كاراموزي كامپيوتر در سيستم آموزش و پرورش

مكان : سيستم آموزش و پرورش
موضوع : واحد رايانه

مقدمه :
بي ترديد اعتبار و ارزش هر جامعه اي بستگي به ميزان معرفت و دانش و رشد علمي وفرهنگي آحاد آن جامعه داشته و در اين ميان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظيم فرابخش كه حياتي ترين عامل توسعه يعني « انسان » در آن رشد يافته و به بار و بر مي نشيند بيش از ديگر سازمانها و نهادها بايد مورد توجه قرار گيرد . امانبايد فراموش كرد كه رسالت عظيم انسان سازي كه وظيفه اصلي انبياء نيز بوده نياز به همت مضاعف تمامي رسولان فرزانه تعليم و تربيت داشته و تا خود نخواهيم و تا متوليان اصلي دانش و معرفت خود به حركت در نيامده و اثر بخشي آموزش و پرورش را به اثبات نرسانند يقينا انتظار توجه و حمايت مادي و معنوي ازديگران ، آب در هاون كوفتن است .

خوشبختانه استان گلستان از روزگاران دور با نام جرجان و استراباد به لحاظ علمي و فرهنگي همواره بر سر زبانها بوده و از آن روز تا به امروز سير صعودي خود را با شتاب طي نموده است و انشاء ا… حركت رو به رشد در سايه عزم و اراده بلند و با استحكام پيوند خانه و مدرسه ونيز به همت تمامي كاركنان و فرهنگيان و دانش آموزان و پشتيباني مسوولين استاني همچنان به سير خود به سوي كمال ادامه خواهد داد .

تاريخچه آموزش و پرورش استان گلستان
پايه هاي نخستين نظام آموزشي در دوره اسلامي از مساجد آغاز گرديد . در قرون اوليه در جوار مساجد حجره هايي بنا گرديد تا آموزش قرآن كريم ، صرف ونحو و ساير علوم ممكن گردد . بنابراين در طول هزار و سيصد سال شهرهاي قديمي استان گلستان از مكتب خانه ها و مدارس پيشرفته ديني برخوردار بود.

نظام آموزشي جديد با نفي بنيادهاي نظام آموزشي كهن اصول جديدي در برنامه ريزي آموزشي و ارزشيابي پديد آورد كه پايه هاي نظام آموزشي جديد ما را تشكيل مي دهد . در دوره قاجاريه اميركبير به داير نمودن مدرسه دارالفنون مطابق رويه آموزشي اروپايي ها نمود . از آن پس در ساير مناطق ايران مانند استرآباد (گرگان ) ، علي آباد كتول و بندر گز نيز چنين مدارسي پايه گذاري گرديد . اين مدارس از ابتدا با تشويق و حمايت نماينده حكومت درمراكز استانها پديد آمد .

در حال حاضر اين استان با داشتن ۱۵ اداره آموزش و پرورش و با جمعيت دانش اموزي بالغ بر ۴۰۰٫۰۷۵ نفر در ۳۴۰۲ آموزشگاه و ۱۵٫۹۱۳ كلاس درس و با تلاش بي وقفه ۲۶٫۰۹۹ نفر همكاران محترم فرهنگي به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و تعليم وتربيت اهتمام دارد .
آموزش وپرورش شهرستان كردكوي در سال ۱۳۵۳ تاسيس شد و در سال ۱۳۵۴ رسما مستقل شد. اين سازمان ۱۴۲۵ نفر پرسنل دارد كه از اين تعداد ۹۸% رسمي و بقيه پيماني و حق التدريسي هستند .

«شرح وظايف پست سازماني »

۱- عنوان پست : مدير / رييس اداره
شاغل اين پست با رعايت دقيق موازين شرعي تحت نظارت رييس سازمان آموزش وپرورش استان عهده دار درانجام وظايف زير خواهد بود .

