خاكهاي اضافه بوسيله كاميون به خارج از پروژه خاك برداري به اتمام رسيد.

در روز بعد چند كارگر مشغول كندن خاكهاي كنار ديوارهاي همسايه شدند كه به دليل آسيب نرساندن به ساختمانهاي مجاور آن خاكها را جابجا نكرده بود ساختماني كهنه در همسايگي غربي زمين وجود داشت يك ساختمان دو طبقه بود اما وقتي كه كارگر ها كمي از خاكها را خالي كردند ديده شد ساختمان داراي پي وكرسه چيني است وبا خيال راحت خاكها را از كنار ساختمان خارج كرديم اما نه فقط مانند خاكهاي طرف ساختمان شرقي كه با خالي كردن مقدار كمي از خاكها بوسيله كارگرها ديده شد كه ساختمان فاقد پي است و ديوارهاي آن با گل چيده شده است و اين مسئله باعث ناراحتي كاردر اجرا مي شد و شركت ساختمان مجاور بيمه كرد تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده پرداخت كند

. را خاك را تخليه كرديم وبعد از خارج كردن خاك شناژ که از دیوارهای همسایه خارج شده بود سرند کردند و با اضافه کردن آب ودرست کردن ملات اقدام به دیوارچینی کردیم دلیل استفاده از گل برای دیوارچینی شناژ فنداسیون این بود که بعد از اجرای فنداسیون بتوان آجراهايی كه در شناژ بندی مصرف شد باز از زمین خارج کرده و در دیوار چینی وپارتیشن بندی از آنها استفاده کرد.بعد از تمام شدن شناژ افقی فنداسیون نوبت به اجرای بتن مگر یا نظاف رسید که با بتن با عیار ۱۵۰ اجرا شد اجرای بتن مگر را تاموازی یکسان ریخته واز تخته ماله صاف کرد و با انجام دادن این کار یک سطح صاف بر کف فنداسیون بوجود آمد با اینکار بتن مگر به پایان رسید.

و بعد از این کار اجرای بتن مگر نوبت به محاسبات میلگردهای مورد مصرف در ساختمان رسید محاسبات میلگردهای ساختمان از روی جدول ونقشه های ساختمان انجام شد و بعد از خریداری میلگرد ها وتخلیه آن د رپروژه آرماتور بند انتخاب شده وبعد از نوشتن قرارداد آرماتوربندی ساختمان شروع شد.
ابتدای آرماتوربندی با اندازه زدن میلگردهای کف فنداسیون (مش) شروع شد ومش های فنداسیون انجام شد طول مشهای به اندازه طول فنداسیون منهای ۱۰ سانتی متر با خم ۱۰ سانتی بود وبعد از بستن مش ها نوبت به میلگردهای شناژ رسید که هم در کف و هم در بالای شناژ شد وبعد نوبت به اجرای خاموتهای فنداسیون شد که بعد از اندازه زدن وقطع کردن وخم کردن میلگردها خاموتهای فنداسیون درست شد و آنها را در داخل میلگردهای طولی موجود در فنداسیون انداخته شد آرماتور بند در زمان بستن خاموتها گره های خاموتها را در یک

طرف انداخته بود كه به او گفتم که گره های خاموتها باید در دوطرف به صورت یکی در میان اجرا شود که با تاکید ما چند تا فنداسیونها به این طریق انجام شد اما چند تا شناژ ها گردها در یک طرف شناژ در بالا قرار گرفته بود بعد از تمام شدن خاموتها وبستن آنها میلگردهای انتظار برای اجرای ستون ها انجام شد که طول میلگردهای انتظار از بالای فنداسیون ۸۰سانتی متر بود و با ۲ یا ۳خاموت میلگرد انتظار بسته شد وقبل از بتن ریزی به مهندس اطلاع داده شد تا از پروژه بازدید نماید تا در صورت تایید کردن اجرای آرماتوربندی پیمان کار اقدام به بتن ریزی فنداسیون کند.