– سعي درتزكيه و الگوسازي خويش واسوه شدن براي كاركنان اموراداري و آموزشي ودانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي .
– اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملا اسلامي و تقويت روح وحدت اسلامي از طريق حركت در مطابق اهداف آموزش وپرورش ونظام جمهوري اسلامي در بين كاركنان آموزشي و اداري و جلوگيري از هر گونه تفرقه و گروه گرايي .

– اهتمام دربوجود آوردن محيطي كاملا پرورش دهنده و آموزنده منطبق با موازين اسلامي در زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فكري كاركنان آموزشي و اداري .
– نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار كاركنان آموزشي و پرورشي واداري و خصوصا درمورد پوشش اسلامي خواهران متعلم و كارمند بر طبق موازين شرع مقدس اسلامي .
– سعي در ايجاد ارتباط اسلامي بين كاركنان براي پيشبرد اخلاق و رفتار اسلامي آن ها

– كوشش در اجراي صحيح و دقيق قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري و آموزشي طبق مصوبات كميته مستند سازي استان و شهرستان .
– تماس و هم كاري با مقامات دولتي در سطح شهرستان جهت ايجاد تسهيلات لازم در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش .
– تشويق وترغيب مردم به منظور همكاري و تعاون با آموزش و پرورش ( تعاونوا علي البر و التقوي )

– اقدام به تشكيل شوراي آموزش وپرورش منطقه اي با توجه به مصوبات شوراي استان معاونت مشاركت هاي مردمي و مدارس غير انتفاعي و اقدام به انجام و بررسي آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط ووظايف ديگري كه به عهده دبير شورا واگذار گرديده است .
– نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آموزشگاهها در قالب برنامه هاي مصوب .

– نظارت بر اجراي صحيح كار دواير اداره و كوشش در ايجاد هماهنگي آنان .
– امضاء نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، و احكام صادره از اداره .
– امضاء كارنامه ها و گواهي نامه ها ، تاييديه ها و كارت شناسايي كاركنان اداري و آموزشي و غيره .
– بازديد از آموزشگاهها و صدور دستورالعمل هاي لازم درمورد حسن اجراي برنامه ها و كارهاي اداري و آموزشي آن ها .
– كوشش در ايجاد توسعه و تجهيزات آموزشگاههاي ابتدايي ، دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه ، مدارس شاهد ، مدارس غير انتفاعي و مدارس عشايري ، بزرگسالان و همچنين موسسات تربيتي ديگر نظير مهد كودك درسطح شهر باتوجه به نيازهاي حال و آتي منطقه .

– مراقبت درتنظيم بودجه سالانه اداره و حسن انجام امور مالي .
– مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات داخلي ، نهايي و متفرقه آموزشگاه ها در سطح شهر ونمايندگي ها و تهيه گزارش مربوط براي مقامات ذيربط .
– كوشش در فراهم كردن وسايل رفاهي كاركنان اداري و آموزشي .

– اجراي دقيق اصل تشويق و توبيخ در مورد كاركنان اداري و آموزشي در صورت لزوم و طبق مقررات مربوط.
– نظارت مسنقيم بر كار معاونين ، مسوولان ، متصديان ، نمايندگي هاي اموزش و پرورش وساير كاركنان.
۱-۱ عنوان پست : مسوول دفتر

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات وظايف مشروحه زير را تحت نظارت مستقيم مدير / رييس اداره انجام ميدهد .
– يادداشت تاريخ و ساعت تشكيل كميسيون ها و ملاقات ها و جلسات و اعلام آن به مدير مربوط يا جانشين وي .
– ماشين كردن نامه هايي كه از طرف مدير يا جانشين وي ارجاع مي شود .
– تعيين وقت براي مراجعه كنندگان جهت ملاقات با مدير .

– پاسخ گويي به مراجعان تلفني و يادداشت اسامي و خلاصه درخواست ها.
– نگهداري و بايگاني نامه و مكاتبات طبق دستور مدير يا جانشين وي در بايگاني مخصوص.
– بايگاني پرونده هاي مورد نياز .
– انجام ساير امور ارجاعي عند اللزوم .

۲-۱ عنوان پست : كارشناس روابط عمومي و اسناد .
شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و طبق مقررات تحت نظارت مقام مسوول مربوطه وظايف زير را انجام مي دهد.
– بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي در چهار چوب وظايف و ارايه نتايج حاصل به مسوولان ذيربط به منظور طرح ها و برنامه ها و اتخاذ روش هايي براي اجراي مطلوب .
– تحليل محتواي مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي در خصوص برنامه هاي آموزش و پرورش و انعكاس آن به مسوولان ذيربط .

– همكاري با مراكز و دستگاههاي فرهنگي و تبليغي كشور در جهارچوب فعاليت هاي آموزش و پرورش در سطح شهرستان / منطقه .
– اطلاع رساني به منظور دستيابي سريع مسوولان شهرستان و منطقه به سياست ها و خطي مشي هاي دولت درخصوص برنامه هاي اموزش و پرورش .
– برقراري ارتباط مستقيم ودو سويه با مردم و رسانه هاي خبري .

– برگزاري ملاقات عمومي براي مسوولان اداره .
– تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ها ، اطلاعيه ها ، آگهي ها وپيام هاي مرتبط با آموزش و پرورش شهرستان و منطقه و انعكاس آن در رسانه هاي جمعي .
– اجراي بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره در زمينه هاي شغلي مربوط به روابط عمومي و انتشارات و اسناد .
– تهيه گزارش هاي كلي از فعاليت هاي مديريت / اداره و جمع بندي آن ها .

– پاسخ گويي به سوالات مراجعان و نامه هاي مردمي و مكاتبات سازمان و اداره در موعد مقرر.
– انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم.
۳-۱ عنوان پست : كارشناس مسوول ارزيابي عمل كرده و پاسخ گويي به شكايت
شاغل اين پست بارعايت دقيق موازين شرعي وبر طبق مقررات تحت نظارت مدير/ رييس وظايف زير را انجام ميدهد :
– فراهم نمودن زمينه اجرايي مناسب جهت اجراي دستورالعمل و بخشنامه هاي صادره در مورد فعاليت هاي ارزيابي ، عملكرد و پاسخگويي به شكايات .
– همكاري با كاركنان مديريت / اداره در جهت فراهم نمودن زمينه هاي مطلوب انجام وظايف مربوط و اجراي صحيح قوانين و مقررات .

– نظارت بر انجام برنامه هاي مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات از نحوه فعاليتهاي كاركنان از طريق ارسال به موقع فرمهاي ارزيابي كاركنان به كارشناسي هاي آموزش و پرورش اعمال كنترل هاي لازم در جهت تنظيم انها وانجام راهنمايي هاي لازم در اين زمينه .

– همكاري و نظارت بر فعاليتهايي كه درمورد برقرراي امتيازات شغلي كاركنان واحدهاي اداري و آموزشي از طريق نتايج ارزش يابي هاي به عمل آمده صورت مي گيرد.
– نظارت بر نحوه انتصاب و عزل مديران ومعاونين واحدهاي اموزشي و ارسال فرم هاي آماري مربوط در پايان هر يك از فصول ۴ گانه به سازمان .
– ارسال فرمهاي اماري بازرسي هاي انجام شده وشكواييه هاي مورد رسيدگي به سازمان در موعد مقرر.

– همكاري با مامورين اعزامي از سوي بازرسي كل كشور وانجام اقدامات لازم درمورد گزارش هاي واصله در صورت صدور دستور از طريق مدير / رييس .
– بررسي گزارشها و شكايت واصله از سوي ارگان ها وافراد از نحوه كار كاركنان اداري و آموزشي وتهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه جهت استحضار مدير / رييس .
– بررسي نحوه عملكرد مديران مدارس و كاركنان اداري و آموزشي با مراجعان وتهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه جهت استحضار مدير / رييس .
– بررسي ريشه ها و علل نارضايتي هاي احتمالي مردم از كارشناسي ها و واحدهاي آموزش تابعه و تهيه گزارشهاي مستند دراين زمينه جهت استحضار مدير /رييس .
– پيگيري بخشنامه و دستورالعملهاي صادره از طرف واحد ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات .

– شركت در جلسات شوراي معاونين مديريت / اداره و انجان وظايف مربوط به دبيري شوراي مذكور.
– راهنمايي كارشناسان ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات شهرستانها و منطقه تابعه درانجام وظايف شغلي مربوط .
– تجزيه وتحليل عمكرد و احد ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده .
– تهيه پيشنويس گزارشات و مكاتبات مربوط .

۴-۱ عنوان پست : كارشناس امور زنان و مشاور مديريت
شاغل اين پست با رعايت ضوابط شرعي وبر اساس آيين نامه اجرايي امور زنان سازمان و وزارت متبوع وظايف مشروح زير را تحت نظارت مدير / رييس اداره انجام مي دهد .
– بررسي و ارايه راهكارهاي مناسب جهت رشد همه جانبه دختران و رفع محروميت از آنان درعرصه هاي مختلف آموزش وپرورش با توجه به بافت فرهنگي واجتماعي شهرستان / منطقه .
– ارايه ديدگاههاي مشاوره اي به مدير / رييس اداره در زمينه مسائل مربوط به زنان .
– بازديد از آموزشگاههاي دخترانه به منظور شناخت مسائل زنان .
– ارايه گزارش مستمر از فعاليت هاي انجام شده به امور زنان سازمان .

– پيگيري و نظارت دقيق بر اجراي طرح هاي استثنايي و ملي بر اساس شيوه نامه ارسالي .
– شركت فعالانه درگردهمايي ها و نشست هاي امور زنان سازمان .
– شركت فعال در جلسات فرمانداري و تشكل هاي مرتبط با مسائل زنان .

– ارسال طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي با توجه به نيازهاي منطقه به منظور جذب اعتبار ۳۰۲۲۸ استاني .
– انجام ساير امور وارجاعي در صورت لزوم .

۵-۱ عنوان پست : كارشناس امور حقوقي ، املاك و حمايت قضايي كاركنان .
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات تحت نظارت
مدير / رييس اداره عهده دار وظايف مشروحه ذيل مي باشد .

– تعقيب دعاوي شهرستان و آموزشگاههاي تابعه در مراجع قضايي با نظر مديريت شهرستان و كارشناسي حقوقي استان .
– اظهار نظر درباره انعقاد قراردادهاي شهرستان و آموزشگاههاي تابعه با موسسات و افراد به لحاظ رعايت موارد حقوقي و قضايي .
– اظهارنظر مشورتي نسبت به استعلاميه هاي واحدهاي شهرستان درموارد حقوقي و قضايي .

– تعقيب دعاوي واحدهاي تابعه شهرستان عليه اشخاص حقيقي و حقوقي با نظر مديريت شهرستان و كارشناسي حقوقي استان .
– شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي دردادگاههاي مربوطه و دفاع از حقوق آموزش وپرورش درمورد ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي با هماهنگي كارشناس حقوقي استان .
– اقدام نسبت به وصول هرينه تحصيلي اشخاص متعهد به خدمت كه به تعهد خود عمل نكرده اند .
– انجام مشاوره و ارشاد قضايي متقاضيان حمايت كاركنان .
– تهيه پيشنويس مكاتبات مربوط .
– تهيه و تنظيم گزارشات و مكاتبات لازم .
– پاسخ گويي به سوالات مراجعان مربوط.
– انجام ساير امور و ارجاعي در صورت لزوم.
۶-۱ عنوان پست : كارشناس حراست
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مدير / رييس اداره وظايف زير را عهده دار مي باشد .
– همكاري با مدير / رييس اداره درانجام وظايف محوله
– بررسي گزارش هاي واصله از سوي منابع ذيصلاح

– بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات مسوول
– دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله و حراست از آن ها بر اساس مقررات مربوط.
– بازديد از واحدهاي تابعه مديريت / اداره بر اساس گزارش هاي واصله

– شركت در جلسات ، سمينارها ، و گردهمايي مربوطه .
– ارايه نظرات وپيشنهادات اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي به مقامات مافوق مربوطه .
– بررسي هاي مستمر در جهت حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي درامور مكاتباتي و مخابراتي و همچنين تهيه گزارشات لازم دراين زمينه .
– نظارت و مراقبت بر كليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور پيشگيري از حوادث غير مترقبه .
– تهيه پيش نويس مكاتبات و گزارش هاي مربوط .