روز بعد مهندس ناظر نظارت بر اجرای آرماتوربندی فنداسیون در محل احداث پروژه حاضر شد مهندس ناظر با دقت زیاد شروع به بازدید از پروژه کردند وبعد از مدتی نماینده پیمانکار را خواسته واز او به دلیل اجرا نکردن صحیح گره ها در خاموتهای فنداسیون راخواستار شدند که با توضیح نسبتا منطقی نمایند. رو به رو شدند که نماینده پیمانکار توضیح دادکه تمام گره ها در فنداسیون به صورت چپ و راست اجرا شده است و در بعضی از موارد که آرماتور بند اشتباه کرده بود اکثر گره های خاموتها به طور صحیح اجرا شده بود وبا لطف مهندس که آن مقدار اشتباه را قابل بخشش دانستند آرماتوربندی فنداسیون را تایید کرده و اجازه بتن ریزی را به پیمان کار کار داد.

بعد از تایید آرماتوربندی فنداسیون داخل دیوارهای شناژ با نایلون پوشیده شد تا بتن به آجرهای موجود نچسبد تا بتوان بعداز بتن ریزی آجرهای استفاده شده در شناژ بندی را از خاک بیرون آورده و از آن باز استفاده شود قبل از بتن ریزی حفره های بین فنداسیون با خاک پر می شود تا فشار بتن باعث تخریب دیوارهای شناژ فنداسیون نشود.
بعد از تمام شدن مراحل فوق نوبت به بتن ریزی رسید روز قبل از بتن ریزی اکیپ اجرای کار دستگاه بتن ساز(مخلوط کن) را د رجایی که باید دستگاه قرار می گرفت گذاشته ومقدمات کار را انجام دادند چند کامیون شن وماسه شب قبل از بتن ریزی در کار تخلیه شد.

بتن ریزی فنداسیون
صبح زود کار بتن ریزی فنداسیون شروع شد و ۶ تا ۷ نفر اکیپ بتن ریزی بودند که شروع به ساخت بتن کرده و تخلیه آن د رفنداسیون را انجام دادند با شروع کار بتن ریزی از انتهای فنداسیون بتن ریزی آغاز شد و دلیل این کار برای اکیپ بتن ریز این بود که از اول صبح که قوای بدنی انسان زیاد است بتوانند مسافت بیشتری را طی کنند با شروع کار دیده شد که در دستگاه بتن ریز سیمان به اندازه کافی ریخته نمی شود وبعد از جویا شدن علت کار معلوم شد که این اکیپ ها سیمان مصرفی را بصورت تجربی داخل دستگاه میریزند. وبا یک محاسبه ساده دیده شد مقدار سیمانی که در دستگاهی می ریزند نصف مقدار سیمان را که در دستگاه می ریزند بیشتر کنند و با تایید دستگاه نظارت کار ادامه پیدا کرد.
بتن ریزی فنداسیون شروع شد و همراه با آن ویبره کردن بتن بوسیله دستگاه ویبراتور آغاز شد.

ارتفاع بتن ریزی فنداسیون ۷۰ سانیت متر بود ولایه اولبتن حدودا به ضخامت ۴۰ تا ۳۰ سانتیمتر ریخته می شد و ان را یک بار ویبره می کردند وبعد لایه دوم ریخت می شد باز آن را ویبره می کردند البته فراموش نشود که کاور بتن بدلیل تماس نداشتن با خاک ۷ تا ۵ سانتی متر بود.

ویبره کردن بتن
همانطور که می دانیم ویبره کردن بتن کار بسیار مهم وحساسی است که به آن توجهی نمی شود.
عوامل اجرای که د رکارهای ساختمانی کارمی کنند متاسفانه فقط بصورت تجربی کارها را انجام میدهند وکمتر اکیپ یا پیمانکار است که اصول اولیه کار درست را بداند وآن را اجرا کند د ربسیاری از کارهای ساختمانی دیده شده که کار ویبره را یک کارگر ساده وبدون تجربه انجام می دهد که این کار بسیار اشتباه است وکسی که کار ویبره را انجام می دهد باید کارکردن با دستگاه واصول درست استفاده ویبراتور را بداند چون در صورت نداشتن اطلاعات اگر ویبره زیاد انجام شود تمام آب بتن خارج شده وبتن ها پوک می شود واگر ویبره کردن کم انجام شود حفره های درد داخل بتن باقی می ماند که با عث ضعیف شدن بتن مامی گردد وشخصی که كار با دستگاه ویبره را انجام میدهد تا حبابهای هوا موجود در بتن از آن خارج شده و در سطح بتن دیده نشود ونباید لوله لرزاننده باشیب داخل بتن فرو رود و به تعداد زیاد در بتن باقی بماند.