– پاسخ گويي به سوالات مراجعين مربوطه .
– انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم .
۷-۱ عنوان پست : كارشناس مسوول/ كارشناس گزينش

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات تحت نظارت مدير / رييس اداره وظايف مشروحه زير را عهده دار است .
– رعايت قسط و عدل اسلامي در انجام وظايف محوله با توجه به دستورالعمل ها وضوابط مصوب .
– مطالعه و رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .

– مطالعه مستمر بخشنامه ها و دستورالعمل هاي تحقيق .
– مسووليت حسن اجراي بخشنامه هاي گزينش در منطقه مربوطه .
– همكاري و هماهنگي با رييس و معاونين / مديريت / اداره آموزش و پرورش مربوطه .

– ارايه برنامه انجام كار براي عوامل تحت نظر و پيگيري و نظارت بر عملكرد ايشان .
– شناسايي منابع موثق جهت انجام تحقيقات ويژه و ارزيابي مستمر منابع .
– انجام تحقيقات ويژه كه از سوي مسوول مافوق ارجاع مي گردد .
– رعايت ضوابط و دستورالعمل ها و روشهاي ابلاغي درانجام تحقيقات ويژه .

– تنظيم سوايق منابع ويژه جهت انجام تحقيقات ويژه و ارايه به مسوول تحقيقات جهت نگهداري در بانك منابع .
– تنظيم برنامه زماني ملاقاتها وايجاد ارتباط مناسب با منابع و مراكز اطلاعاتي.
– برقراري ارتباط با مراكز و تدارك لازم جهت انجام ماموريت هاي محوله و پيگيري جهت فراهم آوردن آن ها از طريق مسوولين مربوطه .
– انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم .
۸-۱ عنوان پست : كارشناس مسوول انجمن اولياء و مربيان
شاغل دراين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مدير /رييس اداره وظايف ذيل را عهده دار است .
– برنامه ريزي و تمهيد مقدمات در زمينه بزرگ داشت هفته پيوند و نظارت بر انتخابات انجمن اولياء و مربيان مدارس .
– ارتباط با شخصيت هاي مذهبي ، فرهنگي ، اجتماعي ، سازمان ها ، ارگان ها ، ادارات ، موسسات خيريه ، خيرين ورسانه هاي گروهي به منظور تحقق اهداف انجمن اولياء و مربيان.
– شركت در جلسات مجمع عمومي اولياء و مربيان و تشكيل جلسات با اعضاي انجمن اولياء و مربيان مدارس به منظور تشريح و تبيين اهداف انجمن اولياء و مربيان
– برنامه ريزي به منظور سازمان دهي و نظارت بر سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان
– تلاش در جهت اشتراك مجلات و انتشارات انجمن اولياء و مربيان توسط اولياء ومربيان .
– برنامه ريزي به منظور توزيع مناسب هداياي مردمي جشن عاطفه ها بين دانش آموزان نيازمند .
– همكاري و ارتباط مستمر با كارشناسي انجمن اوليا ء و مربيان استان و شركت در برنامه ها و جلسات توجيهي .
– همكاري با معاونين اداره وساير كارشناسان درانجام وظايف مربوطه.
– تهيه گزارش ها و پيش نويس ها ي لازم جهت مقامات مافوق .
– پاسخ گويي به سوالات مراجعان
– ساير امور عنداللزوم و
۹-۱ عنوان پست : كارشناس توسعه مشاركت هاي مردمي و امور شوراهاي آموزش و پرورش .
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي بر طبق مقررات به وظايف مشروحه زير نظر مدير / رييس اداره انجام وظيفه مي نمايد .
– همكاري با مدير / رييس در انجام وظايف مربوط به امور شوراي آموزش و پرورش
– پيگيري مصوبات و پيشنهادات شوراي شهرستان و انجام وظايفي كه دراين رابطه از طرف شورا به وي محول مي گردد .
– تهيه دستور كار جلسات شورا با هماهنگي مدير / رييس آموزش و پرورش و دبير خانه شوراي شهرستان و منطقه و ارسال آن براي اعضاي شورا .
– ارسال مصوبات و پيشنهادات شورا براي اعضاء ادارات وافراد ذيربط و پيگيري لازم به منظور اجراي آن ها طبق مقررات .
– ارسال دستور جلسات و خلاصه نتيجه مذاكرات شورا براي نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي تا در صورت تمايل در جلسات شركت نمايند .
– برقراري ارتباط اصولي بين شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان / منطقه با شوراي استان .
– تهيه گزارش جامع از فعاليت هاي كمي و كيفي در امور شوراهاي شهرستان / منطقه به منظور ارايه به شوراي استان
– انجام اقدامات لازم در رابطه با انتخاب مجدد اعضاء پس از انقضاي مدت ماموريت آنان و يا انحلال شورا و جانشين نمودن .
– افرادي كه به عللي از عضويت شورا كناره گيري و يا فوت نموده اند به ترتيب مقرر در قانون و دستورالعمل هاي مربوط.
– دريافت و مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط كه از سوي سازمان و يا وزارت متبوع ابلاغ گرديده است به منظور ايجاد اقدامات لازم.
– تهيه پيش نويس مكاتبات لازم .

– انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم .

۱۰-۱ عنوان پست : كارشناس امورمدارس غير انتفاعي و آموزشگاه هاي علمي آزاد دوره هاي مختلف تحصيلي
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات تحت نظارت مدير / رييس اداره عهده دار وظايف مشروحه زير است :
– انجام بررسي هاي لازم درخواست تاسيس مدارس غير انتفاعي با نظر رييس مديريت / اداره .

– جمع آوري اطلاعات و مدارك مورد نياز به منظور بررسي فعاليت هاي مدارس غير انتفاعي و آموزشگاههاي علمي آزاد در سطح شهرستان / منطقه .
– همكاري با كارشناسان امتحانات درخصوص انجام امور امتحانات مدارس غير انتفاعي .

– همكاري با كارشناسان آموزش دوره هاي تحصيلي مختلف در خصوص امور آموزش و پرورش واداري مدارس غير انتفاعي .
– نظارت لازم در خصوص اقدامات مالي و ميزان اخذ شهريه درمدارس غير انتفاعي شهرستان / منطقه و طرح هاي مورد اجرا .
– ارايه طرح هاي لازم به منظور شناساندن اهداف قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي به مسوولان و مردم در سطح شرهستان / منطقه و اهتمام درتوسعه مدارس غير انتفاعي
– شركت در جلسات و كميسيون هاي مربوط .

– تهيه پيش نويس مكاتبات و گزار شهاي لازم .
– پاسخ گويي به سوالات مراجعين
– انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم . / ج .

۱۱-۱ عنوان پشت : كارشناس امور شاهد ، ايثارگران و بسيج دانش آموزي
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات وظايف مشروحه زير را تحت نظارت مدير / رييس اداره انجام ميدهد .
– همكاري با مدير / رييس و كارشناسان دوره هاي تحصيلي درانجام وظايف مربوط به شغل .

– هماهنگي با مدير / رييس در زمينه تنظيم دفاتر آماري مربوط به مدارس شاهد و ايثارگران در سطح شهرستان / منطقه .
– مطالعه آيين نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه ها ي مربوط به مدارس شاهد و ايثارگران به منظور آگاهي كامل از نحوه برگزاري امتحانات و برنامه ريزي لازم براي امور تحصيلي فرزندان شاهد و ايثارگر در سطح شهرستان /منطقه .

– ارسال پرسش نامه ها به واحد هاي آموزشي به منظور تهيه گزارش از فعاليت هاي ماهانه و سالانه و عملكرد مسوولين مدارس شاهد و ايثارگر وطرح پراكنده جهت ارسال به دفاتر حوزه ستادي استان .
– اهتمام در تامين نيروي آموزش و پرورش ادراي و خدماتي مدارس شاهد و طرح پراكنده .
– دقت و نظارت بر ثبت نام مدارس شاهد و ايثارگران وتنظيم فرم هاي مربوطه

– بررسي نيازمنديهاي پرسنلي و تجهيزاتي مدارس شاهد و طرح پراكنده و اقدام لازم به منظور تامين آنها .
– نظارت بر انجمن اولياء و مربيان مدارس شاهد با نظر مافوق .
– اهتمام در جهت توجه همه جانبه به مسائل تربيتي فرزندان شاهد از طريق تقويت و توسعه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي ـ فرهنگي ورزشي مدارس .
– نظارت كامل بر دريافت شهريه و هزينه كرد آن برابر دستورالعمل هاي امور مالي طرح شاهد .
– جمع آوري ، بررسي و پيگيري گزراش معلمك راهنما و مشاورين طرح پراكنده شاهد .

– شركت در جلسات كميته درس دفاعي .
– هماهنگي با سپاه پاسداران براي اجراي دوره هاي عملي دبيران و دانش آموزان .
– همكاري با مسوول متوسطه ونظري و مهارتي .
– نظارت بر نحوه آموزش دوره هاي ضمن خدمت .

– نظارت بر اجراي آزمون عملي و اردوي درس آمادگي دفاعي .
– برنامه ريزي واجراي همايش ها ـ يادواره ها ، مناسبت ها .
– توسعه فرهنگ بسيج در بين دانش آموزان ـ ترويج شعاير ديني ـ بزرگداشت حماسه دفاع مقدس و دست آوردهاي آن وگراميداشت ياد و خاطره .
– كمك رساني و فعاليت هاي امدادي و سازندگي با توجه به شرايط و نيازهاي ملي و منطقه اي .
– تبادل نظر و مذاكره درجهت حصول توافق وهماهنگ نمودن نظرات دو دستگاه در زمينه كاري .

– دريافت آمار دانش آموزان و فرماندهان و تنظيم ليست هاي مربوط.
– همكاري لازم با واحدها و مسوولين ذيربط در زمينه برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي دانش آموزان بسيجي با توجه به اعتبارات تخصيصي از سوي دودستگاه .
– شركت در جلسات و كميسيون هاي مربوطه با نظر مقام مافوق .

۱۲-۱ عنوان پست: رييس / كارشناس مسوول سواد آموزي / كارشناس سواد آموزي .
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات تحت نظارت مدير / رييس اداره وظايف مشروحه زير را عهده دار است .
– انجام وظيفه تحت نظر مدير / رييس آموزش و پرورش شهرستان .

– پيش بيني نيروهاي مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي آموزشي و پيگيري لازم براي تامين آن .
– اقدام لازم نسبت به تهيه و تامين امكانات اموزشي و تداركاتي و نظارت بر توزيع
آنها .
– هماهنگي با مسوولين ادارات ، نهادها ، مراكز نظامي و انتظامي به منظور جلب همكاري و توسعه فعاليت هاي سواد آموزي از طريق مديريت آموزش و پرورش شهرستان .
– هماهنگي و همكاري با مسوولان نهضت سواد آموزي استان واقدام لازم درجهت حسن اجراي آيي نامه ها ، بخشنامه ها ، شيوه نامه ها و … اعلام شده .
– فراهم نمودن زمينه تشكيل جلسات ، كارگاهها و … دوره آموزشي براي آموزش ياران و راهنمايان تعليماتي و يا شركت دادن آن ها در دوره هاي آموزشي مربوطه.
– اقدام و نظارت لازم براي انجام سنجش ، ارزيابي ها ، آزمون ها و مسابقات علمي آموزشي و فرهنگي .