نکته بسیار مهم که در کار اجرایی دیده می شود که عوامل اجرا کننده ویا پیمان کاران این کار را انجا می دهند این است که ویبراتور را به جای فروبردن در بتن ساخته شده آن را به میلگردهای اصلی یا فرعی می چسبانند وخیال می شود که تمام بتن ویبره شده ویک بتن خوب وبدون داشتن حباب هوا ومقاوم بدست می اید که این کار بسیار اشتباه است چون با انجام دادن این کار شدن بتن می گردد وعلت این کار این است که زمانی که لوله لرزاننده ویبراتور میلگردهای در ان نقطه یا منطقه خارج شود وسنگ دانه های درشت مانند شن وماسه نزدیک به میلگرد شود وخمیر سیمان از میلگرد فاصله پیدا کرده و در اطراف میلگرد فقط داشتن شن وماسه جمع شود که همین کار باعث ضعیف شدن بتن می گردد وهمچنین این مسئله باعث میشود که اتصال خوب بین میلگرد وبتن برقرار نگردد واین کار باعث که عیب بزرگ وخراب کردن تمام کارهای انجام شده می شود.

آمارتوربندی ستون ها:
بعد از تمام شدن بتن فنداسیون نوبت به آرماتوربندی ستونهای ساختمان رسید قبل از بتن ریزی به تعداد میلگردهای ستون میلگرد انتظار در محل انها گذاشته شده بود که طول آنها از روی فنداسیون ۸۰سانتی متر بود وبعد آرماتوربندها به اندازه کف پارکینگ تا کف طبقه اول به اضافه میلگرد انتظار برای انجام دادن آرماتورهای طبقه اول میلگردها را برش دادندکه محاسبه این کار به وسیله دستگاه نظارت انجام شد از روی فنداسیون ۲۰۰ سانتی متر برای کف سازی و ۲۰ سانتی متر برای ارتفاع پارکینگ و۸۰سانتی متربرای میلگرد انتظار در نظر گرفته شد وبعد از بریدن میلگردهای اصلی که نمره آنها میلگرد بافي ۲۰ میلی متر بود آنها را برسرد وخرک گذاشته وخاموتهای ستون را در طول آن بخش کرده و آنها را بستند (البته قبل

این کار در زمان بتن ریزی به سرهر میلگرد انتظار دو خاموت کوچکتر انداختند تا سرمیلگردها کمی جمع شود وانداختن میلگردهای اصلی بر روی میلگردهای انتظار مشکلی ایجاد نشود به دلیل تمرکز فشار در پای ستن ودر انتهای ستون فاصله خاموتها در یک متر بالای ستون آکس به آکس میلگرد ها باز ۷ سامتی متر اجرا شد وبعد از اجرای کامل تمام آرماتوربندی ستونها دستگاه نظارت آرماتور را کنترل کردند ودیده شد که سنجاقک ها اجرا نشده است و به اکیپ آرماتوربندی گفته شد که سنجاقک های موجود در نقشه را طبق نقشه های اجرای اجرا کرده تا تمامکار طبق نقشه باشد وسنجاقک ها در دو طرف اجرا شود.

استاد کارآرماتور بند سنجاقک ها را طبق نقشه اجرا نکرد و در جواب به ما برای علت کار چنین پاسخ داد که نقشه ها بسیار سنگین اجرا شده است ودر صورت اجرا نکردن سنجاقک ها هیچ اشکال پیش نخواهد آمد وبا اصرار ما هم کار خود را انجام داد و وقتی ما گفتیم که در صورت تایید نکردن مهندس ناظر تمام کار را طبق نقشه انجام دهد در ضمن در زمان بستن خاموتها به اوو کارگرها گفتم که گره های خاموتها بصورت چرخش اجرا شود و گره خاموتها پایین به روی گره خاموت بالایی اجرا نشود روز بعد با مهندس ناظر تماس گرفته شد تا برای

تایید کردن آرماتوربندی ستونها به سر پروژه حاضر شود ودر صورت اجازه ایشان عوامل اجرای اقدام به بتن ریزی ستون بکنند مهندس ناظر روزبعد بدقولی کرد ودر محل احداث ساختمان نیامد ودستگاه نظارت شرکت دستور اجرای بتن ریزی را صادر کرد و فردای ان روز بتن ریزی آغاز شد وزمانی که بتن اولین ستون د رحال ریخته شدن بود مهندس ناظر آمد وبعد از کنترل کردن تمام ستونها به نحوه اجرای سنجاقک وتعداد کم آنها ایراد گرفته ودستور توقف بتن ریزی را صادر کرد طبق گفته مهندس ناظر سنجاقک به علت بسته نشدن با سیم آرماتوربندی حتی در یک طرف دارای مشکل بود و تعداد کم سنجاقک ها هم مشکل بعدی ونقص کار بود بتن ریز حتی بتن ریزی یک ستون را تا نصف ارتفاع مورد نظر اجرا کرده بود که بعد از آمدن

مهندس ناظر قالب ستون را باز کرده و در تمام بتن ساخته شده در قالب را خارج کرده و با فشار آب تمام میله گردها را تمیز کرد ه وتمام سنجاقک ها را اضافه نمودند وبعداظهر همان روز باز به مهندس ناظر اطلاع داده شده که عیوب مورد نظر اصلاح شده وایشان برای تایید موارداصلاحی به پروژه تشریف بیاورند. فردای ان روز بعد از آمدن مهندس ناظر ودیدن کارهای اجرا شده کار را تاییدکرده وموافقت خود را برای اجرا کردن بتن ریزی ستون اعلام کرد.

بتن ریزی ستون ها:
بعد از اجازه مهندس ناظر بتن ریزی ستونها آغاز شد چون عامل اجرا کننده آرماتوربندی ۴عدد قالب کامل ستون بیشتر نداشتن دستگاه نظارت اجازه بتن ریزی چهار ستون را در یک روز به آنها داد ونه بیشترچون عوامل اجرای قالب بندی خواستار بتن ریزی تعداد بیشتر ستونها در یک روز بودند ومی خواستند قالب چهار ستون را بسته وبتن آن را ریخته تا بعدازظهر همان روزقالب حداقل ۲ یا ۳ستون را باز کرده و تا پایان روز تعداد ۲ یا ۳ ستون دیگر را بتن ریزی کنند که اجازه این کار را به آنها داده نشد. چون در این زمان کم بتن به گیرش اولیه خود هم نرسیده بود که بخواهند قالب ستون را باز کنند وستون دیگری اجرا کنند دراغلب موارد کارهای ساختمانی دستگاه اجرایی به این نکات مهم توجهی نمی کند وخواست انها فقط اجرای سریع کار است تا با سرعت بخشیدن به کار وتمام کردن آن در زمان کم باعث شدند که پول بیشتر بدست آورده وهر چه سریعتر کار بعدی خود را شروع کنند.

چند نکته مهم در زمان اجرای بتن ریزی ستونها
بتن ریزی ستون باید در چند مرحله انجام شود وقبل از بتن ریزی چند نکته مهم قابل توجه است.
نکته اول:
آرماتورهای ستون ها تمیز بوده و عاری یا چربیها مانند روغن وغیره …. باشد و بر روی آنها مداد قیری نباشد وسطح میلگردها زنگ زده نباشد (زمانی که به عتلل مختلف کار ساختمان بعد از آرماتوربندی تعطیل شده باشد میلگرد ها در تماس مستقیم با عوامل جدی باد وباران زنگ می زند را د رصورتی که زنگ زدگی مجاز باشد ومقدارش را درصدهای مجاز کمتر باشد باید سطح زنگ زده با برس سیمی تمیز شده وسطح آرماتورها عاری از مداد زنگ زده باشد که درصد مجاز زنگ زدگی ۱/۶ ضخامت میلگرد است.