– انجام مكاتبات اداري و آموزشي وامضاء اساس نامه و مدارك .
– پيگيري و هماهنگي لازم در جهت ايجاد و راه اندازي مراكز يادگيري محلي .
– تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و ارايه به مبادي ذيربط .
– انجام ساير امور محوله در راستاي وظايف اداري .
۱۳-۱ عنوان پست : كارشناس مسوول آموزش ( نهضت )

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات تحت نظارت
مدير / رييس اداره وظايف مشروحه زير را عهده دار است .
– انجام وظيفه تحت نظر مدير / رييس شهرستان .
– نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز اداره شهرستان وتجزيه و تحليل و ارايه نتايج آنها .
– مطالعه و بررسي لازم در برآورد نيازها و تنگناهاي آموزشي تداركاتي فعاليت هاي آموزشي و نظارت بر توزيع به موقع آنها ورايه راهكارهاي لازم .
– تمهيد مقدمات لازم براي انجام برنامه هاي آموزشي ( كارآموزي ،بازآموزي ، برنامه هاي آموزش مداوم و …)
– نظارت بر حسن جريان برگزاري آزمون ها و مسابقات علمي ،آموزشي .

– هماهنگي و نظارت بر روند اجراي سيستم بزرگ سال.
– اقدام لازم در جهت ارتقاي كيفيت دوره هاي اموزشي و كلاس هاي سواد آموزي و برنامه هاي آموزش مداوم .
– انجام بازديد از فعاليتهاي آموزشي و ارايه راهكارها و رهنمودهاي مناسب .
– ارزش يابي و ارزيابي عملكرد نيروهاي حوزه فعاليت .

– تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و انعكاس به رييس اداره .
– انجام ساير امور در راستاي وظايف اداري و آموزشي .

۱۴-۱ عنوان پست : كارشناس سواد آموزي

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات تحت نظارت كارشناس مسوول وظايف مشروحه زير را عهده دار است .
– انجام وظيفه تحت مدير آموزش و پرورش شهرستان
– پيش بيني نيروهاي مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي آموزشي و پيگيري لازم براي تامين آن .

– اقدام به شناسايي موقعيت و امكانات جهت تشكيل كلاسها و فعاليت هاي آموزشي و تمهيد مقدمات اجرايي
– هماهنگي با مسوولين ادارات ، نهادها ، مراكز نظامي و انتظامي به منظور جلب همكاري و توسعه فعاليت هاي سواد آموزي از طريق مديريت آموزش و پرورش شهرستان .
– هماهنگي و همكاري با مسوولان نهضت سوادآموزي استان واقدام لازم در جهت حسن اجراي آيين نامه ها ، بخشنامه ها ، شيوه نامه ها و .. اعلام شده .
– فراهم نمودن زمينه تشكيل جلسات ، كارگاهها و .. .دوره اموزشي براي آموزش ياران و راهنمايان تعليماتي و يا شركت دادن انها در دوره هاي آموزشي مربوطه .
– ارزش يابي عملكرد كاركنان برابر ضوابط و مقررات .

– اقدام و نظارت بر اجراي سيستم بزرگسال و تنظيم فرمها ، دفاتر و ثبت و صدور اسناد و مدارك و نگهداري سوابق با رعايت مقررات .
– ايجاد هماهنگي و همكاري بين كاركنان و نظارت بر عملكرد آنها .
– انجام مكاتبات اداري و آموزشي وامضاء اساس نامه و مدارك .
– انجام سايرامور محوله در راستاي وظايف اداري .
۱۵-۱ عنوان پست:راهنما مسئوول
شاغل اين پسا زير نظر رئيس/ معاون اداره با رعايت موازين شرعي و بر طبق مقررات وظايف زير را انجام مي دهد.