بعددر بستن قالب باید دقت شود که فاصله قالب تا میلگردها که همان کاور بتنی است رعایت شود که در یک نقطه یا در طول قالب ارماتورها به هم نچسبد که باعث کرموشدن بتن شود ونکته بعدی قبل از بستن قالب ها تمام آنها با روغن چرب شود برای اینکه بعد از بتن ریزی قالب که باز می شود گوشه های بتن بر اثر باز شدن قالب وداشتن گوشه کنده نشود.

نحوه ریختن بتن در داخل قالب
بتن ریخته شده در قالب نباید از فاصله زیاد در مراحل قالب ریخته شود که متاسفانه این مسئله در بسیاری از بتن ریزی ها د رکارهای اجرایی دیده می شود علت انجام ندادن این کار این است که زمانی که بتن از فاصله زیاد در قالب ریخته می شود وباعث می گردد فاصلهای که بتن باید از آن فاصله طبق ضوابط وآیین نامه ها باید از ارتفاع ریخته شود ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر است واگر از این مقدار بیشتر شود دانه بندی بتن از بین می رود وبتن ریزی ضعیفی بدست می آید برای رفع چنین نقص باید بتن ریزی در ارتفاع گفته شده انجام شود تا دانه بندی بتن از هم گسیختگی نشود ودر اجرای بتن ستون بعد از پر شدن قالب یعنی به ارتفاع ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متری بادستگاه ویبره بتن موجود را ویبره کرده تا حباب های هوا از داخل

بتن خارج شود و بعداز اتمام شدن بتن ریزی لایه اول و ویبره کردن ان نوبت به لایه دوم وبتن ریزی آن است قبل از بتن ریزی لوله ویبراتور را در داخل قالب قرارداده و شروع به پرکردن قالب می کنیم بعد از تمام شدن بتن ریزی ویبراتور را روشن کرده وبتن را ویبره می کنیم و قالب را تا ۲۴ ساعت باز نمی کنیم بعداز ۲۴ ساعت قالب را باز کرده و برای ریختن بتن ریزی ستون بعدی به کار می بریم.

بعد از بازکردن قالب سطح بتن را با فشار آب شسته تا باقی مانده هایی که به واسطه چرب کردن به سطح تیر باقی مانده پاک شود و بعد برای آنکه بتن مقاوم وخوبی داشته باشیم لازم است که به بتن خوب آب بدهیم وبرای بهتر انجام د ادن این کار بهتر است سطح بتن را با گونی های نخی همان گونی قیرگونی بپوشانیم تا در زمان آب دادن یاخیس کردن این گونی ها هم بتن بهترآب داده شود وهم با یک بار آب دادن زمان خیلی وبیشتریآب بر روی سطح بتنی باقی بماند چون در صورت عدم انجام دادن این کار وآب دادن بتن آب بر روی سطح بتنی خوب باقی نمی ماند و زود خشک می شود واین کار مستلزم کار بیشتر وهزینه بیشتر است اماارزش انجام ندادن این کار به اندازه کار وهزینه انجام شده است چون باعث میشود به بتن ساخته شده آب بیشتر داده شود و بتن بدست آمده به مقاومت بالا برسد وعمر ان نیز افزایش یابد.

اجرای تیر بتنی
تیرها قسمتی از ساختمان هستند که بار سقف را تحمل کرده و آن ها را به ستون ها منتقل می کنند وستون ها هم بارهای وارده را به پی وبالاخره پی به زمین وارد می کند بعد از تمام شدن بتن ریزی ستونها وبعداز بازکردن قالب ستونها نوبت به اجرای تیرهای سقف می رسد.
قبل از اجرای تیر سقف کن بندی برای تیر انجام می شود که بعد از درست کردن کف بر رویزمن است این کف بندها را بر روی شمع های فلزی قرارداده و سطح آنها را با روغن چرب می کنند وبعد میلگردهای طولی تیرها را بعداز برش دادن بر روی کف ها برده وآنها را نصب می کنند.

البته اکثرتیرهای بتنی با مقطع مربع یا مستطیل اجرا میشود مقطع تیرهای مورد نظر مربع شکل بود و معمولا این مقطع ها در طول تیر تغییر نمی کنند بعد شروع به گذاشتن یک ردیف آرماتورطوی پایین ویک ردیف آرماتور طولی دربالا کردند اجرا کردن این آرماتورهای طولی اجباری است وقطر این آرماتورها حداقل باید ۱۰میلیمتر باشد البته قطر آرماتورهای طولی که در این آرماتورهای طولی که دراین پروژه یا سقف انجام شد ۱۸ میلیمتر بود وفراموش نشود که در دو سر این میلگردهای طولی بايد خم وجودداشته باشد در این پروژه در عرض ساختمان در طول تیر میلگرد ۱۲ متر است وبلند تر از آن عد میلگرد وجود ندارد چون حمل ونقل آن بسیارمشکل است برای هر تیر بتنی که دارای ۶ عدد میله گرد طولی بود برای اجرای هر کدام از

آنها از یک میلگرد ۱۲متری که یک سرآن را خم و یک میلگرد ۲ متری دیگری استفاده شد که ۲۰سانتی متر از آن برای خم ویک متر آن برای طولی که کم آورده بود. و ۸۰سانتی متر از ان برای استحکام بیشتر سعی شدکه تمام طویل کردن های میلگرد ها در یک طرف تیر انجام نشود اگر میلگرد های طولی پایینی طویل می شود میلگردهای طولی بالایی در ان سر تیر طویل شود وبر سرآنها میلگرد اضافه شود.

بعد از اجرا کردن میلگردهای طولی خاموتها در تمام طول تیر پخش شد البته به علت اینکه در دو سر تیر نیروی برشی بیشتری نیست به دیگر ارتقا تیر وجود داشت فاصله خاموتها درد وسر تیر به اندازه ۵و۲ سانتی متر اکس به آکس میلگردها اجرا شده وفاصله دیگر خاموتها که د روسط تیر اجرا شده بود ۱۵سانتی متر بود.
تعداد کل خاموتهای مصرفی در تیرهای سقف اول حدود به ۵۰۰ عدد خاموت می رسید که تعداد قابل توجهی به شما رمی آید ضمنا شماره میلگرد مصرفی برای خاموتها میلگرد شماره ۱۵ بود که در دو سر خاموتها به خم ۴۵ درجه اجرا شده بود.

بعد از پخش کردن خاموتها در محل خود بسته شدند هم زمان با اجرای تیرها تیرچه های سقف در حیاط ساختمان در محلی که یک باند بتنی اجرا شده بود در حال ساخته شده بود.
تیرچه :
متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتونی است. تیرچه ها با خرپا مسطح اجرا می شوند خرپا از قسمت تشکیل شده است.
۱- میلگرد هایی که در کف خرپا استفاده می شودتعداد قطر آن ها طبق محاسبه بدست می آید وباید از لحاظ طول وتعداد ونوع میلگرد را ساده وآجدار کاملا مطابق نقشه باشد.
۲- ۲- میلگرد فوقانی خرپا از میلگرد ۸ یا ۱۰ ویا ۱۲ آجدار بوده وداخل بتن سقف ومیلگردهای حرارتی قرار می گیرد.
۳- میلگرد مارپیچی یا میلگرد حماری خرپا که میلگرد کف را به میلگرد فوقانی متصل می نماید.

۴- متداولترین نوع خرپا از میلگرد ساخته میشود این خرپا ها را بعد از ساخت درداخل قالب فلزی یا سفالی قرار داده وبعد بتونی با عیار ۴۰۰ یا ۴۵۰کیلوگرم سیمان ومصالح سنگی ریز دانه تمیز نموده و قالب را که حدود ۱۰ سانتی متر پهنا و ۴ سانتی متر ارتفاع دارد از بتون پر کرده و آن را می لرزانند بر روی میز لرزاننده تا خوب ویبره شود.

طریقه ساخت تیرچه درکارگاه:
برای اجرا تیرچه ها قبلا یک باند بتونی تهیه شد و علت ساخت باند فقط درست کردن یک سطح صاف بدون داشتن پستی وبلندی بود وبعدازساخت باند بتونی تیرچه سازان چند خرک درست کردند که میلگردهای کف خرپا ومیلگرد فوقانی را روی آن قرارداده وبعدمیلگرد مارپیچ که به این میلگرد در کارهای اجرای میلگرد زیگزال گفته می شود ونمره آنها میلگرد شماره است استفاده کردند و به واسطه آن میلگردهای زیگزال میلگردهای کف خرپا به میلگردهای فوقانی توسط جوش متصل شد.

بعد از درست کردن تمام خرپا های تیرچه ها و کنار گذاشتن آنها وتایید دستگاه نظارت نوبت به ساخت تیرچه رسید.
قبل از توضیح آن قسمت خاطرنشان می شویم که تیرچه های مورد نظر با قالب سفالی اجرا می شود.

سفال های تیرچه ها درچند ردیف بر روی باند بتونی چیده شد واین عمل طوری انجام شد که در یک ردیف سفال بعد از چیره شدن یک تونل بوجودآمد که این تونل به واسطه چیدن سفال تیرچه وبدون داشتن فاصله بین سفال ها وصاف کردن آنها با شمشه البته فقط سفال تیرچه اول با شمشه صاف شد و بقیه سفال تیرچه ها با ملاک قراردادن سفال تیرچه اول صاف شدند انجام شد بعد از اتمام این کارها تمام سفال ها بوسیله ان خیس شد البته قابل ذکر است که بعداز چیدن سفالها دو سفال ابتدایی وانتهای سفال با ماسه مسدود شد که بتون وارد شده به قالب تیرچه خارج نشود بعد از خیس کردن سفالها خرپاهای تیرچه ها که قبلا ساخته شده بود درد ال قالب تیرچه گذاشته شود.

ساعت بتون برای تیرچه ها
تیرچه سازان بعد از اماده کردن تمام مراحل ساخت تیرچه بتون مصرفی را ساختند که این کار را در چند شبکه به صورت زیر انجام دادند.
۱- ابتدا بشکه را تا وسط بشکه پر از آب کردند.

۲- ماسه شکسته وریز را به تعداد لازم درداخل بشکه ریخته و با یک بیل شروع به مخروط کردن کردند.
۳- سیمان مورد نظر را کم کم داخل بشکه ریخته ویک نفر همزمان مشغول مخروط کردن موارد فوق که همراه سیمان به این مواد اضافه می شد میلگرد تا زمانی که بتون مورد نظر دستگاه نظارت تهیه شود و بعد از تهیه بتون که نباید نه زیاد سفت و نه زیاد شل باشد بتون ریزی تیرچه ها آغاز شد هم زمان با بتون ریزی به وسیله میلگردی که به خرپای تیرچه زده می شد عمل ویبره کردن تیرچه ها به انجام می رسید.

بعد از بتون ریزی تیرچه ها شروع به آب دادن به آنها کردند و فردای آن روز مقدار آبی که به تیرچه ها داده می شد اضافه شد تا مقداری که سطح تیرچه در تمام طول روز همواره خیس می ماند وبعد از اجرای تمام تیرچه ها وخشک شدن آنها پس از آب دادن فراوان آماده استفاده گردید که دستگاه نظارت استفاده از تیرچه ها را پس در یک هفته در زمان ساخت آنها صادر کرد که نکته مهمی است چون دیده می شود که در بسیاری از کارگاه ها در زمان کوتاهی پس از ساخت یا حتی قبل از خشک شدن تیرچه اقدام به استفاده از آن می کنند که بسیار اشتباه است وممکن است تیرچه ای خشک نشده است در زمان حمل ونقل ترک ویا شکسته شودکه همین مسئله باعث می شود که تیرچه مورد نظر غیرقابل استفاده شود.